Prinsipp

Framside / Strategi / Prinsipp

Digi Vestland har fleire prinsipp som fortel noko om korleis vi skal prioritere og løyse oppgåvene

Prinsippa skal fungere som eit sett med felles retningsliner for arbeidet med digitalisering i Digi Vestland. Dei skal bidra til at løysingar heng godt saman med tenester som utførast i kommunane, og dermed leggje til rette for betre og meir heilskapleg digitalisering. Prinsippa skal leggjast til grunn i prosjekter og ved anskaffingar av IKT-løysingar. Dei kan avviklast dersom det er god grunn for det og at grunngjevinga dokumenterast. Digitaliseringsdirektoratet har utarbeide overordna arkitekturprinsipp for digitalisering av offentleg sektor som kom i en ny versjon i januar 2020.

 • Brukaren i sentrum

 • Fleksibilitet og skalerbarheit

 • Tilgjengelegheit

 • Standardisering og gjenbruk

 • Prosessorientering

 • Arkivering

 • Deling av data

 • Innebygd personvern

 • Innebygd informasjonssikkerheit

 • Sikker kommunikasjon

 • Test av nye IT-løysningar

 • Trygge testdata

 • Tenestlege behov

 • Sporbare sikkerheitshendingar