Resymè fra møte i regionalt Digitaliseringsutvalg (DuVe)13. September 2022

Møte i Regionalt digitaliseringsutvalg 13. september 2022

Nytt fra nasjonale prosesser

For å holde deltakerne og kommunene oppdatert på hva som skjer på det nasjonale nivået, blir det på møtene gjennomgått og presentert nyheter og informasjon fra ting som skjer nasjonalt på digitaliseringsområdet. Representanter fra DigiVestland oppdaterer DuVe med informasjon om saker og drøftinger.

KommIT-rådet er KS sitt rådgivende organ på digitaliseringsfeltet og hadde møte 02.09. Agendaen for møtet omhandlet pågående FoU prosjekt for regionale digitaliseringsnettverk, og flere fagområder, herunder oppvekst, plan, bygg, Geodata og e-helse.

Elementer som har vært viktig innen de ulike fagområdene ble forsterket i dette møtet. Innenfor fagfeltet plan, bygg og geodata er det nå etablert et godt økosystem, samtidig som det er utviklet et veikart som inneholder nyttig informasjon knyttet til aktiviteter og prosjekter.

Et annet viktig punkt som kom opp, er arbeidet innen It sikkerhet, og tildelte ressurser til området. Det etableres nå et regionalt sikkerhets- og kompetansesenter NPISK (Nasjonalt program for IKT-sikkerhet i kommunal sektor). Dette er et program som skal gjøre kommunene bedre rustet til å håndtere eventuelle digitale angrep, samtidig som det skal styrke evnen til å forebygge og følge opp uønskede hendelser. KS har forankret en arbeidsgruppe på dette feltet.

Det er lagt vekt på at arbeid og behov knyttet til IT sikkerhet skal være helhetlig og sammenhengende, og tilpasses samstyringsstrukturen. Frem til nå har det vært fokusert mye på samarbeid knyttet til SOC (Security Operations Centre). NPISK handler om sikkerhetsoppgaver i en større helhet og blir en overordnet paraply der SOC er en del av helheten. Denne uken arbeides det videre med å operasjonalisere arbeidet, og hvordan dette skal følges opp og driftes i praksis.

Forrige uke var det møte i nasjonalt fag- og prioriteringsutvalg for digitalisering på oppvekstområdet, der alle diginettverkene nå har representanter på plass. Den nye digitaliseringsstrategien innenfor oppvekstområdet var hovedtema. Et viktig innspill til den nye strategien er at fellesløsninger knyttet til oppvekstsektoren i stor grad vil bli prioritert fremover. Strategien skal være ferdig utarbeidet i oktober/november og har etter planen virkende kraft fra januar 2023. Videre vil det arbeides med å utvikle konkrete handlingsplaner.

Fagsamling DigiVestland høsten 2022

Det planlegges en felles samling for kommunene i DigiVestland. Det er utfordrende for mange kommuner å møtes fysisk grunnet geografi og lange avstander, men samtidig veldig viktig. Deltakerne trenger å bli bedre kjent og trygg på hverandre for å samhandle godt digitalt. Dersom en ønsker å ha med ledere på overordnet nivå som kommunalsjefer som inngår i faggruppene så kan det bli utfordrende å få til en samlinger over flere dager. Det er ønskelig at det legges til rette for en hybrid løsning der de som ikke kan møte fysisk kan delta digitalt. Målet er å få til en slik samling før jul. Sekretariatet tar med seg innspillene og vil fremover arbeider med organiseringen av en slik samling.

Saker til Styringsgruppen

Styringsgruppen i DigiVestland skal ha møte 23.09. Dette er første møte på en stund, da møtet i juni ble utsatt til etter sommeren. Flere av sakene som stod på agendaen her blir dermed overført til det kommende møtet. Saker til styringsgruppen gjennomgås i møtet med mulighet for innspill og korrigeringer.

Det nærmer seg søknadsfrist om utviklingsmidler fra statsforvalteren, og det jobbes med å utarbeide konseptforslag for ideer som kom frem under strategisamlingen for DuVe.

På dagens møte i DuVe ble det påpekt et ønske om en overordnet rapportering på porteføljen, noe som også vil være et tema på møte i Styringsgruppen. Sekretariatet vil i tiden frem mot 23.09 arbeide med å ferdigstille sakene.

Søknader om skjønnsmidler

Under strategisamlingen til DuVe 6. og 7. september kom det opp mange gode forslag til felles prosjekter og tiltak som DigiVestland vurderer er aktuelle prosjekt kandidater. I møtet gjennomgås alle konseptforslag og prioritet vurdering.

Sekretariatet undersøker om det er mulig å søke om utviklings og innovasjonsmidler uavhengig av politisk prosess i Bergen. Dette fordi DigiVestland har et eget styre som har beslutningsmyndighet. Frem til den 23 september jobbes det videre med konseptbeskrivelsene.