Informasjonsmøte om tilgjengelighetserklæring

I etterkant av webinara arrangert av uu-tilsynet, inviterer digi-nettverka til eit informasjonsmøte 31. oktober frå 14:00 - 15:00

DigiVestland Oppvekst inviterer til opne digitale møte kvar månad

DigiVestland Oppvekst inviterer til opent møte for alle som er interessert i problemstillingar knytta til digitalisering på oppvekstfeltet kvar månad

DigiVestland Oppvekst inviterer til ny runde med regional rettleiarteneste

DigiVestland Oppvekst inviterer til ny runde med rettleiartenesta om personvern og informasjonstryggleik.


Webinar om DigiBarnevern

Hold av datoene 10, 16, og 21 november!


KS inviterar til ein webinarserie der kommunar og kommunesamarbeid delar sine erfaringar med anskaffing og innføring av nytt fagsystem.


I tillegg presenterar KS status på arbeidet med innbyggertenester.

Det er sett i gang ei rekkje ulike prosjekt og tiltak knytte til det regionale samarbeidet. Sjå kva prosjekt vi jobbar med i porteføljeoversikta.

Her finn du informasjon om møte i styringsgruppa, fagsamlingar, seminar og andre arrangement og aktivitetar i digitaliseringssamarbeidet.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringa og KS har for første gang gått saman om ein strategi for digitalisering av offentleg sektor. Målet er å gjere kvardagen enklare for innbyggjarane, næringslivet og frivillig sektor. Det skal skje gjennom ein felles digital transformasjon, med betre tenester og meir effektiv ressursbruk som resultat. Strategien skal òg leggje til rette for høgare produktivitet i samfunnet.

Strategien er ei oppfølging av stortingsmeldinga Digital agenda (2015-2016).