Styringsgruppa sitt svar til KS om digitaliseringsnettverka

Framside / Aktuelt / Styringsgruppa sitt svar til KS om digitaliseirngsnettverka

Styringsgruppa i Digi Vestland har uttrykt sin støtte til KS sitt arbeid med å samordne digitaliseringa i offentlig sektor. Samtidig er ein utolmodig og ønskjer eit sterkare tempo i utviklinga av felles løysingar.

Styringagruppa framheld at den enkelte kommune sine behov må ivaretas gjennom nasjonale føringar og strategiar og regionalt forankra handlingsplanar for knytning til desse. Meir må skje gjennom felles satsingar, tiltak og prosjekt på tvers av og innafor ulike fag- og tenesteområde.

Notat til KS vedr. målbilde, roller og ansvar for digitaliseringsnettverkene.pdf

Sist oppdatert: 14. oktober 2021