Heim

DigiVestland er eit digitaliseringssamarbeid mellom 40 kommunar i Vestland Fylke. Bergen kommune er vertskommune, og har ansvar for å drifte sekretariatet. 

Sekretariatet samarbeidar tett med eksterne og interne samarbeidspartar som andre diginettverk, KS og ulike statlege organ, samt styringsgruppa i DigiVestland og Digitaliseringsutvalet Vestland. 


Du finner fleire nyhetssakar og nyhetsarkiv under Aktuelt.


Ope møte om ny digitaliseringsstrategi for barnehage og skule 2. juni

Faggruppe for oppvekst inviterer til eit ope møte om ny digitaliseringsstrategi for barnehage og skule fredag 8. juni kl. 08.00 - 09.20.

Det er sett i gang ei rekkje ulike prosjekt og tiltak knytte til det regionale samarbeidet. Sjå kva prosjekt vi jobbar med i porteføljeoversikta.

Her finn du informasjon om møte i styringsgruppa, fagsamlingar, seminar og andre arrangement og aktivitetar i digitaliseringssamarbeidet. 

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringa og KS har for første gang gått saman om ein strategi for digitalisering av offentleg sektor. Målet er å gjere kvardagen enklare for innbyggjarane, næringslivet og frivillig sektor. Det skal skje gjennom ein felles digital transformasjon, med betre tenester og meir effektiv ressursbruk som resultat. Strategien skal òg leggje til rette for høgare produktivitet i samfunnet. 

Strategien er ei oppfølging av stortingsmeldinga Digital agenda (2015-2016).