Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Portefølje

Status: Pågår Område: Plan, bygg og geodata Type: Prosjekt
2024-03-04

Denne våren har Faggruppe for plan, bygg og geodata i DigiVestland, gjennomført eit prosjekt med mål om å auka innsikt i utfordringsbilete og potensialet knytt til bruk av digitale byggjesøknadar.

Les mer
Ansvarlig
Marte Øen Iversen
marte.iversen@avoconsulting.no
Område: Oppvekst Type: Tiltak

Bruken av digitale tenester i barnehage og skula har auka betrakteleg dei siste åra. Kunnskapsdepartementet og KS samarbeid lanserte i 2023 ny digitaliseringsstrategi for barnehage, grunnskula og vidaregåande opplæring (2023-2030). Strategien vil supplerast med handlingsplanar i løpet av strategiperioden. 

Les mer
Ansvarlig
Ole Ekroll
ole.ekroll@bergen.kommune.no
Område: e-Helse Type: Tiltak
2024-09-02 2025-01-31

KS legg opp til eit felles innføringsløp av Digihelsestasjon med både basis- og ungdomsfunksjonalitet i september 2024. 

Les mer
Ansvarlig
Aslaug Beathe Forberg Lunde
aslaug.lunde@bergen.kommune.no
Status: Avsluttet Område: Verksemdsarkitektur Type: Prosjekt

Faggruppa identifiserte at det var mangel på eit felles rammeverk for arbeid med verksemdsarkitektur i kommunane. Felles for kommunane i regionen er mangel på kompetanse og kapasitet innanfor området. 

Les mer
Status: Pågår Område: e-Helse Type: Prosjekt
2024-04-03 2026-12-31

Innføring PLL i Vestland, helsefellesskap i bergenområdet. Prosjektet har fått namnet PLL i VEST. Prosjektet har og fått støtte frå Helseteknologiordningen (HTO), oppstart april i år.
 

Les mer
Ansvarlig
Lars Nedrelid
Lars.Nedrelid@bergen.kommune.no
Status: Pågår Område: e-Helse Type: Tiltak

Felles innføringsløp av den nasjonale e-helseløysinga Digihelsestasjon.

Les mer
Status: Pågår Område: Andre fagområder Type: Tiltak
06.2024

Fleire statlege og kommunale aktørar har i perioden 2016-2023 samarbeidd gjennom Digibarnevern-prosjektet om utvikling av felles nasjonale løysingar som skal bidra til auka kvalitet i barnevernet.

Les mer
Ansvarlig
Iren Ramsøy
iren.ramsoy@bergen.kommune.no
Status: Pågår Område: Andre fagområder Type: Tiltak
06.2024 2023-12-01 2024-12-31

Vinteren og våren 2024 har det gått føre seg ein prosess for å utarbeida ein ny avtale om samarbeid mellom kommunane om digitalisering.

Les mer
Ansvarlig
Tove Mæland Bech
tove.bech@bergen.kommune.no
Status: Pågår Område: Andre fagområder
2024-05-01 2024-12-31

Digitale innbyggjartenester er ein av fleire nasjonale løysingar som blir utvikla gjennom Digibarnevern-prosjektet. 

Les mer
Ansvarlig
Iren Ramsøy
iren.ramsoy@bergen.kommune.no
Status: Pågår Område: Personvern og informasjoonssikkerhet Type: Tiltak
2024-06-03 2024-09-30

Som ein del av overføringa av samarbeid om tryggleik i DigiVestland til faggruppestrukturen, vil DigiVestland tilby ei modnadsvurdering av kommunane opp mot NSMs grunnprinsipp. 

Les mer
Ansvarlig
Marie Hovland
Marie.Hovland@bergen.kommune.no
Status: Pågår Område: HR Type: Tiltak

Faggruppe for HR meiner at auka forståelse av kva digital transformasjon innebærer for kommunane er heilt nødvendig for å lykkast med å komma nasjonale strategiske forventningar i møte. På bakgrunn av HR faggruppens initiativ har styringsgruppen vedtatt at det skal utvikles et felles kompetanseløft innen digital transformasjon for kommunene i Vestland.

Les mer
Status: Pågår Område: e-Helse Type: Prosjekt
April 2024-04-11 2024-04-26

Gjennom å kartleggja og prøva ut ulike måtar som gjer det enklare å ta i bruk velferdsteknologiske løysingar, har prosjektet som hensikt å redusera barrierar og fremja digital dialog mellom kommune, tenestemottakar, spesialisthelseteneste og eventuelt pårørande.

Les mer
Ansvarlig
Kari Eidnes Bjørkheim
Kari.Eidnes.Bjorkheim@sunnfjord.kommune.no>
Status: Pågår Område: Plan, bygg og geodata Type: Tiltak

Prosjektet skal sikra kunnskap, støtte og rettleiing på vegen mot digitalisering av planprosessen i DigiVestlands medlemskommunar.

Les mer
Status: Pågår Område: Personvern og informasjoonssikkerhet Type: Tiltak
2024-03-08 2025-12-30

Kommunane i DigiVestland har greidd ut behov og moglegheiter for samarbeid om digital tryggleik. Sekretariatet har gjennomført ei omfattande kartlegging av behova til alle kommunane for samarbeid om aktivitetar innanfor digital tryggleik. På bakgrunn av resultata i behovskartlegginga er samarbeidet om Digital tryggleik overført til faggruppe for personvern og informasjonstryggleik og faggruppe for IT-drift.  

Les mer
Ansvarlig
Marie Hovland
Marie.Hovland@bergen.kommune.no
Status: Pågår Område: e-Helse Type: Prosjekt
2024-01-01 2024-12-31

Prosjektet er ein del av det Nasjonale programmet for velferdsteknologi i regi av Helsedirektoratet. 

Les mer
Ansvarlig
Kari Eidnes Bjørkheim
Kari.Eidnes.Bjorkheim@sunnfjord.kommune.no>
Status: Pågår Område: Oppvekst Type: Tiltak

Rettleiartenesta er eit tilbod frå faggruppe for oppvekst til medlemskommunane. Deltakande kommunar får rettleiing og hjelp når det gjeld arbeidet med personvern og informasjonstryggleik på oppvekstfeltet. 

Les mer