Heim

Påmelding til nasjonale innføringsløp 

KS e-Komp Vest, DigiVestland og Digi Rogaland inviterer på nytt til deltakelse i felles innføringsløp for de nasjonale e-helseløsningene Kjernejournal, Digihelse og Digihelsestasjon. 

Portefølje 2023

Porteføljen for 2023 er optimalisert i prosesser i DigiVestland der regionalt digitaliseringsutvalg, faggrupper og operative kontaktpunkt gjennom prosessarbeid har medvirket til utarbeidelse av ideer og konseptforslag.

Det er søkt om innovasjon og fornyingsmidler  fra statsforvalteren  til gjennomføring av  prioriterte prosjekt.

Porteføljen vedtas endelig i styringsgruppemøte i mars 2023

Vi har laget en egen temaside der vi har samlet viktig informasjon om universell utforming og tilgjengelighetserklæring. 


Her finner du også lenker til webinarer og informajsonsmøter


Det er sett i gang ei rekkje ulike prosjekt og tiltak knytte til det regionale samarbeidet. Sjå kva prosjekt vi jobbar med i porteføljeoversikta.

Her finn du informasjon om møte i styringsgruppa, fagsamlingar, seminar og andre arrangement og aktivitetar i digitaliseringssamarbeidet. 

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringa og KS har for første gang gått saman om ein strategi for digitalisering av offentleg sektor. Målet er å gjere kvardagen enklare for innbyggjarane, næringslivet og frivillig sektor. Det skal skje gjennom ein felles digital transformasjon, med betre tenester og meir effektiv ressursbruk som resultat. Strategien skal òg leggje til rette for høgare produktivitet i samfunnet. 

Strategien er ei oppfølging av stortingsmeldinga Digital agenda (2015-2016).