Verktøy

Framside / Strategi / Verktøy

Ei oversikt over relevante verktøy og metodar

Prosjektvegvisarens formål er å bidra til fleire vellykka prosjekt. Den beskriv verksemdas overordna styring av sine prosjekt, basert på fasar og avgjerdspunkt.

The Open Group Architecture Framework er eit rammeverk for verksemdsarkitektur som gir ein heilskapleg tilnærming for utforming, planlegging, implementering og styring av arkitekturen.

KS Læring er ei plattform beståande av e-læringskurs, oversikt og påmelding til arrangement, forum, samhandling og kunnskapsdeling.

Kontakt med andre kommunar/fylkeskommunar og interessentar

KS har etablert ei gruppe på Teams der det kan delast informasjon på tvers av kommunane. Det er no 81 kommunar i gruppa. Ønskjer du å vere med i denne gruppa tek du kontakt med KS' verksemdsarkitekt Geir Kristian Hansen (geir.kristian.hansen@ks.no) og ber om tilgang til gruppa "Verksemdsarkitektur i kommunal sektor - KS"

Eit rammeverk som skal brukast når verksemda skal lage ei løysing som samhandlar med andre gjennom innhenting og deling av data og gjenbruk av løysingar.

Digitaliseringsdirektoratet arbeider med referansearkitekturar for offentleg sektor. Det vises til kapabilitetar og arkitekturlandskap som vi kjenner igjen frå vårt arbeid med Arkitekturlandskap. Arbeidet er i ein startfase og kan følgjast på denne nettsida:

Vegkartet for tenesteinnovasjon er ei praktisk verktøykasse som set kommunane i stand til å endre offentlege tenester for å møte framtida. Vegkartet er det første komplette verktøyet som følgjer innovasjonsprosessar frå A-Å, frå prosjektet startar, gjennom forankring og førebuingar, via tenestedesign, overgang til drift og gevinstrealisering med målingar. Metodikken er generell og kan brukast innanfor alle kommunale sektorar.

Metodikk for tenestedesign

Tenestedesign legg vekt på å forstå menneska sine behov, og brukar dette som utgangspunkt for å skape heilt nye tenester og forbetre eksisterande tenester. Målet med tenestedesign er å tilføre verdi til både innbyggjarar som bruker tenestene og til dei tilsette som utfører dem. Ei god teneste skal vere intuitiv, meiningsfull og gi ein kjensle av tryggleik. For å oppnå dette må vi først få innsikt i behov, handlingar og haldningar, i tillegg til organisasjonens behov. Denne innsikta er grunnmuren i tenestedesign og er retningsgivande for å utforme tenester som treffer folks faktiske behov.