Om Digi Vestland

Historie og formål

Digi Vestland er eit samarbeid mellom alle dei 43 kommunane i Vestland. Samarbeidet skal bidra til betre og meir likeverdige tenester til innbyggjarane.

Strategi

Eit overordna mål for Digi Vestland er å sikre effektivt mottak av nasjonale prosjekt og tiltak. Les meir om mål og verkemiddel i strategien.

Organisering og leiing

Samarbeidet er leia av ei styringsgruppe, som består av rådmenn frå deltakarkommunane. Styringsgruppa har eit sekretariat som koordinerer dei ulike prosjekta, mens faggruppene representerer eit breitt fagleg samarbeid på tvers av kommunane. Les meir her

Oppsummering av 2020

Unntaksåret 2020 snudde opp ned på arbeidskvardagen vi var vante til, men har samtidig gitt oss fleire moglegheiter. Også i 2020 har det vore mykje aktivitet knytt til digitaliseringssamarbeidet, både nasjonalt og regionalt.

Ressursgruppemøte

Ressursgruppa har jamlege møte. Her finn du presentasjonar og referat frå ressursgruppemøta

Digi Vestland og KS

KS sin digitaliseringsstrategi

KS sin digitaliseringsstrategi for kommunar og fylkeskommunar 2017–2020 er vedteken av KS sitt hovudstyre. Strategien skildrar eit sett med felles mål for korleis vi kan vidareføre digitaliseringsarbeidet, og gir derfor retning for arbeidet i Digi Vestland.

Visjonen som ligg til grunn i digitaliseringsstrategien er at gode og tilgjengelege digitale tenester styrkjer dialogen med innbyggjarane og næringslivet, og gir gode lokalsamfunn.

KommIT-rådet

KommIT-rådet er eit rådgivande organ i KS innanfor digitalisering. Rådet skal bidra til utviklinga av felles løysingar og ivareta kommunesektoren sine interesser i nasjonale saker. Digi Vestland samarbeider tett med KS, og er med på å byggje opp om dei digitale satsingane nasjonalt.

Avtale Digi Vestland

Avtalen for deltaking i Digi Vestland ligg tilgjengeleg her.