Faggruppe for e-helse

Heim/ Faggrupper / Faggruppe for e-helse

Om faggruppe for e-helse

Bakgrunn og formål


Digi Vestland har som mål å nå breitt ut til kommunane. Det gjeld både innføring av nye løysingar, deling av kunnskap og kompetanse samt å hente innspel frå kommunane inn mot regionale og nasjonale styrestrukturar og satsingar.

Hovedstyret i KS har vedtatt ein felles plan og rammeverk for e-helseområdet som inneber at digi-nettverka (Digi Vestland) skal vere den regionale aktøren som tek det heilhetlige strategiske ansvaret for å koordinera og samordna regionale aktivitetar innafor e-helseområdet. Dette inneber å sikre at regionens kommunar i fellesskap arbeider med dei nasjonalt prioriterte områda:

· Legemiddelområdet

· Digital heimeoppfølging

· Innbyggartenester

· Felles kommunal journal

· Digital samhandling

Styringsgruppa i DigiVestland vedtok i sak 16/22 eit utkast til ny modell for organisering for arbeidet med e-helse, i tråd med Felles plan og rammeverk. Sekretariatet i DigiVestland jobbar no vidare med naudsynt tilpassing og operasjonalisering av strukturen.

Det er etablert eit regionalt fag- og prioriteringsutval, beståande av arbeidsutval for KS sine helseleiarnettverk i regionen. Hausten 2022 vil det også vere klart eit fagnettverk for e-helse som tar utgangspunkt i etablerte strukturar. Meir informasjon, oppdatert mandat og deltakarar vil gjerast tilgjengeleg så snart dette er klart.

Kristin Brekke er seksjonssjef for e-helse området i Bergen kommune, og er leiar for arbeidet innan e-helse i DigiVestland. I tillegg er Brekke representant i den nasjonale styringsmodellen (NUIT), og også representant i det nye fag- og prioriteringsutvalet for e-helse i KS. Med seg har ho ein eigen stab for e-helse.

Aktivitetar: Digi Vestland skal, med utgangspunkt i nasjonal portefølje, utvikla og forvalta den regional porteføljen og plan på e-helseområdet. Den regionale portefølje forankras i tillegg i regionalt fag- og prioriteringsutval for e-helse.

Aktuelt


Informasjonsmøter om felles innføring av nasjonale e-helsløysingar hausten 2022


5,6, og 7 september inviterer DigiVestland, DigiRogaland og KS e-komp til informasjonsmøter om kjernejournal. DigiHelse og DigiHelsestasjon.Digital Heimeoppfølging


Prosjekta inneberer samhandling på tvers av offentleg helseteneste, og involverar primærhelse- og spesialisthelsetenesta

Det etablerast no fleire prosjekt der Digi Vestland deltek gjennom Digi Nordhordland og Masfjorden kommune som har innleia eit samarbeid med helse Bergen, og Sunnfjord kommune som skal samarbeida med Helse Fonna og Helse Førde.

Helsedirektoratets vidare plan inneberer ei oppstartssamling 20-21 september.

DigiVestland som koordinator innan e-helse

Digi Vestland vil, med utgangspunkt i nasjonal portefølje, utvikle og forvalte ein eigen portefølje og plan på e-helseområdet. Fredag 22. april vedtok styringsgruppa (sak 16/22) i Digi Vestland eit utkast til ny modell for organisering av arbeidet med e-helse. Fram mot sommaren vil det bli arbeida med å sette modellen i drift og korleis Digi Vestland skal utøve sin koordinerande rolle.

Kontakt

Atle Sandal

sekretariatet

e-post: atle.sandal@karabin.no

Kristin Brekke

faggruppeleiar

telefon: 408 72 404

e-post: kristin.brekke@bergen.kommune.no

Faggruppa skal bestå av fagfolk og ressurspersonar innanfor e-helseområdet frå kommunane i Digi Vestland. Er du interessert i å bli med? Ta kontakt!

Sist oppdatert: 14. oktober 2021