Resymè fra møte i Regionalt Digitaliseringsutvalg (DuVe) 27. september 2022

Møte i Regionalt digitaliseringsutvalg 27. september 2022

Nytt fra nasjonale prosesser

For å holde deltakerne og kommunene oppdatert på hva som skjer på det nasjonale nivået, blir det på møtene gjennomgått og presentert nyheter og informasjon fra ting som skjer nasjonalt på digitaliseringsområdet. Representanter fra DigiVestland deler her informasjon og tanker.

KS har utarbeidet et forslag til en ny FoU «Fremtidens arbeid med drift og forvaltning av IKT i kommunal sektor. Arbeidet med dette starter opp nå i disse dager, med fokus på hvordan arbeidet skal legges opp, i form av prosjekter og tiltak.

I møtet ble det også nevnt at Telenor nå kobler ned kobbernettet. Kobbernettet er over 100 år gammelt, og har frem til nå utgjort hovednettet for fasttelefoni og bredbånd (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, u.å.). Nedkoblingen av kobbernettet er en rent teknisk prosess som vil få stor betydning for telefoni- og bredbåndstilbudet (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, u.å.).

Det er viktig å få kommunisert godt ut hva som skjer, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Sekretariatet i DigiVestland arbeider med å få på plass en bedre oversikt over kommende aktiviteter. Foreløpig ligger det litt spredt informasjon på DigiVestland sin nettside, men det er ønskelig å få på plass en bedre oversikt som gjør det lettere for kommunene å følge med på hva som skjer, samtidig som å melde seg på relevante aktiviteter og webinarer.

Styringsgruppemøte 23. september

Styringsgruppen i DigiVestland hadde høstens første møte fredag 23. september. Et hovedtema på dette møtet var skjønnsmiddelsøknader. Sekretariatet presenterte mulige prosjektkandidater. Styringsgruppen ga uttrykk for at dette var massivt, både i antall og sum, men stilte seg bak og vedtok at det skal søkes om skjønnsmidler til prosjektene.


17. oktober skal det være en kommunedirektørsamling i Bergen, der styringsgruppen skal ha en strategidiskusjon i forkant av denne. Her skal det blant annet diskuteres kommunikasjonsstrategi og framtidig organisering av DigiVestland.

Kompetansehevende tiltak ble også diskutert på møte i styringsgruppen. Denne saken går ut på at DigiVestland ønsker å styrke kompetansen innenfor design-thinking. Det finnes en del intern kompetanse på dette feltet, men det er også ønskelig med ekstern input. Styringsgruppen vedtok å dekke kostander knyttet til kompetansehevende tiltak for faggruppe for tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering.

Prinsipper for medlemskap i digi-nettverk var også et tema på møtet. Her ble det diskutert en forespørsel fra kommuner om det er mulig å ha en geografisk plassering i et fylke, men være medlem i et annet fylkets digi-nettverk. Styringsgruppen vedtok tilhørighet følger fylkesgrensen.

På møtet ble også DigiVestlands portefølje diskutert. DigiVestland har en kompleks overordnet portefølje, som i stor grad er preget av den nasjonale porteføljen, KS/Fiks porteføljen og den regionale porteføljen på digitaliseringsfeltet. Det er viktig i tiden fremover å skille ut hva som treffer, og hva som er mindre relevant for kommunene i DigiVestland.

Runde rundt bordet

Det skjer mye forskjellig i kommunene i DigiVestland, men noe som særlig får mye oppmerksomhet for tiden er ulike fagsystemer, og flere kommuner er nå i anskaffelsesprosesser. Disse systemene er viktige grunnelementer for å kunne sikre en effektiv og god bruk av fellesløsninger. Knyttet til fellesløsninger kom det frem at kommunene må bli bedre til å koordinere innføringen av disse til tidspunkt der DigiVestland har planlagt et felles innføringsløp. Det jobbes nå med å kartlegge behov og muligheter. Spesielt Askøy kommune har gått foran med et godt eksempel her, da de har planlagt å ta i bruk fellesløsninger i tråd med DigiVestland sin plan.

Eventuelt

Under dagens møte ble det fremmet en problemstilling knyttet til Kobo. Kobo er et digitalt system utviklet for å gjøre prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale boliger enklere (Husbanken, 2020). Per nå ser det ut som at det ikke noe kobling mellom arkivsystemer og KOBO. Ettersom Kobo er et system som produserer arkivverdig materiale, er dette problematisk. Sekretariatet foreslår at kommuner går sammen og lager en behovsbeskrivelse som adressere dette problemet, for å så sende til Husbanken som er eiere av Kobo.

Kilder:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. (u.å). Telenor legger ned kobbernettet – hvilke rettigheter har du som forbruker? https://www.nkom.no/aktuelt/telenor-legger-ned-kobbernettet--hvilke-rettigheter-har-du-som-forbruker

Husbanken. (02.10.2020). Prosjekt Kobo - digitalt system for kommunale utleieboliger. https://www.husbanken.no/kobo/om-prosjektet/