Faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Om faggruppa

Bakgrunn og formål

Faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering vart etablert i 2019 som eit kompetansedelingsnettverk som blant anna skal bidra til auka gevinstrelaisering i gjennomføring og implementeringsprosjekt i kommunane i Digi Vestland.

Organisering

Kompetansenettverket er opent for alle medlemskommunane i Digi Vestland som koordinerast av Bergen kommune. Medlemmer av faggruppa bør ha interesse for metodikkar innafor tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering.


Aktuelt

Det har ikkje vore aktivitet i fagnettverket i 2021, og sekretariatet i Digi Vestland arbeidar no med å revitalisere fagnettverket. Arbeidet vil sjåast i samanheng med arbeid i Regionalt Digitaliseringsutval Vestland som handlar om å definere kommunane sine kompetansebehov i tiløve tenestedesign. Med utgangspunkt i at kommunane i Digi Vestland har varierande behov innafor fagområdet, vil sekretariatet innleie eit kartleggingsarbeid, og det jobbast no med val av metode for ei slik kartlegging. Funna vil liggje til grunn for kva omfang og innhald nettverket skal ha i framtida.

Kontakt

Kontaktperson

Iren Ramsøy

E-post: iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Gruppemedlemmer

Faggruppa består av representanter frå kommunane i Digi Vestland. Klikk her for å sjå oversikta.

Kalender

Kalenderen til Tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Her finn du oversikta over tidlegare og kommande samlingar i faggruppa Tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering. Klikk på den enkelte kalenderoppføringa for detaljar og saksdokument. For å sjå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på «Søk etter flere» eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege.

Ønskjer du sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eige kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om framgangsmåten her.