Om Digi Vestland

Framside / Om Digi Vestland

Historie og formål

DigiVestland er eit samarbeid mellom 40 kommunar i Vestland. Samarbeidet skal bidra til betre og meir likeverdige tenester til innbyggjarane. 

Strategi

Eit overordna mål for Digi Vestland er å sikre effektivt mottak av nasjonale prosjekt og tiltak. Les meir om mål og verkemiddel i strategien

Organisering og leiing

Samarbeidet er leia av ei styringsgruppe, som består av kommunaldirektørar frå deltakarkommunane. Styringsgruppa har eit sekretariat som koordinerer dei ulike prosjekta, mens faggruppene representerer eit breitt fagleg samarbeid på tvers av kommunane. Les meir her

Møter i Digitaliseringsutvalet Vestland

Digitaliseringsutvalget Vestland har jamlege møte. Her finn du presentasjonar og referat frå ressursgruppemøta

Digi Vestland og KS

KS sin digitaliseringsstrategi

KS sin digitaliseringsstrategi for kommunar og fylkeskommunar 2017–2020 er vedteken av KS sitt hovudstyre. Strategien skildrar eit sett med felles mål for korleis vi kan vidareføre digitaliseringsarbeidet, og gir derfor retning for arbeidet i Digi Vestland.

Visjonen som ligg til grunn i digitaliseringsstrategien er at gode og tilgjengelege digitale tenester styrkjer dialogen med innbyggjarane og næringslivet, og gir gode lokalsamfunn.  

KommIT-rådet

KommIT-rådet er eit rådgivande organ i KS innanfor digitalisering. Rådet skal bidra til utviklinga av felles løysingar og ivareta kommunesektoren sine interesser i nasjonale saker. Digi Vestland samarbeider tett med KS, og er med på å byggje opp om dei digitale satsingane nasjonalt. 

Avtale Digi Vestland

Avtalen for deltaking i Digi Vestland ligg tilgjengeleg her.