Digitale innbyggertjenester

Portefølje --> Digitale innbyggertjenester

Digitale innbyggertjenester

Prosjektet er en av hovedaktivitetene i samarbeidet i 2022.


Bakgrunn

KS har gjennom Fiks-plattformen utviklet et godt fundament for tjenestene, men innholdet har vært begrenset. Derfor har det regionale samarbeidet ivret for en

videreutvikling som forsterker graden av digital dialog og selvbetjening for innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Gjennom den senere tid har KS tilrettelagt for utvidede muligheter i løsningen. Løsningen har nyttig funksjonalitet som nå kan danne en sentral felles grunnmur for felles digitalisering og være landingsplass for nye digitale tjenester og løsninger (nasjonalt, regionalt og lokalt) for kommunene i Vestland.


Prosjektet sitt mål

Målet med prosjektet er å bistå kommunene i samarbeidet med å ta i bruk fellesløsninger og felleskomponenter, i første omgang tjenester på Fiks-plattformen. Prosjektet skal støtte kommunene i å utnytte potensialet i KS Min Side gjennom å ta i bruk fellesløsninger og koble opp informasjonssystemer med relevante data. Ved å ta i bruk fellesløsninger vil vi i stor grad kunne standardisere datadeling og gjenbruk av data. Dette vil danne et godt grunnlag for videre utvikling av nye og bedre innbyggertjenester.


Prosjektorganisering

Prosjektet er definert som et fellestiltak for alle medlemskommunene og vil påvirke alle tjenesteområder i kommunene. Prosjektet blir derfor styrt fra sekretariatet i Digi Vestland, som også vil ha en utførende rolle i flere av leveransene i prosjektet. Sekretariatet vil ved behov hente inn kompetanse fra faggrupper og kommuner i samarbeidet. Prosjektet legger opp til å leie inn nødvendig kapasitet.  Koordinator for nasjonale fellesløsninger vi få en sentral rolle i prosjektet.


Digitaliseringsutvalget i Digi Vestland (DuVe) vil være styringsgruppe for prosjektet. Rapporteringen skjer i de faste møtene til utvalget, og ved behov i egne møter. Styringsgruppen i Digi Vestland vil få statusrapporter.


Prosjektet sitt omfang

Prosjektet vil først og fremst utnytte funksjonalitet og tjenester på Fiks-plattformen, samt koble opp relevant informasjon fra kommunene sine systemer. Det kan likevel bli aktuelt å kartlegge bruk av andre nasjonale fellesløsninger. Disse opplysningene vil være nyttige i det videre arbeidet etter at prosjektet er avsluttet, og kan danne grunnlag for andre prosjekt i samarbeidet. 

Prosjektet har følgende hovedaktiviteter:

· Kartlegging av nasjonale fellesløsninger og deres bruk/utbredelse i kommunene

· Kartlegging av fag- og informasjonssystemer i kommunene, inkludert målgrupper og volum.

· Analyse av kartlegging

· Utvelgelse av innsatsområder basert på analyse.

· Leveranser i henholdt til prioriteringer av innsatsområder, herunder

o Hjelpe kommunene med å knytte opp relevant innhold til KS Min side 

o Avdekke behov og utarbeide konseptbeskrivelser for ny funksjonalitet på KS Min side 

o Etablere et fast og forpliktende samarbeid med KS rundt utvikling av nye tjenester på KS Min side 

o Koordinering og bistand opp mot leverandører

Detaljert milepæls- og aktivitetsplan med ansvar og leveransetidspunkt vil bli utarbeidet etter at innsiktsfase, analysefasen og prioritering av innsatsområder er gjennomført. 

Arbeidet med kartlegging vil starte i januar 2022.


Sjå også:

KS Min side - påkobling av medlemskommunar

Digitalt Informasjonsmøte om regionalt løft for påkobling til KS Min side


Kontakt

Simen Soltvedt

Prosjektleiar

Tlf: 97 14 17 07

E-post: simen.soltvedt@bergen.kommune.no