Resymè fra møte i Regionalt digitaliseringsutvalg (DuVe) 28 august 2022

Møte i Regionalt digitaliserings utvalg 28. august 2022

Møtetid: 30/8

Møtested: Teams

Nytt fra nasjonale prosesser

Bakgrunn

Samstyringsstruktur KS fremmer kommunesektorens interesser på digitaliseringsområdet og sørger for at nasjonale strategier og løsninger, lover og regler tilpasses kommunesektorens behov. Behovene defineres av kommuner og fylkeskommuner gjennom samstyringsorganer. Representanter fra Digivestland er representert i organene, og i regionalt digitaliseringsutvalg informeres det om agenda og drøftinger fra disse organene.

KommIT rådet er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Rådet skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens interesser.

KS Digitaliseringsutvalg er et saksforberedende organ som blant annet skal løfte relevante tema av strategisk betydning til KommIT rådet

Regionale digitaliseringsnettverk herunder Digivestland er nettverk bestående av norske kommuner som har gått sammen for å skape bedre digitale tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. Regionale digitalsieringsnettverk er strategiske og operative samarbeid. KS er i landstinget gitt en rolle i å koordinere dette arbeidet.

Aktuelt

KommIT-rådet har møte 2/9, der et bredt spekter av saker skal opp innenfor blant annet oppvekst, e-helse og plan, bygg og geodata. E-helse er nå kommet langt med å etablere strukturer som har som formål å legge til rette for samstyring mellom stat og kommuner, og de andre fagområdene kommer nå etter og vil i tiden fremover få mer fokus.

 • Sikkerhetsarbeidet har stoppet litt opp, men KS inviterte på kort varsel til et møte 29/8 angående hvordan arbeidet knyttet til IT-sikkerhet fremover skal organiseres. Her deltok flere kommuner fra ulike regioner (Trondheim, Viken, Vestfold, Telemark).

 • Det pågår en utredning om selskapsetablering i KS om arbeid knyttet til digitale fellestjenester. Det er i dag 5 digitale fellestjenesteprosjekt:

o Fiks protokoller

o DigiBarnevern, innbyggertjenester og utviklingsprosjekt

o Fiks Digiorden

o Fikst folkeregister

o Fiks skatte og inntektsopplysninger.

 • Diginettverkene er kommet ulikt i gang med organisering og drift av sine nettverk. Ny organisering innenfor e-helse får mye fokus. Det utredes pilotering av kommunal portefølje og rammer, struktur og ressurser som må være på plass for å koordinere nasjonal portefølje regionalt.

 • Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er stoppet opp, og det er uklarhet i om dette er under statlig eller kommunalt eierskap. Dette skal avklares.

o DigiVestland har presentert for de andre diginettverkene det som det jobbes med i DigiVestland knyttet til ny struktur innenfor e-helse, og muligheter og effekter av en slik modell. Responsen her var positiv. Nettverket innenfor velferdsteknologi ønsker å se på om strukturen kan gjenbrukes.

o Digi Innlandet har gjenbrukt det som er jobbet med i DigiVestland på e-helseområdet.

 • Det videre arbeidet med løsningen som gir oversikt over felles nasjonale løsninger vil bli tatt opp i arkitekturrådet til KS.

Lite innblikk fra digitaliseringskonferansen til Digidir

Bakgrunn

Flere av deltakerne har deltatt på Digdir sin digitaliseringskonferanse, og gjort seg tanker og refleksjoner rundt det som ble presentert. Noe av dette ble delt under møtet.

Aktuelt

Digitaliseringskonferansen var godt gjennomført, der mange viktige temaer ble tatt opp. Den første dagen av konferansen ble brukt til å belyse utfordringer. Noen stikkord fra det som gjorde inntrykk:

 • Manglende brukerperspektiv og involvering medfører at tjenester ikke møter brukerens behov

 • De største barrierene for digital utvikling er fortsatt organisasjonen, økonomien og jussen

 • det planlegges fortsatt mye innenfor egne båser, og ble oppmuntret til å tenke mer utenfor boksene og etablerte strukturer for å sikre innovasjon og utvikling.

 • Et annet viktig punkt som ble tatt opp, er skillet mellom innbygger og bruker der en ser at innbyggerperspektiv ikke nødvendigvis er det samme som et brukerperspektiv, og at det kan være nyttig å skille disse fra hverandre for å komme frem til gode alternative løsninger i utviklingsarbeid.

 • Siste dag av konferansen ble brukt til en gjennomgang av det som er blitt gjort og det man har fått til så langt. Suksessfaktorer ble presentert. En viktig fellesfaktor er at de som har lykkes har lykkes som følge av eget initiativ og samarbeid på tvers av næringer/sektorer.

 • På konferansen ble det også påpekt at utviklingen går fort, samtidig som spørsmålet «går det fort nok?» ble stilt.

Status og aktiviteter innenfor e-helse

Bakgrunn

E-helse er et sentralt område der det er jobbet mye med å utvikle nye strukturer og rammer. På møtet ble det presentert en oversikt over aktiviteter, og status på prosjekter og tiltak.

Aktuelt

Kjernejournal, Digihelse og Digihelsestasjon er tre tjenester arbeidet særlig vil rette seg mot i tiden fremover. Det er planlagt informasjonsmøter om det enkelte område, og mer informasjon om dette finnes på nettsiden til DigiVestland. Der kan kommunene også melde seg på felles innføringsløp. Innføringen skal være i tråd med innmeldt behov, og flere referansekommuner er med for å dele sine erfaringer i innføring og bruk innenfor disse områdene.

I møtet ble den nye organisasjonsmodellen på e-helse presentert. Modellen er vedtatt av styringsgruppen i DigiVestland. En viktig funksjon i denne modellen er opprettelsen av en ny stabsfunksjon. Nyansatt leder skal ha ansvar for å lede denne stabsfunksjonen. Modellen har også et prioriteringsutvalg som blant annet har fått mandat til å arbeide med felles innføring av prioriterte e-helseløsninger. Neste møte i prioriteringsutvalget er i september.

Søknader om tilskuddsmidler til prosjekter innenfor hjemmeoppfølging er sendt ut.

Det vurderes nødvendig at hovedkontaktpersoner opprettes i de enkelte kommunene som samarbeider med helsefellesskapene, noe som også gjelder på området velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging (DHO)

Drøfting

Bakgrunnen for organiseringen på e-helse ses i sammenheng med et økende behov for å samhandle med andre som jobber med e-helseløsninger På møtet kom det innspill fra DuVe på at den nye organisasjonsmodellen på e-helse ser ryddig ut og er forståelig. På en annen side er det utfordrende å forstå språk, og hva modellen medfører i praksis og hvilke konsekvenser det får. Dette gjør det utfordrende å gjenfortelle modellen til egen organisasjon. Det ble også stilt spørsmål til hvordan e- helse er plassert i organisasjonskartet og at rigging med eget sekretariat kan bli ressurskrevende å følge opp administrativt. Organiseringen får også betydning for hvordan de andre fagområdene rigges ettersom det også skal lages tilsvarende strukturendringer her.

Faggruppe for tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Bakgrunn

Faggruppene får igjennom året presentert seg i møtene, og bidrar til at digitaliseringsutvalget får en dypere forståelse av fagområdene. I dette møtet er faggruppen for tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering presentert.


Faggruppen for tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering skal i tråd med samarbeidsavtalen for DigiVestland, og faggruppens mandat være en ressurs ved endringsprosesser, innovasjon og utvikling av regionale digitaliseringsprosjekter, og implementering av nasjonal og regional portefølje innenfor de ulike fagområdene i regionen.

Aktuelt

Med bakgrunn i gjennomført workshop tidligere i år er faggruppen revitalisert i 2022, og det jobbes med å bygge en felles grunnmur. Det er jobbet frem et kompetansehevende program som skal legge til rette for dette, og det jobbes med forankring, og plan for gjennomføring. Tiltaket forankres i DuVe gjennom sak til styringsgruppemøte 23. september.