Det som er løfta er at AU HR forstår at alle kommunar, inkludert it samarbeid er i ferd med å anten skaffa nytt HR og lønnssystem eller skal gå over til skyløysingar. I samband med dette ser HR gruppa at dette er eit område kommunane gjerne kan vurdera å etablera eit bli felt prosjekt på. Prosessane som blir setja i gang er like og krev kompetanse og ressursar. Eit samarbeid kan gi effektivitetsgevinstar, kostnadsinnsparingar, og forbetra servicekvalitet. Eksempelvis blir nemnt:

Standardisering av prosessar: Ved å samarbeidde om å standardisera HR- og lønnsprosessar, kan kommunane i DigiVestland redusera kompleksiteten og ulikskapar i korleis desse oppgåvene blir utført. Dette kan inkludera alt frå rekrutteringsprosessar til lønnsutbetalingar og personalforvaltning.

Innkjøp og lisensiering: Samla innkjøp av programvare og skytenestar kan gi betra forhandlingsstyrke overfor leverandørar, noko som kan resultera i lågare prisar og betra vilkår. Dette gjeld også for lisensiering av programvare, der volumlisensar ofte kan sikra betra vilkår.

Tryggleik og personverntiltak: Tryggleik og personvern er kritiske aspekt ved digitaliseringa av HR- og lønnssystem, spesielt når desse er basert i skya. Samarbeid om beste praksisar, tryggingsstandardar og felles løysingar for personvern kan bidra til å styrkja vernet av sensitiv informasjon.

Dataintegrasjon og interoperabilitet: Å sikra at system kan kommunisera og utveksla data effektivt er nøkkelen til ein saumlaus digital infrastruktur. Samarbeid om felles datastandardar og integrasjonsplattformer veit me alléreia kan forenkla datadeling og interoperabilitet mellom ulike institusjonar og system.

Kompetansebygging og opplæring: Digital omstilling krev ofte nye ferdigheiter og kompetansar. Ved å samarbeidde om opplæring og utvikling av tilsetja kan offentlege organisasjonar utnytta og dela ressursar og ekspertise, noko som kan føra til meir kostnadseffektiv og effektiv kompetanseheving.

Innovasjon og utvikling: Samarbeid om innovasjon kan opna for deling av idear og løysingar som kan forbetra HR- og lønnsfunksjonar. Dette kan inkludera alt frå utvikling av eigne applikasjonar til tilpassing av eksisterande skytenestar for å møta spesifikke behov.
 

Møtelenke for erfaringsdelingsmøtet