Arbeidet i arbeidsgruppa skal bidra til utvikling av arbeidet med personvern og informasjonssikkerheit hos medlemmene i DigiVestland. Gruppa er sentral når det gjeld å planleggja, gjennomføra og evaluera faglege tiltak som webinar og fagdagar. I tillegg utarbeider arbeidsgruppa, i lag med faggruppa, felles metode- og rammeverk for kommunane i samarbeidet når det gjeld arbeid med personvern og informasjonstryggleik. 

Ved behov vil det etablerast mellombelse arbeidsgrupper som jobbar med bestemt tema. Desse vil opprettast i samanheng med konkrete prosjekt, problemstillingar eller andre aktivitetar faggruppe for personvern og informasjonstryggleik er involvert i.