Digital heimeoppfølging

Digital Heimeoppfølging

Digital Heimeoppfølging omhandlar fleier prosjekt, og er er under etablering i den regionale porteføljen.

Prosjekta inneberer samhandling på tvers av offentleg helseteneste, og involverar primærhelse- og spesialisthelsetenesta, og det søkjast om finansiell støtte frå helsedirektoratet.

Det etablerast no fleire prosjekt der Digi Vestland deltek gjennom Digi Nordhordland og Masfjorden kommune som har innleia eit samarbeid med helse Bergen, og Sunnfjord kommune som skal samarbeida med Helse Fonna og Helse Førde.

Helsedirektoratets vidare plan inneberer ei oppstartssamling 20-21 september.


Les meir her:

Velferdsteknologi og digital heimeoppfølging

Tilskot til innføring av heime oppfølging