Sekretariat for e-helse

Heim/ Faggrupper / Faggruppe for e-helse

Om faggruppa 

Bakgrunn og formål


DigiVestland har som mål å nå breitt ut til kommunane. Det gjeld både innføring av nye løysingar, deling av kunnskap og kompetanse samt å hente innspel frå kommunane inn mot regionale og nasjonale styrestrukturar og satsingar.

Hovedstyret i KS har vedtatt ein  felles plan og rammeverk for e-helseområdet som inneber at digi-nettverka (DigiVestland) skal vere den regionale aktøren som tek det heilhetlige strategiske ansvaret for å koordinera og samordna regionale aktivitetar innafor e-helseområdet. Dette inneber å sikre at regionens kommunar i fellesskap arbeider med dei nasjonalt prioriterte områda: 

·       Legemiddelområdet

·       Digital heimeoppfølging

·       Innbyggartenester

·       Felles kommunal journal

·       Digital samhandling


Styringsgruppa i DigiVestland vedtok i sak 16/22 eit utkast til ny modell for organisering for arbeidet med e-helse, i tråd med Felles plan og rammeverk. Sekretariatet i DigiVestland jobbar no vidare med naudsynt tilpassing og operasjonalisering av strukturen.

Det er etablert eit regionalt fag- og prioriteringsutval, beståande av arbeidsutval for KS sine helseleiarnettverk i regionen. Meir informasjon, oppdatert mandat og deltakarar vil gjerast tilgjengeleg så snart dette er klart.

Kristin Brekke er seksjonssjef  for e-helse området i Bergen kommune, og er leiar for arbeidet innan e-helse i DigiVestland. I tillegg er Brekke representant i den nasjonale styringsmodellen (NUIT), og også representant i det nye fag- og prioriteringsutvalet for e-helse i KS. Med seg har ho ei sekretariat for e-helse.


Aktivitetar

DigiVestland skal, med utgangspunkt i nasjonal portefølje, utvikla og forvalta den regional porteføljen og plan på e-helseområdet. Den regionale portefølje  forankras i tillegg i regionalt fag- og prioriteringsutvalg for e-helse.

Aktuelt

Portefølje e-helse 2023

Her kan du lese meir og prosjekt og aktiviteter knytta til faggruppa.

DigiVestland som koordinator innan e-helse

Digi Vestland vil, med utgangspunkt i nasjonal portefølje, utvikle og forvalte ein eigen portefølje og plan på e-helseområdet. Fredag 22. april vedtok styringsgruppa (sak 16/22) i Digi Vestland eit utkast til ny modell for organisering av arbeidet med e-helse. Fram mot sommaren vil det bli arbeida med å sette modellen i drift og korleis Digi Vestland skal utøve sin koordinerande rolle. 

Kontakt

Kristin Brekke

Faggruppeleiar


Telefon: 

40 87 24 04

e-post: kristin.brekke@bergen.kommune.no 

Tove Bech

Virksomhetsutvikler


Telefon: 

95 27 90 40

e-post: tove.bech@bergen.kommune.no 

Sist oppdatert: 14. oktober 2021