Konsept- og prosjektforslag

Framside / Strategi / Konsept- og prosjektforslag

Mål

Gode konsept- og prosjektforslag blir identifiserte og fremja

Målbilete

Regionen er ein aktiv bidragsytar til utviklinga av innovative løysingar innan kommunal sektor

Strategi

 • Faggrupper

 • Tverrfagleg samarbeid

 • Finansiering

 • Person-, system- og organisasjonsperspektiv

 • Samarbeid med eksterne kompetansemiljø

Metode

 • Samordna regional digitalisering

 • Kartlegging av verksemdsarkitektur

 • Idémyldring

 • Behovskartlegging

 • Moglegheitsstudie

 • Analyse av gevinstar

 • Prosesskartlegging

 • Gevinstrealisering