Møta er ein arena der alle som bruker tenestene, eller vil vita meir om tenestene, kan læra om ny funksjonalitet og planar for vidareutvikling. Kommunar, fylkeskommunar og andre verksemder kan også dela erfaringar og gi innspel.  

Dagsorden for møtet finn du på her på KS DIF sin nettside. Det blir sett av god tid til spørsmål. Brukarmøta er ein viktig kanal for medlemsforankring i forvaltninga av Fiks-tenestene.

Alle brukarmøte blir gjennomførte digitalt. Du finn møtelenkjene nedanfor. Møtet blir teke opp, og både opptak og presentasjonane vil publiserast her på nettsidene til KS DIF.

Lenkje til teamsmøte