Arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik

Framside / Faggrupper / Faggruppe for oppvekst / Arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik

Bakgrunn

Faggruppa skal være kopla på nasjonale prosjekt og prosessar, med særleg vekt på handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringa

Eit av fire fokusområde i handlingsplanen er personvern og informasjonstryggleik, og fagnettverkets arbeidsutval vedtok derfor våren 2021 å setje ned ei eiga arbeidsgruppe på dette temaet etter innspel frå kommunalsjefnettverket i regionen. 

Formål

Arbeidsgruppa skal bygge på det som blir gjort knytt til handlingsplanen for digitalisering i grunnopplæringa. Handlingsplanen påpeikar at den teknologiske utviklinga, og den aukande bruken av digitale ressursar i skulen, har ført til auka kompetansebehov både hos lærarane og kommunesektoren sentralt.

Arbeidsgruppa er kopla på det nasjonale prosjektet SkoleSec. På deira nettsider finn du fleire relevante verktøy og ressursar.

Deltakarar

Kontakt

Ole Ekroll
faggruppeleiar
telefon: 97033163
e-post: ole.ekroll@bergen.kommune.no 

Steinar Hjelset
koordinator
telefon: 47824264
e-post: steinar.hjelset@karabin.no