Portefølje DigiVestland 2023

Heim /Portefølje/ portefølje 2023

portefølje 2023.jpg

Porteføljen for 2023 er optimalisert ved prosesser i DigiVestland der regionalt digitaliseringsutvalg, faggrupper og operative kontaktpunkt gjennom prosessarbeid har medvirket til utarbeidelse av ideer og konseptforslag,

Det er søkt om innovasjon og fornyingsmidler fra statsforvalteren til gjennomføring av prioriterte prosjekt.

Porteføljen vedtas endelig i styringsgruppemøte i februar 2023

Totalt i 2022 har det vært jobbet med seks prosjekt og syv aktiviteter. to av prosjektene ble avsluttet i første kvartal, og omhandler "Felles prosjekt for personvern og informasjonssikkerhet" og "Veiledertjeneste, oppvekst" også i tilknytning til personvern og informasjonssikkerhet. I tillegg avsluttes prosjektet "E-byggesak og E-plansak i 2022.

Rapporten som er utarbeidet for personvern og informasjonssikkerhets prosjektet anbefalte flere oppfølgingspunkter, og 5 oktober 2022 ble det igangsatt et arbeid med mål om å etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med anbefalte tiltak som øker modenheten innen personvern og informasjonssikkerhet i deltakerkommunene.

Veiledertjenesten i personvern og informasjonssikkerhet i oppvekstsektoren, høstet gode tilbakemeldinger fra pilotkommunene Askvoll, Bømlo og Voss i 2022. Faggruppen for oppvekst gjennomfører derfor en ny runde med nye kommuner i 2023. Eidfjord, Fedje, Kvam, Luster, Osterøy, Sunnfjord og Øygarden deltar. Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Stord, SYSIKT og Ullensvang kommune deltar som veiledere

Prosjektet "E-byggesak og E-plansak" rapporterte kritisk på måleparameteret kvalitet i styringsgruppen i DigiVestland 2. desember 2022. Noe som begrunnes med at prosjektet ikke har lykkes med å rekruttere mer enn en pilotkommune. Håndboken som er utarbeidet har imidlertid høstet erfaring fra flere andre kommuner, og også kommuner som deltar i det nasjonale prosjektet som pilotkommuner, og som jobber med å innføre løsningen. Det er utarbeidet konseptforslag og søkt om tilskudd fra statsforvalteren til et oppfølgingsprosjekt "Digitale byggesøknader, utbredelse og bruk"

Prosjektene "Historiske arkiv" og Digitale innbyggertjenester" videreføres og inngår i porteføljen for 2023.

Totalt for 2023 består porteføljen av 12 prosjekt og 11 aktiviteter, noe som er en betydelig økning sammenlignet med porteføljen for 2022. Fire av prosjektene og tre av aktivitetene er tilhørende under faggruppen for E-helse, og vil bli fulgt opp av faggruppen. "Digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi" kan romme flere prosjekt og aktiviteter og er definert som et "program".

Innenfor virksomhetsarkitektur ser en et behov for å beskrive informasjonsobjekter i kommunal sektor, og det er søkt om midler til prosjektgjennomføring.

Leveransene i DigiBarnevern har fått mye fokus i 2022, og omhandler blant annet anskaffelse og innføring av nytt fagsystem, og nasjonal portal for bekymringsmelding. I 2023, ønsker DigiVestland å øke prosess støtten i tilknytning til dette arbeidet, da med spesielt fokus på gevinstrealisering. Tiltaket gjennomføres som en aktivitet.

I tillegg gjennomføres det også i 2023 flere felles innføringsløp for fellestjenester som Digihelsestasjon, kjernejournal og Digihelse. Og allerede pågående aktiviteter som Datasjø i regional kontekst, Kobo, tilgjengelighetserklæringen, digitalt utenforskap, digital postkasse for innbyggere og fiks protokoller/ Fiks arkiv vil det bli jobbet videre med.

Kurs i tjenestedrevet innovasjon våren 2023 tar utgangspunkt i prosjektcaser sendt inn av kommunene. Det er fire prosjekt som er valgt ut som aktuelle caser og som legges til porteføljen, dette omhandler:

  • Hvordan sikre tilgang til kompetanse, og rekruttering av nøkkelpersonell.

  • Hvordan lykkes med kulturendring og oppbygging av endret «mindset» i kjølvannet av utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling.

  • Hvordan lykkes med å få prosjektkompetanse ut i organisasjonen

  • Hvordan få til gode og involverende medvirkningsprosesser med lokalsamfunn.