Utfasing av gamle reguleringsplanar skal bidra til ei meir effektiv byggjesaksbehandling gjennom mellom anna god og forståeleg planinformasjon for innbyggjar og næringsliv, og dessutan ein reduksjon i andel dispensasjonssøknader.

Ei engasjert arbeidsgruppe beståande av deltakarar frå Alver kommune, Askøy kommune, Bergen kommune, Bjørnafjorden kommune, Gulen kommune og Øygarden kommune på vegner av alle medlemskommunar i DigiVestland, har utarbeidd rapporten «Tilrådd praksis for evaluering og oppheving av reguleringsplanar»

Rapporten klargjer både nå- og ønskt situasjon, gevinstar, samanhengen med rullering av kommuneplanens arealdel og sjølve evaluerings- og opphevingsprosessen. Rapporten har mange nyttige vedlegg i form av rettleiarar, målar og døme (sjå siste side av dokumentet).