Faggruppe for e-helse

Framside / Faggrupper / Faggruppe for e-helse/ Heimeoppfølging

Om faggruppe for e-helse

Bakgrunn og formål

Visjonen for Digi Vestland er «gode, likeverdige og berekraftige tenester», uavhengig av kva for kommune folk bur i. Det betyr òg at aktivitetane i samarbeidet skal gi kvalitative og økonomiske gevinstar. Med det som bakgrunn, skal Faggruppe for e-helse bidra til

  • god porteføljestyring og prosjektgjennomføring innanfor nasjonale e-helsesatsingar

  • rask og effektiv innføring av nye e-helseløysingar i kommunane

  • deling av kunnskap og erfaring

Organisering

Digi Vestland har som mål å nå breitt ut til kommunane. Det gjeld både innføring av nye løysingar, deling av kunnskap og kompetanse samt å hente innspel frå kommunane inn mot regionale og nasjonale styrestrukturar og satsingar. Faggruppe for e-helse freistar derfor å ha representantar frå alle distrikta i fylket. Representantane skal vere fagfolk eller ressurspersonar innanfor e-helseområdet, som ønskjer å ta del i nasjonale og regionale e-helsesatsingar.

Digi Vestland er organisert med ei styringsgruppe som øvste leiarnivå. Styringsgruppa består av kommunedirektørar frå ulike delar av fylket, samt observatørar frå KS og Fylkesmannen.

Seksjonssjefen for e-helse i Bergen kommune er leiar av faggruppa. Ho er òg representant i den nasjonale styringsmodellen (NUIT), i tillegg til det nye fag- og prioriteringsutvalet for e-helse i KS. Med seg har ho ein verksemdutviklar frå sekretariatet til Digi Vestland. Sjå kontaktinformasjonen nedst på denne nettsida.

Faggruppa for e-helse ønskjer å koordinere arbeidet som i dag skjer gjennom fleire ulike aktørar. Kommunane sin felles Akson-koordinator, KS sitt e-Komp-nettverk, E-helse Vestland med si satsing på velferdsteknologi og andre som jobbar med e-helse er naturlege samarbeidspartnarar.

Aktivitetar

Aktivitetane vil i hovudsak bestå av deltaking i og innspel til nasjonale e-helseprosjekt, samt førebuing til og innføring av nye e-helseløysingar i kommunane. Faggruppa vil ha jamlege møter for å dele erfaringar og diskutere faglege problemstillingar. Ei anna viktig oppgåve er å forankre tiltak og innspel i eigne og tilgrensande kommunar.

20210623 Mandat for Faggruppe for e-helse - UTKAST.pdf

Aktuelt

Utrulling av Digi helsestasjon

Er din kommune interessert i å ta i bruk Digi helsestasjon?

Digi Vestland har starta planlegginga av ei felles koordinert utrulling av Digi helsestasjon. Utrullinga vil truleg byrje i løpet av hausten 2021, etter den utvida utprøvninga i Askøy kommune. Vi ønskjer derfor kontakt med alle kommunar som er interesserte i å ta i bruk Digi helsestasjon. Klikk på lenka nedanfor for meir informasjon.

Presentasjon av DigiBarnevernprosjektet i Digitaliseringsutvalet Vestland 15. februar 2022

Digi Vestland trer inn i ein koordinerandre rolle på e-helseområdet

Kontakt

Atle Sandal

sekretariatet

e-post: atle.sandal@karabin.no

Kristin Brekke

faggruppeleiar

telefon: 408 72 404

e-post: kristin.brekke@bergen.kommune.no

Faggruppa skal bestå av fagfolk og ressurspersonar innanfor e-helseområdet frå kommunane i Digi Vestland. Er du interessert i å bli med? Ta kontakt!

Sist oppdatert: 14. oktober 2021