Prinsippa for operasjonalisering av e-helse

1) DigiVestland skal sikre at kommunene i fylket holdes oppdatert om det det nasjonale digitaliseringsarbeidet innenfor e-helse gjennom å etablere strukturer og virkemidler som sikrer informasjonsdeling i fylket


2) DigiVestland skal legge til rette for at regionens representanter i samstyringsstrukturen:

a) Har et fungerende regionalt nettverk å støtte seg på

b) Bidrar til prioriteringer på tvers av de til enhver tid gjeldende tiltaksområdene innenfor felles plan og rammeverk


3) DigiVestland skal etablere strukturer for å kunne spille inn kandidater i det nasjonale arbeidet etter forespørsel fra KS


4) DigiVestland skal prioritere og forvalte en regional portefølje med utgangspunkt i den nasjonale porteføljen og felles prioriteringer i RFPU.


5) DigiVestland skal legge til rette for at kommunene i regionen kan ta i bruk og få nytteverdi av felleskommunale og nasjonale løsninger.


6) DigiVestland skal gjøre seg kjent med, og formidle bruk av verktøy og virkemidler som finnes for å støtte kommunenes innovasjons- og digitaliseringsarbeid innenfor e-helseområdet.


7) DigiVestland skal fremme idéer og behov for innovasjon og digitalisering fra regionen gjennom samstyringsstrukturen.


8) DigiVestland skal finne gode samarbeidsformer med relevante aktører i regionen (ikke uttømmende liste: Helse Vest IKT, Helse Vest og helsefellesskapene til Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde) og involvere deres tilgrensende kompetanser.


9) DigiVestland skal koordinere dialogen med det regionale og de lokale helseforetakene.


10) DigiVestland skal ha ett regionalt kontaktpunkt som ivaretar dialogen med KS i det løpende samarbeidet.


11) DigiVestland skal anvende samarbeidet med de permanente ressursene i KS eKomp, Kommunenettverket for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og andre relevante aktører og nettverk etablert av KS, som en del av sitt virkemiddelapparat for å realisere DigiVestland sitt oppdrag og mandat.


12) Finansiell støtte til prosjekter og tiltak som gjennomføres regionalt eller som en del av DigiVestland sin portefølje innenfor felles plan og rammeverk skal søkes gjennom DigiVestland.


13) DigiVestland skal ha en transparent oversikt over den til enhver tid gjeldende portefølje av tiltak og prosjekter.