Digital dialog og sjølvbetening

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er varierande bruk av Min Side i kommunane. Enkelte kommunar har etablert Min Side-plattformer, men utan standardisering av informasjon som ligg på sidan eller knytingar på tvers av kommunegrenser eller tenesteområde. Det finnast eit forbetringspotensial for å møte dagens utfordringar:

  • Liten grad av gjenbruk av data. Sektorielt fokus på data

  • Leverandørstyrt utvikling av brukargrensesnitt og integrasjon

  • Ressukrskrevjande for kommunen å forbetre dagens situasjon

Prosjektets formål

Prosjektet skal bidra til å utvikle ei brukartilpassa (personleg) Min Side med relevant innhald og felles design med utgangspunkt i KS MinSide. Innhaldet skal gje innbyggjarar og næringsliv tilgang til relevante kommunale tenester, uavhengig av kommunegrense. Tenestene skal vere så enkle at dei føretrekje å vere sjølvbetjent. I samarbeid med KS bidrar prosjektet til å utvikle løysingar for faktura og eigedom, samt undersøke brukarbehovet for andre løysingar.

Foto: KS

Kontakt

Simen Soltvedt

telefon: 971 41 707

e-post: sis@bjornafjorden.kommune.no

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av representantar frå Askøy kommune, Bergen kommune, Bjørnafjorden kommune, IKTNH, Øygarden kommune og sekretariatet med tenestedesigner.