Felles journalløft - fra visjon til handling

heim/ Faggruppe for E-helse/ e-helse aktuelt/Felles journalløft - fra visjon til handling

Gjennom mange års arbeid og modning, har stortingsmeldingen "Én innbygger, én journal" fra 2012 endelig begynt å manifestere seg i konkrete resultater. Nå må kommunene på banen og ta del i et Felles journalløft.

 

15. juni i år, publiserte KS et styringsdokument for "Felles kommunal journal". Styringsdokumentet er svar på oppdrag gitt i St. Prop. 1S (2020-2021) og St. Prop. 1S (2021-2022), og beskriver hvordan kommuner bør samordne seg ved fremtidige anskaffelser av journalsystemer, samt et rammeverk for tekniske utprøvinger av informasjonsdeling.

Dette materialet har videre blitt bearbeidet av KS og flere kommuner under navnet "Felles journalløft". Det foreligger nå blant annet helt konkrete anbefalinger og rammer for anskaffelser av journalsystemer for å sikre at vi alle jobber i retning av målbildet og premissene fra styringsdokumentet.

 

DigiVestland følger nå opp dette arbeidet i lyset av behovskartleggingen fra i vår. Der fikk vi svar på at 8 kommuner har behov for å anskaffe journalsystem i 2024, 3 stk i 2025-2027, mens 17 svarte "vet ikke". Dette viser et stort behov for å sikre at rammene og anbefalingene fra KS blir tatt med i anskaffelser fremover. Vi har derfor skissert en prosess hvor medlemskommunene og driftssamarbeidene blir invitert til å delta. En tentativ tidslinje foreslår en eventuell fasilitering av  markedsdialog mot slutten av året og utover første kvartal 2024, felles utforming av konkurransegrunnlag gjennom 2024 med utlysing og konkurranse mot årsskiftet 2024-2025.

 

Medlemskommunene må selv ta ansvar for sine interne prosesser og arbeid, men DigiVestland ønsker å få til en samordning av aktivitetene slik at vi kan dra lasset sammen og benytte hverandres kompetanse og kapasitet. Nye premisser og krav til markedet er alltid utfordrende, derfor er det nå helt avgjørende at kommunene tar med seg de anbefalingene som ligger i bordet og skaper en unison stemme mot markedet. Det vil drive frem den endringen som offentlig sektor er avhengig av innen e-helse.