Dette blir igjen også vist i KS' kartlegging av «digital modnad i kommunesektoren». Denne stadfestar at mange kommunar framleis har ein lang veg å gå i digitaliseringsarbeidet.

Digitaliseringsnettverka er bekymra, og meiner dette hemmar effektiv datadeling, og avgrensar moglegheitene for samarbeid. No tek dei grep for å sikra betre standardar og samkøyrd praksis på tvers av offentlege nivå.

For å møta utfordringane har DigiVestland, Digi Viken, Digi Nordland, og Indre Fosen kommune, teke ansvar på vegner av alle diginettverka. Dei ber no KS oppretta ei nasjonal arbeidsgruppe for arkivsektoren. Forslaget har fått brei støtte frå KS' digitaliseringsutval og Fagråd for verksemdsarkitektur, som også blir styringsgruppe for arbeidet.

Kommunar, fylkeskommunar og statlege organ har eit lovpålagt ansvar for å dokumentera drifta, og dermed sikra ein open og ansvarleg offentleg forvaltning. Arkiva speler ei nøkkelrolle i å oppfylla desse krava og bevara kulturarven i nasjonen. Digitalisering av arkiva skjer gjennom bruk av system som lagrar data i skya. Dette gir auka tilgang til data og informasjon, men genererer også enorme mengder data. Kommunane må derfor utvikla strategiar for både noverande og framtidig forvaltning av desse dataa.

Arbeidsgruppa skal utarbeida eit felles målbilete for digitalisering av arkivområdet, etablera eit felles språk på tvers av ulike nivå, og identifisera felles prosjekt og aktivitetar. Dette kan inkludera utvikling av standardar og metodar som støttar eit digitalt økosystem for arkiv. Målet er å bevara vårt felles digitale minne, og bidra til utvikling av rekrutteringsstrategiar for å sikra tilgang til, og effektiv bruk av, kompetanse og ressursar til beste for fellesskapen.

Einingsleiar i Levanger kommune og medlem av KS' Digitaliseringsutvalg, Eva Lian, uttrykkjer stor begeistring for etableringa av arbeidsgruppa: "Dette er eit tiltak me i kommunane har venta på i lang tid. Digitaliseringa av offentleg sektor har skapt mange utfordringar som me ikkje har klart å løysa åleine. At me no får ei nasjonal arbeidsgruppe som skal jobba med desse problemstillingane, heiar me verkeleg fram. Dette vil hjelpa oss med å bevara kulturarven vår og sikre at viktige dokument blir tilgjengelege for framtidige generasjonar."

Effektiv digitalisering av arkiv krev ei felles forståing, standardar, teknologisk innovasjon og samarbeid. Arbeidsgruppa vil derfor også involvera privat sektor og akademiske institusjonar for å sikra at dei nyaste teknologiane og forskingsresultata blir integrerte i arkivsystema.

Deltakarar i arbeidsgruppa representerer sitt område, og er oppmoda til å ha tett dialog med eige nivå på tvers av regionar. Arbeidsgruppa består av følgjande representantar:

 • Leiar: Andreas Grønbekk – fagsjef virksomhetsarkitektur i KS
 • Sekretariat:
  • Iren Ramsøy – DigiVestland
  • Tone Mjøs – Digi Viken
  • Fredrik Øvergård – Indre Fosen Kommune
 • Tor Eivind Johansen – Kommunenes digitale ressurssenter (KDRS)
 • Ole Stian Hovland – Interkommunalt arkiv (IKA) Kongsberg
 • Svein Gabrielsen – Statsforvalterens fellestjeneste
 • Tor Anton Gaarder – arkivverket
 • Eirik Hachvaag Andersen – Trondheim byarkiv
 • Linn Jonassen – Novari, Trondheim fylkeskommune
 • Patrick Mikalef – NTNU
 • Nina Farahi – KS DIF


Initiativet markerer eit viktig steg mot ein meir effektiv og samordna digital arkivsektor i Noreg, som vil sikra at kulturarven vår blir bevart og viktige dokument held fram med å vere tilgjengelege for framtidige generasjonar.