Faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Framside / Portefølje/ Faggrupper / Faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering/ Status juni 2022

Om faggruppa

Bakgrunn og formål

Digi Vestland er eit strategisk og operativt digitaliserings samarbeid der kommunane går saman for å gje betre digitale tenestetilbod til innbyggjare og næringsliv. Mål og prioriteringar i DigiVestland gjenspeilar regionale behov. Visjonen er at samarbeidet skal leggje til rette for gode, likeverdige og bærekraftige tenester der kompetanse, konsept og prosjektforslag, felles digitale løysingar og samhandling er viktige delar av overordna strategi.


Utvikling og endring berører mange, og utfordrar både organisasjonar, samarbeidspartar, medarbeidarar, mottakarar av tenester, og /eller næringsliv. Erfaringane er at utviklingsprosessane er komplekse, og at dette krevjer ny kunnskap og ny kompetanse for heile organisasjonen om ein skal lukkast, og for å kunne realisere forventa gevinstar.


Kommunane i DigiVestland har har kvar for seg variert tilgang, og begrensa kapasitet til å utvikle slik kompetanse. Faggruppa for Tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering , leggjer til rette for at regionen i fellesskap kan byggje eit sterkt fagmiljø som bidreg til innovasjon og utvikling med fokus på mellom anna auka effektivitet og auka gevinstrealisering.

Faggruppa for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering skal i tråd med samarbeidsavtalen for DigiVestland, og faggruppas mandat væra ein ressurs ved endringsprosessar, innovasjon og utvikling av regionale digitaliseringsprosjekt, og implementering av nasjonal og regional portefølje innanfor dei ulike fagområda i regionen.

Organisering

Kompetansenettverket er opent for alle medlemskommunane i DigiVestland og koordinerast av ein ressurs for sekretariatet. Medlemmer av faggruppa har interesse for metodikkar innafor tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering.


Aktuelt

Erfaringsdeling designdrevet innovasjonsmetodikk


Workshop i fagnettverket 22. februar 2022

Kontakt

Kontaktperson

Iren Ramsøy, Rådgjevar i Sekretariatet

E-post: iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Telefon: 46297986

Gruppemedlemmer

Faggruppa består av representanter frå kommunane i Digi Vestland. Klikk her for å sjå oversikta.

Kalender

Kalenderen til Tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Her finn du oversikta over tidlegare og kommande samlingar i faggruppa Tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering. Klikk på den enkelte kalenderoppføringa for detaljar og saksdokument. For å sjå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på «Søk etter flere» eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege.

Ønskjer du sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eige kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om framgangsmåten her.

Sist oppdatert: 28 februar 2022