Spørsmål og svar fra fagdagen 27.04

Hele 40 av 43 kommuner i Vestland fylke er medlemmer i DigiVestland. Dersom din kommune ønsker å delta aktivt innenfor fagområdet plan, bygg og geodata – ta kontakt med koordinator for plan, bygg og geodata - https://www.digivestland.no/kontakt-oss.   

2. Er fagsystemet et arkivsystem eller kun for behandling av plan og byggesaker?  

Svar fra Acos: 

ACOS Eiendom er et tilleggssystem kodet og bygget for våre ACOS WebSak kunder.
ACOS Eiendom er bygget som et separat behandlingssystem for alle typer «tekniske spesialistsaker» med fokus på behandling av Byggesaker og Plansaker iht kravene i Nasjonal Produktspesifikasjon for eByggesaker og ePlansaker.

 
ACOS har sammen med våre kunder bygget omfattende utvidelser av Eiendom bruken til også å gjelde behandlings- og dokumentbiblioteker for saksområdene;  

delesaker, seksjonering, oppmåling, VVA, eiendomsforvaltning, landbruk m.fl 

 

Svar fra Tietoevry: 

Plan & Build 360° er et fagsystem skreddersydd for behandling av plan og byggesaker. Løsningen integreres mot kommunens arkivsystem.  


Svar fra Sikri:  
Elements eByggesak er et frittstående selvstendig fagsystem som kan integreres mot enhver Noark 5 arkivkjerne gjennom standard grensesnitt. Dette betyr at kommunen kan velge Elements eByggesak fra Sikri, og integrere løsningen mot eksempelvis Public 360, ACOS Websak/Eiendom eller Documaster osv. 


Dersom kommunen i tillegg til Elements eByggesak også har sin sak/arkiv løsning fra Sikri i skyen, vil en integrasjon fra fagsystem til arkiv ikke være nødvendig. Dersom kommunen har Elements sak/arkiv installert lokalt, kan Elements eByggesak integreres også mot denne. Elements eByggesak kan om ønskelig også brukes som et fagsystem med integrert dagligarkiv, med henblikk på periodevis uttrekk og avlevering av data til en arkivkjerne. 


Sikri er engasjert i utviklings- og piloteringsarbeidet for FIKS-Arkiv-standarden. Vi jobber parallelt i påvente av ferdigstillelse av standarden med å klargjøre Elements eByggesak for å støtte overføring til arkivet via KS sin standard. Per dags dato piloteres implementering av FIKS-Arkiv med KS, Documaster og Værnesregionen. FIKS-Arkiv-integrasjon vil også gjelde for Elements ePlansak.  


Sikri er også i gang med pilotering av FIKS Min Kommune hvor også Værnesregionen er med som pilot. Generelt er Sikri svært positiv til og slutter opp om den strategiske rollen KS har tatt i å etablere standarderer for integrasjoner som sikrer sømløs dataflyt i det digitale økosystemet for plan- og byggesak. 

3. Er fagsystemet avhengig av eller legger opp til maskinlesbarhet av planer?  

Svar fra Acos: 

Vi planlegger å utnytte alle nye digitale muligheter som kommer med de nye ePlansak tjenestene i Fellestjenester Plan.

 
Maskinlesbare planer basert på ny SOSI versjon med digitale bestemmelser blir viktig å kunne benytte og utnytte på veien mot bruk av BIM modellert planverk i behandlinger. 

I Eiendom vil vi ikke tilrettelegge for absolutte føringer og avhengigheter som ikke saksbehandler kan overprøve selv om data er hentet fra maskinlesbare planer.

 
Det vil ta lang tid før alle faser av en plansak behandling støttes av Fellestjenester Plan tjenester så behandlende system må ha høy grad av fleksibilitet for behandlere.

 
ACOS samarbeider med tett med kart- og fagsystem leverandørene for å kunne tilby mulighet for å utnytte egenskaper på tvers av systemer til beste for kvalitet og fremdrift i behandlinger. 

 

Svar fra Tietoevry: 

Plan & Build 360° legger opp til maskinlesbarhet av planer. Selv om planene ikke er av en slik kvalitet at de lar seg tolke av fagsystemet, er det en kobling til planregisteret der saksbehandler får tilgang til alle planer som berører eiendommen registret i saken. 


Svar fra Sikri: 

Elements eByggesak er ikke avhengig av maskinlesbarhet av planer. Imidlertid leveres Elements eByggesak med integrasjon mot kommunens digitale planregister, slik at alt tilgjengelig plangrunnlag som berører eiendommen blir presentert på hensiktsmessig måte for saksbehandler på relevante steder i løsningen. 


Sikri følger forøvrig tett det arbeidet som KDD og DiBK utfører med å tilrettelegge for digitale reguleringsplaner med parametriserte planbestemmelser. Når digitale planer er en realitet og tas i bruk, er det naturlig for Sikri å utnytte det som da blir maskinlesbare planbestemmelser til å realisere automatikk i sjekklisten på de steder der tiltaket vurderes opp mot plangrunnlaget. Grunnfunksjonalitet for å utnytte strukturerte data i sjekklistene er allerede implementert i løsningen. 

 

4. Hva er utfordringer med bruk av fagsystemet per dags dato, basert på tilbakemelding fra kunder? 

Svar fra Acos: 

Moderne systemer er blitt svært komplekse og det er derfor mange muligheter for at systemer kan få trøbbel om ikke kvaliteten på data som er mottatt til behandling er «god nok».

 
Siden 2018 og realisering av eByggesøknadene så er datakvaliteten for behandling blitt dramatisk forbedret.
Bruk av nasjonale felleskomponenter, geointegrasjoner og leverandør API’er muliggjør høy grad av automatisering av både datafangst, datautveksling og data ekspedisjon. 


Våre kunder melder tilbake raskt når «noe ikke fungerer» eller «ikke fungerer etter hensikt» som rettes og forvaltes fortløpende. Vår hovedutfordring basert på majoriteten av tilbakemeldinger om forbedringspotensialer de siste år kan samles under betegnelsene «for mange klikk» og «for lite automatikk».  

I nye Eiendom+ så har vi derfor prioritert å løse bedre områdene i vår utvikling. 

 
Fremover blir det bli maks 2-klikk til all sentral informasjon og funksjonalitet i alle grensesnitt samt at ny prosessmotor skal besørge høyere grad av automatikk styrt av nasjonale sjekklister og egne utviklede «kontrollister» for alle fagområder som ikke er nasjonalt standardisert eller prioritert i Nasjonal Produktspesifikasjon (NPS) pr/2023 slik at vi får videreført dagens omfattende bruksområde inn i fremtiden. 

 

Svar fra Tietoevry: 

De generelle utfordringer med bruk av fagsystemet i dag er i stor grad beskrevet i KS sitt veikart for plan-, bygg- og geodataområdet. I veikartet peker de på områdene som må følges opp i samarbeid med premissgivere, og eksisterende- og fremtidige kunder. 


Svar fra Sikri: 

Sikri har tett og kontinuerlig dialog med sine brukere og er opptatt av å legge kundeinnsikt til grunn for alt av videreutvikling og forbedring av løsningen. I 2022 har vår innsats vært rettet mot å innfri nye krav fra versjon 3.0 av produktspesifikasjonen, og vi kunne ved årets utgang konstatere at Elements eByggesak nå er i samsvar med gjeldende versjon. 


Dette betyr at vi nå kan rette innsatsen mot øvrig forbedringspotensial for å sikre at våre brukere opplever en effektiv arbeidshverdag ved bruk av Elements eByggesak. Fra tidligere har våre brukere gitt tilbakemelding på at DiBKs sjekklister kan oppleves noe omfattende. Imidlertid har det ved ny versjon av produktspesifikasjonen blitt innført et obligatorisk krav om at sjekklistene skal være en integrert del av arbeidsflytene. Som leverandør ser vi det derfor som en av våre viktigste oppgaver å sikre at sjekklistene oppleves som en reell støtte i hverdagen med god brukervennlighet.


Som vist på DigiVestlands fagdag er derfor en av våre prioriterte innsatsområder nå å dra størst mulig nytte av strukturerte data fra digitale søknader, blant annet for å understøtte delvis automasjon i utfylling av sjekklistene. 

På generelt basis anser vi nå Elements eByggesak å være en moden og robust løsning som gir reelle kvalitets- og effektiviseringsgevinster til våre brukere, noe vi også får mange tilbakemeldinger om. Fordelen ved å levere fagsystemet som en skyløsning innebærer at vi kontinuerlig kan rulle ut ny eller forbedret funksjonalitet, og fortløpende rydde unna mindre feil som mot formodning skulle oppstå.  

5. Når en kommune skal innføre fagsystem eByggesak og ePlansak, og bruker nasjonal produktspesifikasjon (NPS). Det var lagt opp til at man kan bruke NPS som mal og endre eller legge til behov. Vil eventuelle endringer og behov bli spilt inn tilbake til vurdering av NPS? For å sikre viktige innspill som kanskje mangler. 

Svar fra KS v/Heidi Liv Tomren: 

Vi er alltid åpne for tilbakemeldinger til NPS’en, vi fører jevnlig en backlog med endringer og innspill fra kommuner, men også fra leverandører. Dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid som KS er ansvarlig for, der vi er helt avhengig av tett samarbeid med kommuner, KDD, Dibk; SSB og Kartverket.

Vi er akkurat nå i gang med en mindre revisjon der vi retter feil og oppdaterer i forhold til pågående prosjekter 

6. Er det i Trøndelag at det kjøres pilot for Fiks arkiv frem til sommeren 2023? 

Svar fra KS v/Idar Borlaug: 

Nei, det kjøres pilot i de kommunene som ønsker. Mener det er Stjørdal kommune som er pilot for eByggesak til arkiv. Ønsker din kommune å bli pilot? Send en e-post til idar.borlaug@ks.no  

7. Hvordan er Fiks folkeregister relevant for plan- og byggesak? 

Svar fra KS v/Idar Borlaug: 

Folkeregisteret er relevant hvis en trenger informasjon om innbyggere. F.eks. adresse i en byggesøknad. 

8. Hvordan fungerer booking av saksbehandlere på byggesak i praksis? Vil unngå skjev fordeling i tidsbruk til saksbehandlere. 

Faggruppe for plan, bygg og geodata vil søke erfaringer fra kommuner som benytter bookingløsning for avtaler med plan- og byggesak per i dag. Erfaringsdeling vil trolig bli delt gjennom et felles webinar i regi av faggruppen. Dersom din kommune ønsker å dele erfaringer, ta kontakt med koordinator for plan, bygg og geodata - https://www.digivestland.no/kontakt-oss. 

9. Nyttig innblikk i status for arbeidet med DigiVestland. Sendes det nyhetsblad ut til kommunene om arbeidet? 

Du kan få nyheter og annen informasjon om pågående aktiviteter i DigiVestland gjennom nyhetsbrev. Påmelding via skjema på https://www.digivestland.no/heim