KS, Kartverket og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har i fellesskap eit forprosjekt for digitalisering av planprosessen. Forprosjektet skal planleggja for gjennomføring av lokale pilotprosjekt i kommunar, som skal bidra til ei raskare digitalisering av planprosessen. Forprosjektet skal planleggja for gjennomføring av lokale pilotprosjekt i kommunar, som skal bidra til ei raskare digitalisering av planprosessen.

Faggruppe for plan, bygg og geodata i DigiVestland ønskjer å etablera ei paraplyorganisering som er tilknytt nasjonalt prosjekt og følgjer tett pilotkommune(r) i eigen region. Alle medlemskommunane i DigiVestland skal kunna følgja igangverande arbeid og ha høve til å bidra med både innsikt og behov