Om DigiVestland

Framside / Om Digi Vestland

DigiVestland er eit samarbeid mellom 40 kommunar i Vestland. Samarbeidet skal bidra til betre og meir likeverdige tenester til innbyggjarane. 

Eit overordna mål for DigiVestland er å sikre effektivt mottak av nasjonale prosjekt og tiltak. Les meir om mål og verkemiddel i strategien

Samarbeidet er leia av ei styringsgruppe, som består av kommunaldirektørar frå deltakarkommunane. Styringsgruppa har eit sekretariat som koordinerer dei ulike prosjekta, mens faggruppene representerer eit breitt fagleg samarbeid på tvers av kommunane. Les meir her

DigiVestland og det nasjonale nivået

Regjeringen sin digitaliseringsstrategi

DigiVestland  bygger arbeidet sitt på  regjeringen sin digitaliseringsstrategi  for offentlig sektor  2019-2025. Strategien er utarbeidet av KS og regjeringen i lag, og  gjelder både for kommunal og statlig sektor. 

Visjonen som ligger til grunn i digitaliseringsstrategien er gode og tilgjengelige digitale tjenester, og en enklere hverdag for innbyggerne. Mer effektiv bruk av ressurser, økt produktivitet  og digital transformasjon  er mye av kjernen i strategien, samtidig som deling og gjenbruk av data gjennom fellesløsninger. 

KommIT-rådet

KommIT-rådet er eit rådgivande organ i KS innanfor digitalisering. Rådet skal bidra til utviklinga av felles løysingar og ivareta kommunesektoren sine interesser i nasjonale saker. DigiVestland samarbeider tett med KS, og er med på å byggje opp om dei digitale satsingane nasjonalt. 

Avtale Digi Vestland

Avtalen for deltaking i Digi Vestland ligg tilgjengeleg her.