Arbeidsgruppe  Kravspesifikasjon barnevern

Diginettverkene har siden 2022 jobbet tett med KS for å bistå kommunene med innføring av leveransene i DigiBarnevern. Det er gjennomført flere webinarer rettet mot kommuner som planlegger eller skal i gang med innkjøpsprosesser der også barneverntjenestene er invitert med.

Det er nå etablert en arbeidsgruppe i regi av DigiVestland som jobber frem en kravspesifikasjon for nytt fagsystem i barnevernet. Det er gjort et betydelig innsiktsarbeid basert på erfaringsdeling hentet fra kommuner som allerede har gjennomført og tatt i bruk nytt fagsystem, og kommuner, Digi samarbeid som har gjort tilsvarende kartlegginger. Arbeidsgruppen har gjennomført en tverrfaglig workshop der fagressurser fra IT, barnevern, økonomi og arkiv deltok, og arbeidsgruppen har også fått presentert fagsystem som er i markedet. Kravspesifikasjonen som utarbeides er dermed et godt grunnlag både for de som er klar til å gjennomføre innkjøp, og for de som gjennomfører tilsvarende prosesser på et senere tidspunkt.

 

Det jobbes nå med å avklare mulighet for felles anskaffelsesprosesser, og identifikasjon av en vertskommune for gjennomføring av en slik felles anskaffelse.


Det er etablert ressursgrupper innenfor følgende fagområder:

 

Barnevern/ leder, saksbehandlere, systemansvarlig barneverntjenesten

Fagleder/ rådgiver for arkivdepot som ha ansvar for barneverntjenesten

Digitaliseringsrådgivere, personvernombud

IT drift

Innkjøp

Økonomi 


Prosessleder: Iren Ramsøy, Rådgiver, Sekretariatet: iren.ramsoy@bergen.kommune.no