DigiVestland

DigiVestland er eit digitaliseringssamarbeid mellom 40 kommunar i Vestland Fylke. Bergen kommune er vertskommune og har ansvar for å drifte sekretariatet. 

Sekretariatet samarbeidar tett med eksterne og interne samarbeidspartar som andre diginettverk, KS og ulike statlege organ, samt styringsgruppa i DigiVestland og Digitaliseringsutvalet Vestland. 

Nyheiter

DigiVestlandsrevyen 

Sekretariatet i DigiVestland inviterer til månedlig møte med kommunene i samarbeidet.

Formålet med møtet er informasjonsdeling, fra det som skjer i DigiVestland og nasjonalt. Hva skjer nå og hva treffer oss i fremtid?


Neste møte er 26.april kl. 08:00-08:30

Arkivsektoren i endring:  

KS etablerer Nasjonal Prosjektgruppe innen arkiv! 


Diginettverkene DigiVestland, Digi Viken, Digi Nordland, og Digitaliseringsleder i Fosen IKT (Indre Fosen kommune) har i samarbeid med arkivsektoren bedt KS ta initiativ til å starte en nasjonal, tverrfaglig og tverrsektoriell arbeidsgruppe,   

Endringene som følger digitalisering og bruk av nye teknologi er komplekse og utfordrer både etablerte måter å løse offentlige oppgaver på, og måten virksomhetene jobber. Dette fører til nye utfordringer også for arkivsektoren, og økende behov for tilpasninger, tilnærminger og strategier for å håndtere, tilgjengeliggjøre og bevare digitale arkiv på en effektiv måte. 

Jysla god "morgonfuglpris" for Vestlandskommuner

11.-12. april arrangerar DigiVestland klarspråkkonferanse på Hotell Terminus i Bergen. Me håpar å få med så mange som mogleg, arrangørane har difor valt å subsidiere konferansen godt. Påmelding blir først opna for deltakarar frå Vestland fylke, med ei ekstra subsidiert deltakaravgift på kr. 800. Frist for å få denne prisen er 31. januar. Frå 1. februar kostar det 2100 kr.

Hold av 29. og 30. mai for DigitalHelse2024 med Camilla Stoltenberg som hovedinnleder!

DigitalHelse2024-konferansen er  vestlandets største møteplass for teknologi og digitalisering i helse og omsorg.  Det er en arena for helse- og omsorgstjenestene, næringsliv, forskere, brukere og beslutningstagere for å utforske løsninger, lære og inspirere.


I 2024 setter vi kunstig intelligens, ledelse i endring og bærekraft på agendaen. Vi byr på inspirerende eksempler på implementerte løsninger, og vi setter av en halv dag til forskningskonferanse. Programmet er under oppbygging og innledere publiseres underveis.

Ope månadleg møte om digitalisering i oppvekstsektoren

Kvar første fredag i månaden arrangerer DigiVestland oppvekst eit ope møte om digitalisering i oppvekstsektoren. Her blir det informert om kva som rører seg regionalt og nasjonalt og ein diskuterer aktuelle problemstillingar. Dette er også ein god arena for å få eit innblikk i kva tenester DigiVestland tilbyr kommunane på oppvekstfeltet, som mellom anna regional rettleiarteneste i personvern og informasjonssikkerheit for skuleeigarar. 

Du finn fleire nyhetssakar og nyhetsarkiv under Aktuelt.


Det er sett i gang ei rekkje ulike prosjekt og tiltak knytte til det regionale samarbeidet. Sjå kva prosjekt vi jobbar med i porteføljeoversikta.

Her finn du informasjon om møte i styringsgruppa, fagsamlingar, seminar og andre arrangement og aktivitetar i digitaliseringssamarbeidet. 

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringa og KS har for første gang gått saman om ein strategi for digitalisering av offentleg sektor. Målet er å gjere kvardagen enklare for innbyggjarane, næringslivet og frivillig sektor. Det skal skje gjennom ein felles digital transformasjon, med betre tenester og meir effektiv ressursbruk som resultat. Strategien skal òg leggje til rette for høgare produktivitet i samfunnet. 

Strategien er ei oppfølging av stortingsmeldinga Digital agenda (2015-2016).