Alle sektorar og forvaltningsnivå blir i dag utfordra av digitaliseringa som stadig aukar i omfang, kompleksitet, kostnader og risiko. Utfordringane blir ytterlegare forsterka når talet på fellesløysingar aukar, fleire tenester er samanhengande på tvers av sektorar og forvaltningsnivå, samtidig som auka behov for å strukturera data og bruk av kunstig intelligens. Det er ei rørsle frå å ha interne digitale støttesystem mot digitale tenester til innbyggjarana. 

Alle kommunar er på denne «digitale modnadsreisa», som påverkar dei fleste sider av samfunnsoppdraget. Dette krev kloke leiarar med tilstrekkeleg forståing for korleis teknologi, digitalisering og omgivnadene (økosystemet) påverkar kommunane. Strategi, leiing, organisering og korleis ein leverer tenestene til brukarane endrar karakter.

Prosjektet arbeider med utforming av eit konsept (program) for digital transformasjon og hadde oppstartsmøte 3. januar 2024.

Målet er at prosjektet legg fram ei sak for styringsgruppa i møte 14. juni som beskriv rammer for eit kompetanseløft (konsept) med innhald, pedagogikk og kostnadsestimat som gjer styringsgruppa tilstrekkeleg informert til å ta ei avgjerd om kompetanseløftet skal leverast i 2025, til alle kommunar i Vestland som ønskjer å delta.

Status per juni 2024

Arbeidsgruppa har greidd ut konsept for kompetanseløft for digitaltransformasjon i Vestland. Konseptet foreslår fagleg innhald, pedagogikk, tidsramme og budsjett. Kompetanseløftet har avhengnad mot nasjonal anskaffing. Kompetanseløftet byggjer på ønske om å byggja kapasitetar i kommunane som kan forvalta programmet for regionen.