Invitasjon til å ta i bruk KOBO

Kommunar i Digi Vestland og Digi Rogaland er invitert til å bli med i utvida utprøving av Kobo. Kommunar i Vestland og Rogaland som er interessert i å vere med i pulje 2 må melde sin interesse innan onsdag 31. august 2022 kl. 16.00​.

Informasjonsmøte om nasjonal portal for bekymringsmeldingar

I samarbeid med KS inviteres det til informasjonsmøte om nasjonal portal for bekymringsmeldingar innen barnevern 25. august frå 14:00 - 15:30

Informasjonsskriv om DigiBarnevern

Diginettverka ynskjer å støtta kommunane i prosessar knytta til leveransane i DigiBarnevern. Diginettverka går derfor no saman og etablerar ei arbeidsgruppe på tvers av Diginettverka i tett samarbeid med KS!

Det er sett i gang ei rekkje ulike prosjekt og tiltak knytte til det regionale samarbeidet. Sjå kva prosjekt vi jobbar med i porteføljeoversikta.

Her finn du informasjon om møte i styringsgruppa, fagsamlingar, seminar og andre arrangement og aktivitetar i digitaliseringssamarbeidet.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringa og KS har for første gang gått saman om ein strategi for digitalisering av offentleg sektor. Målet er å gjere kvardagen enklare for innbyggjarane, næringslivet og frivillig sektor. Det skal skje gjennom ein felles digital transformasjon, med betre tenester og meir effektiv ressursbruk som resultat. Strategien skal òg leggje til rette for høgare produktivitet i samfunnet.

Strategien er ei oppfølging av stortingsmeldinga Digital agenda (2015-2016).