Aktuelt

Her finn du aktuelle sakar frå faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Designdrevet innovasjon

Deltakerne har gjennom  6 heldags samlinger jobbet med idefasen til fire ulike prosjekt eid av kommunene i DigiVestland. 20 juni presenterte gruppene prototyper basert på innsiktsarbeid som er basert på designdrevet innovasjon metodikk. Prosjektene vil bli vurdert som aktuelle kandidater for fellesprosjekt.

Tjenestedesign 20.06.potx

Oppstart kurs i designdrevet innovasjon

9 mars 2023 var startskuddet for kursrekken innen designdrevet innovasjon. 24 deltakere fordelt på 9 ulike kommuner deltar.

Invitasjon til kurs

DigiVestland inviterer deltakere fra sine medlemskommuner til kurs i designdrevet innovasjon!

Faggruppemøte 1 april 2022


11 februar blei det gjennomført ei digital ideboblings økt i fagnettverk for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering.

Workshop 11 februar 2022

Deltakarane blei bedne om å svara på spørsmål knytta til faggruppas mandat, kjerneoppgave og korleis faggruppa kan utvikla etterspurt kompetanse innan tenestedesign og prosessarbeid.