Aktuelt

2022

Nettverk for digitalt planregister inviterer til webinarNettverk for digitalt planregister i DigiVestland inviterer til webinar i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).


Tema er oppheving av reguleringsplanar etter plan- og bygningslova.


Felles innføringsløp i regi av Digi Vestland er eit tilbod som gjer det raskare og enklare å ta i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldingar.


Innføringsløpet er retta mot kommunar som ikkje har starta innføring av løysinga, men kan òg tilpassast dei som har starta innføring på eige initiativ allereie.


Presentasjon frå Webinar er vedlagt saka!

Informasjonsskriv om DigiBarnevern


Diginettverka ynskjer å støtta kommunane i prosessar knytta til laveransane i DigiBarnvern.

Diginettverka går derfor no saman om å etablere ei arbeidsgruppe på tvers av diginettverka i tett samarbeid med KS!

Nyheitsbrev

Juni

Digi Vestland sender med jamne mellomrom ut nyheitsbrev der medlemmane og andre interessenter kan få informasjon om prosjekt og aktivitetar.

Her finn du nyheitsbrevet utgitt i juni 2022!


Nyheitsbrev april

Digi Vestland har sendt ut eit nytt nyheitsbrev for april!

Digi Vestland trer inn i ein koordinerandre rolle på e-helseområdet

Webinar om ePlanSak og eByggeSak

Det vart gjennomført eit webinar 22. april 2022.

Webinar om status for regionalt felles-prosjekt ePlanSak og eByggeSak

Faggruppe plan, bygg og geodata inviterer til eit webinar om fellesprosjekt ePlanSak og eByggeSak 22. april 2022 kl. 12.00 - 13.30

Webinar om myndigheitene sine ambisjonar på e-helseområdet

KS inviterar kommunedirektørar, helse og omsorgssjefar, digitaliseringssjefar og fylkeskommunar til eit nasjonalt webinar om kommunal sektor sine ambisjonar på e-helseområdet 6. april 2022.

Informasjonsmøte Kobo

Digi Rogaland og Digi Vestland inviterer til eit informasjonsmøte om Kobo 9. mars kl. 13.00 - 15.00. Alle kommunar i Rogaland og Vestland oppfordrast til å delta.

Erfaringar frå bruk av digitale byggesøknadsløysingar

Faggruppe for plan, bygg og geodata har gjennomført ei kartlegging av erfaringar knytt til bruk av dei digitale søknadsløysingane for byggesøknader.

Oppstartsmøte i faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Faggruppa har oppstartsmøte 1. april 2022.

Årsoppsummering 2021

Det er utarbeida ei årsoppsummering for Digi Vestland frå året som har gått.


2021

Regional rettleiarteneste innafor personvern og informasjonssikkerheit

Fagnettverk for Oppvekst startar med pilotering av ei regional rettleiarteneste innafor personvern og informasjonssikkerheit i oppvekstsektoren. Det vil bli arrangert eit opent informasjonsmøte på Teams for alle kommunar som ønskjer meir informasjon om piloteringa onsdag 15. desember kl. 08:30 - 09:15.

Nyheitsbrev frå november

I november sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.Webinar:
Datasjø- kva er det og kva kan det brukast til?

Sekretariatet i Digi Vestland inviterer til webinar om datasjø.

Les meir og meld deg på!

Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern er i gang!

Fellesprosjektet for informasjonstryggleik og personvern er i gang, og dei aller fleste kommunane i Digi Vestland er med.

Webinar: Dronar i kommunen - kvifor og korleis?

Faggruppe for plan, bygg og geodata inviterte til eit webinar 1. oktober 2021

Sjå agenda via lenka under.

Felles sikkerheitsprosjekt

Til hausten vil Digi Vestland starte opp eit fellesprosjekt innafor personvern og informasjonstryggleik. Du kan allereie no melde din interesse.

Sjå den politiske markeringa av Digi Vestland 1. september

Digitaliseringsbyråd Erlend Horn i Bergen kommune inviterte ordførarane i Vestland til ei felles digital markering av Digi Vestland 1. september 2021 kl. 13.30. Samlinga vart teke opp.

Kartlegging av erfaringar av digitale søknadsløysingar

Faggruppe for plan, bygg og geodata kartlegg erfaringar av digitale søknadsløysingar og ønskjer tilbakemeldingar frå kommunar i Digi Vestland.

Nyheitsbrev frå september

I september sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Nye videoar om personvern og informasjonssikkerheit

Faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern har publisert to nye videoar om personvern og informasjonssikkerheit i system og i prosjekt.

Styringsgruppa sitt svar til KS om digitaliserings-nettverka

Styringsgruppa i Digi Vestland har uttrykt sin støtte til KS sitt arbeid med å samordne arbeid med digitalisering i kommunal sektor. Samtidig er ein utolmodig og ønskjer eit sterkare tempo i utviklinga av felles løysingar.

Fellesprosjekt for ePlansak og eByggesak

Faggruppe for plan, bygg og geodata etablerer eit fellesprosjekt for kommunar som ønskjer eller som er i ei anskaffingsprosess av ny løysing for eByggesak/ePlansak.

Nyheitsbrev frå mai


I mai sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Verksemdsarkitektur i Digi Vestland

I januar 2021 starta eit regionalt innføringsprosjekt for verksemdsarkitektur i Digi Vestland.

Faggruppe for e-helse

Faggruppa hadde sitt første ordinære møte 19. mai. Gruppa planlegg eit nytt møte før sommaren.

Fagnettverk for oppvekst etablerer ny arbeidsgruppe

Fagnettverk for Oppvekst er under reetablering denne våren. No etablerer fagnettverket ei eigen arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren.

Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er eit av tiltaka for å realisere målbildet om 'ein innbyggar'ein journal

Regional koordinator for Felles kommunal journal

Regional koordinator for Felles kommunal journal

Les meir her!

Etablering av regional arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren

Invitasjon til arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister

Digi Vestland set ned ei arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister. Det var mogleg å melde seg på via påmeldingssida.

Webinar med KS om erfaringer frå Østre Toten

Faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern inviterte til eit opent webinar saman med KS 8. april 2021.

Nyheitsbrev frå mars

I februar sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Er din kommune interessert i å være med på utprøvinga eller den seinare utrullinga av Digi helsestasjon? Klikk på lenka under for å lese meir.

I februar sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Webinar med leverandørar for eByggesak

Faggruppe for plan, bygg og geodata inviterte til eit webinar med tre ulike leverandørar av eByggesak 28. april 2021.

Oppsummering av 2020

Unntaksåret 2020 har snudd opp ned på arbeidskvardagen vi er vant til, men har samstundes gitt oss fleire moglegheiter. Også i 2020 har det vore stor aktivitet knytta til digitaliseringssamarbeidet, både nasjonalt og regionalt.

Les Digi Vestland sin årsoppsummering for 2020 her

Video: Verksemdsarkitektur i kommunal sektor


Invitasjon til arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister

Digi Vestland set ned ei arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister.

Les meir og meld deg på her!

Felles søknad om skjønnsmiddel

Eit av hovudføremåla med skjønnsmiddeltilskudda er å bidra til fornying og utvikling av kommunane. Det er grunnlag for at kommunane som samarbeider gjennom Digi Vestland søkjer om skjønnsmiddel i 2021.

Les meir her

Videoar om informasjonstryggleik og personvern

Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Fekk du ikkje med deg webinaret frå 26. januar? Sjå presentasjonane her!

Sist oppdatert: 22. februar 2022