Aktuelt

Utprøving av Digi helsestasjon

Er din kommune interessert i å være med på utprøvinga eller den seinare utrullinga av Digi helsestasjon? Les meir og meld interessen her.

Webinar med leverandørar for eByggesak

Faggruppe for plan, bygg og geodata inviterer til eit webinar med tre ulike leverandørar av eByggesak.

Webinar med KS om erfaringer fra Østre Toten

Faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern inviterer til eit opent webinar saman med KS.

Regional koordinator for Akson

Regional koordinator for Akson-prosjektet er på plass

Det er sett i gang ei rekkje ulike prosjekt og tiltak knytte til det regionale samarbeidet. Sjå kva prosjekt vi jobbar med i prosjektoversikta.

Her finn du informasjon om møte i styringsgruppa, fagsamlingar, seminar og andre arrangement og aktivitetar i digitaliseringssamarbeidet.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringa og KS har for første gang gått saman om ein strategi for digitalisering av offentleg sektor. Målet er å gjere kvardagen enklare for innbyggjarane, næringslivet og frivillig sektor. Det skal skje gjennom ein felles digital transformasjon, med betre tenester og meir effektiv ressursbruk som resultat. Strategien skal òg leggje til rette for høgare produktivitet i samfunnet.

Strategien er ei oppfølging av stortingsmeldinga Digital agenda (2015-2016).