Regionalt Digitaliseringsutval (DuVe)

Regionalt Digitaliseringsutval (DuVe) er organisert under styringsgruppa i DigiVestland, og består av digitaliseringsleiarar eller tilsvarande frå deltakarkommunane.

Sekretariatsleiar leiar utvalet som møtast kvar 14 dag. Fagleiarar frå faggruppenen deltek aktivt i møtene, og det er i årshjulet satt opp tema innanfor det einskilde fagområde som gjer det mogeleg for DuVe å få ein djupare forståing av aktuelle faglege problemstillingar. DuVe er i tillegg styringsgruppe for fleire prosjekt, og saman med sekretariatet rapporterar og forankrar DuVe aktivitetar i styringsgruppa i DigiVestland.

Strukturen skal mellom anna sikre realisering av samarbeidsavtalen sitt formål, styrke samhandlinga på tvers av kommunane og understøtte integrerande prosessar og oppgåveløysing. Møtene gjennomførast i hovudsak digitalt, men det er og lagt opp til at nokon samlingar skjer ved fysisk deltaking.

Resyme av referat legges ut under aktuelt!


Medlemmer

Simen Soltvedt, Sekretariatsleiar

Kjetil Århus, leder Styringsgruppen DigiVestland

Steinar Carlsen, Bergen kommune

Lars Tveit, Digi Nordhordland

Marit Rinnan, Askøy Kommune

Kjell Fyllingen, Øygarden Kommune

Åge Klausen, SYS IKT

Tor Halvar Botnen, IKT Nordfjord

Trond Arne myklebust, Voss kommune

Ottar Midtrød, Bjørnafjorden kommune

Gisle Østrem, Stord kommune


Faggruppeleiarar og representantar:

Ole Ekroll, faggruppeleiar oppvekst

Arne Magne Håvardstun, Faggruppeleiar Plan, Bygg, Geo

Kenneth Eidsvåg Oppedal, DV prepresentant i fagråd personvern og innformasjonstryggleik


Frå sekretariatet:

Iren Ramsøy, Rådgjevar

Malin Marøy, Rådgjevar

Tove Bech, virksomhetsutvikler

Ottar Midtrød, Koordinator Nasjonale fellesløysinga

Atle Sandal, Rådgjevar

Kontakt


Sekretariatsleiar:

Simen Soltvedt

E-mail: simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Telefon: 97141707