Informasjonsmøte om rettleiarteneste personvern og informasjonstryggleik oppvekst

Digi Vestland Oppvekst inviterer til eit informasjonsmøte om rettleiartenesta om personvern og informasjonstryggleik 7. oktober 2022.

Nettverk for digitalt planregister inviterer til webinar

Nettverk for digitalt planregister i DigiVestland inviterer til webinar i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).


Tema er oppheving av reguleringsplanar etter plan- og bygningslova.

Påmelding til felles innføringsløp E-helseløysinger

DigiVestland, DigiRogaland og KS e-komp samarbeider om eit felles innføringsløp for kommunane i Vestland og Rogaland!


Webinar om hvordan komme i gang med Kobo

29 september inviterer Husbanken, KS og Diginettverkene for Rogaland og Vestland til webinar om Korleis kommunane kan komme i gang med Kobo. Påmeldingsfrist er 28 september!


Det er sett i gang ei rekkje ulike prosjekt og tiltak knytte til det regionale samarbeidet. Sjå kva prosjekt vi jobbar med i porteføljeoversikta.

Her finn du informasjon om møte i styringsgruppa, fagsamlingar, seminar og andre arrangement og aktivitetar i digitaliseringssamarbeidet.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringa og KS har for første gang gått saman om ein strategi for digitalisering av offentleg sektor. Målet er å gjere kvardagen enklare for innbyggjarane, næringslivet og frivillig sektor. Det skal skje gjennom ein felles digital transformasjon, med betre tenester og meir effektiv ressursbruk som resultat. Strategien skal òg leggje til rette for høgare produktivitet i samfunnet.

Strategien er ei oppfølging av stortingsmeldinga Digital agenda (2015-2016).