Resymé 06.12

Møte i Regionalt Digitaliseringutvalg 

 

Nytt fra nasjonale prosesser 

Det skjer mye på det nasjonale plan. Det foregår blant annet en høring for behovsstyring knyttet til KS sitt selskap, Digitale fellesløsninger AS (DIF). DigiVestland skal her levere et innspillsdokument og holder nå på å samle inn viktig punkter som skal med her. Behovsstyring handler om hvordan samspillet mellom kommunene, samstyringsstrukturen og KS skal foregå. I behovsstyringen inngår kun et rådgivende aspekt, uten noe beslutningsmyndighet. DigiVestland vil også kjøre en lignende prosess for Felles kommunal journal (FKJ).  


Noe annet spennende som skjer, er at digi-nettverkene skal ha en fysisk samling 14. desember som går over to dager. Her skal det deles nytt fra 2022 og samtidig drøftes hvordan nettverkene skal jobbe videre i 2023. Det vil her være viktig å finne en felles retning.  


Det ble også nevnt at PowerBi-løsninger som DigiVestland har utviklet for utbredelse og bruk av nasjonale fellesløsninger var oppe i fagrådet for arkitektur i november. Saken skal videre til det nasjonale fag- og prioriteringsutvalget og Nasjonalt Digitaliseringutvalg (DU) etter jul.  

 

Oppdatering: Innovasjonsløpa  

DuVe har tidligere fått en presentasjon av innovasjonsløypa, som er en metode for å fange opp ideer og forslag til prosjekter som kommer inn fra kommunene. Bakgrunnen for å skape en slik metodikk er at mange sitter med de samme problemstillingene og strever med det samme. Det vil være hensiktsmessig å få til felles løsning for ansattrettet innovasjon. Metodikken er per nå under utvikling, og flere ting er i modningsfasen. Det er viktig å ha et godt apparat rundt en slik metodikk for å få det til å fungere på en god måte. Spørsmål knyttet til hvem som skal forvalte dette er noe det trengs en avklaring rundt. Det ble spilt inn et forslag på om dette er noe som kan sees opp mot KS og DigiFin-midler. Dette bør også drøftes videre med de andre digi-nettverkene.  

 

Dypdykk faggruppe for Plan, bygg og geodata 

DuVe får jevnlig et innblikk i hva som skjer i de ulike faggruppene i DigiVestland, og i dagens møte var det faggruppe for Plan, bygg og geodata som stod i fokus. Det skjer mye i faggruppen, og i 2022 har det særlig vært fokus på prosjektene «Veikart» og «Innføringshåndbok ePlansak og eByggesak».  

Veikart for Plan, bygg og geodata er et viktig prosjekt innen digitalisering av fagområdet, og har som hensikt å skape forutsigbarhet og identifisere konkrete tiltak for å løfte den digitale hverdagen. Prosjektet startet med et intensivt arbeid tidlig i 2022, med kommuner, KDD, Statens kartverk, SSB og Direktoratet for byggkvalitet. Veikartet viser hvordan økosystemet plan, bygg og geodata foregår.  


Innføringshåndbok ePlansak og eByggesak er et regionalt fellesprosjekt, og har som formål å støtte og koordinere innføringen av nye fagsystemer for plan- og byggesaker. Det er nå utviklet en innføringshåndbok som skal være til hjelp for kommunene i anskaffelsesprosessen av løsninger for eByfggesak og ePlansak. Innføringsboken er delt inn i fem hoveddeler som beskriver ulike tema som er viktig å ivareta når en anskaffer og innfører nye fagsystemer og løsninger. De fem delene er nasjonal produktspesifikasjon, forberedelser, prosjektgjennomføring, gevinstarbeid og personvern og informasjonssikkerhet. Underlagene til innføringshåndboken er utarbeidet og gjennomgått i møte med DigiVestland faggruppe for Plan bygg og geodata, som også er prosjektets referansegruppe. Det vil være viktig fremover å få tilgjengeliggjort arbeidet som ligger her, slik at kommunene kan nyttiggjøre seg av dette i anskaffeleseprosesser og implementering av fagsystemer.