Resymé 22. november

Møte i Regionalt digitaliseringsutvalg (DuVe)

 

 

Nytt fra nasjonale prosesser 

En viktig sak som ble diskutert i det nasjonale digitaliseringsutvalget (DU) var KS sin selskapsdannelse som nå er under planlegging. KS sine fellestjenester (Fiks-plattformen) skal ut i et eget selskap. Det er viktig at selskapets struktur blir formet på en slik måte at kommunene føler eierskap til dette. Denne saken skal også opp i kommIT-rådet 25.11.22, som er KS sitt rådgivende organ innen digitalisering. 


Nylig kom det ut et styringsdokument knyttet til Felles kommunal journal (FKJ). Dokumentet presenterer en løsning- og gjennomføringsstrategi for å utvikle FKJ i kommunene. Utviklingen av FKJ er en viktig faktor i arbeidet om å skape sømløshet mellom ulike nivåer og enheter i forvaltningen. Prinsippet er «èn innbygger – èn journal». Et viktig punkt som står skrevet her er knyttet til markedet, og hvordan man kan få dette til å fungere bedre i dag ved å endre grunnleggende forutsetninger. Det er viktig at markedet har en funksjon og styres etter hva som er kommunenes behov.  


De regionale digi-nettverkene har hatt sin 10’ende nettverkssamling. Her var også Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) til stede. De syv livshendelse var et tema som ble diskutert her. De syv livshendelsene er viktige livshendelser, og viser hvordan offentlig sektor skal være sømløs med tjenester som henger sammen i kjeder. Alvorlig sykt barn er et eksempel på en slik hendelse. Her kan du lese mer om de syv livshendelsene. Livshendelsene krever god samhandling på tvers, og i møtet ble det også presisert viktigheten av å få til godt samarbeid mellom KS, digi-nettverkene og Digdir. I møtet ble det også diskutert hvordan utviklingsløp bør treffe årshjulene til kommunene slik at de i størst mulig grad kan avsette kapasitet og bli med på løpene som foregår.  

 

Dypdykk i faggruppe for oppvekst DigiVestland 

Under dagens DuVe-møte ble det gitt et dypdykk i faggruppe for oppvekst i DigiVestland. Det er stort sprik mellom de ulike digi-nettverkene og hvordan de har organisert seg på oppvekstområdet, og DigiVestland er kanskje det nettverket som er kommet lengst her. Faggruppen har organisert seg på en slik måte som gjenspeiler det lokale, regionale og nasjonale nivået. Det er etablert et arbeidsutvalg som består av kommunalsjefer fra enkelte medlemskommuner, samtidig som en arbeidsgruppe for personvern og informasjonssikkerhet. Det skjer også mye aktiviteter i faggruppen, blant annet kjøres det nå en ny veiledningsrunde knyttet til prosjektet SkoleSec. Prosjektet er et samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner med hensikt om å styrke personvern og informasjonssikkerhet i det digitale læringsmiljøet.  


Det arbeides med å utvikle en ny nasjonal strategi for digitalisering i oppvekstsektoren. DigiVestland leverte inn et omfattende innspill til strategien før sommeren, og deltar nå på diskusjoner rundt dette i fag- og prioriteringsutvalget. Digi-nettverkene ønsker å ta på seg en rolle som er med på å dempe presset på den enkelte kommune, slik at de ikke bli overveldet av digitaliseringen og aktivitetene som skjer. Til strategien er det også spilt inn et skriftlig forslag om å styrke kommunene sin stemme inn.  

 

DigiBarnevern  

Det skjer mye innenfor DigiBarnevern, og i 2022 har det vært jobbet med å etablere møtearenaer mellom digi-nettverkene og KS, og tvers av digi-nettverkene regionalt. KS har fått midler av BuFdir til å bistå kommunene i prosessen med å innføre leveranser i DigiBarnevern, og følger tre hovedspor:  

1. Vite og forstå - slik at kommunene kan utarbeide egen strategi for innføring, 2. bytte av fagsystem - beslutninger, anskaffelser og innføring av nytt fagsystem og 3. uthenting av gevinster - hvordan jobbe systematisk med dette. KS har engasjert en prosjektleder som fram til desember følger opp innspill fra kommunene. KS har jevnlige møter med digi-nettverkene, og har i november gjennomført dialogmøter med aktuelle leverandører av fagsystem som er en av leveransen i DigiBarnevern.  

 

KS arrangerer en rekke webinarer knytet til DigiBarnevern. Mer informasjon om dette kan du finne på DigiVestland sin hjemmeside: webinarserie DigiBarnevern (digivestland.no). Det pågår også et felles innføringsløp for nasjonal portal for bekymringsmeldinger. Mange kommuner har tatt i bruk eller er i ferd med å ta i bruk dette, men fortsatt er det flere kommuner som ikke har inngått nødvendig avtale med KS. Det er ønskelig med innspill fra kommunene på hva de ønsker bistand til, utover gevinstarbeid, der det har vært diskutert gjennomføring av en workshop med mål om å utarbeide gevinstkart. 

 

 

Saker til styringsgruppen 2.12  

Styringsgruppen i DigiVestland skal ha årets siste møte 2.desember. Regnskap og budsjett står blant annet på agendaen. Sammenlignet med 2022, kommer DigiVestland til å ha et betydelig høyere aktivitetsnivå i 2023. Dette som følger av flere faste ansatte i sekretariatet, en styrket organisering på e-helseområdet og økende aktiviteter i faggruppene. I tillegg skal det under møtet rapporteres på porteføljen og de pågående prosjektene i DigiVestland. Innordningen av e-helse Vestland og e-helse DigiVestland er en annen sak som skal diskuteres under møtet.