Digitaliseirng av plan- og byggesaksprosessen

Webinar 26. januar 2021

Framside / Påmelding til aktivitetar / Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Faggruppe for plan, bygg og geodata inviterte 26. januar til eit webinar om digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Under ser du presentasjonane, samt spørsmål og svar frå webinaret. For å sjå presentasjonane i fullskjerm, trykk på pila øvst i høgre hjørne.

Spørsmål?

Har du spørsmål til webinaret eller andre initiativ innafor området? Ta kontakt med leiar for faggruppa, sjå kontaktinformasjon på faggruppa sine sider.

Digitalisering i plan og byggesaksbehandlinga - Folketenester Bygg (Jon Arne Trollvik, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

)

01 20210126 Webinar - Fellestjenester bygg - Trollvik DIBK (002).pdf

Ny versjon av produktspesifikasjon for anskaffing av eByggesak/ePlanSak/kommunalt planregister og kommunale felleskomponentar på Fiks-plattforma (Michael Pande-Rolfsen, KS)

02 2021-01-26 Webinar Vestland Michael PR.pdf

Status for arbeidet med SOSI-plan 5.0 (Jostein Amlien, Kartverket)

03 SOSI Plan5_Jostein Amlien.pdf

Nye kjelder til oppdatering av bygningsinformasjon (Bent Audun Strømli, Kartverket)

04 webinar_bernt_stromsli.pdf

Spørsmål og svar frå webinaret

 1. I kommune X opplever vi at dei nye søknadsløysingane gjer dårlegare moglegheiter for gjenbruk av informasjon enn det byggesak gjorde. Vi får mellom anna ikkje inn partar når vi tek i mot søknadar (vi har Acos Eigedom). Er dette ei erfaring som fleire har?
  Svar: Acos må leggje til rette for mottak frå FtB, og kommunane må sjølv ta kontakt med Acos for å få dette gjort.

 2. Vi registrerer at kontrollerklæringane ikkje er elektronisk signert, er det slik det skal vere? Vidare får vi ikkje opp kva type utnyttingsgrad som søkjar har lagt til grunn i sin søknad, sjølv om det visast i deira system. I det heile tatt opplever vi betydeleg meir problem med dei nye løysingane enn vi gjorde med byggesak. Vi hadde omtrent 80% av søknadane elektronisk i 2019.
  Svar: Dersom det kjem kontrollerklæringar som ikkje er signert, må det meldast til ftb@dibk.no. Ein må gi AR-nummer på søknaden slik at den kan sporast. Alt kommunane meiner er feil kan sendast til ftb@dibk.no.

 3. Kan dere leggje ut lenkja som dere anbefaler oss å leggje ut på heimesida (til dei ulike søknadsløysingane)?
  Svar: Lenkje til informasjon om dei aktuelle søknadsløysingane: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/tjenestene/tjenester-for-proffbrukere/

 4. Er det tenkt at nasjonale sjekklistar skal fungere som ein integrert del av sakshansamling? òg sjekke søknadar som ikkjer er sendt via eByggesak?
  Svar: Det er riktig at dei nasjonale sjekklistene skal fungere som ein integrert del av sakshansamlinga. Dette skal takast hand om av systemleverandøren gjennom ein integrasjon mot dei nasjonale sjekklistene hos DiBK. Dette vil ikkje fungere dersom søknaden ikkje sendast via FtBygg.

 5. Vi registrerer at erklæring om ansvarsrett ikkje er elektronisk signert, er dette ein funksjonalitet som ikkje er i dei nye løysingane?
  Svar: Dette er svart på over.

 6. Når trur dere at fellesfunksjonar for byggesak kan brukast av innbyggjarar i alle kommunar?
  Svar: Vi er litt usikre på kva som meinast med dette spørsmålet. Fellestenester Bygg som ligg på Altinn er tilgjengeleg for alle søkarar, og kan nyttast av alle.

 7. Finnast det programvare som gjer at vi kan ta imot BIM-søknadar i dag?
  Svar: Ja, det finnast ei rekkje BIM-viewarar (programmar for å vise BIM) som kan nyttast. Fleire av desse er gratis. Den nye produktspesifikasjonen til KS set òg krav til at fagsystemet kan presentere og behandle/vise ein byggesak-BIM og at modellen kan arkiverast.

Sist oppdatert: 1. desember 2021