Aktuelt

2024

Vil du få innsikt i de nyeste utviklingene og erfaringene innen leveransene i DigiBarnevern?

Merk av datoen 12 februar kl. 09.00-15.00 for da inviterer  diginettverkene i samarbeid med KS DigiBarnevern, til et innholdsrikt dialogmøte. Vi har invitert Bufdir og KS digitale fellestjenester, som gir en status om anskaffelse og implementering av fagsystem, rapportering, barnevernfaglig kvalitetssystem og innbyggertjenester.  I tillegg deler kommuner som Bergen , Oslo, Kristiansand, og Stavanger verdifull innsikt om overgang til nytt fagsystem og lokale tilpasninger . 

2023

Dei sju livshendingane

Livshendingane som er skrive ned i digitaliseringsstrategien til regjeringa er eit godt utgangspunkt for å setja brukar i sentrum og skal vera grunnlaget for å utvikla tenester som heng saman på tvers av sektorar og forvaltningsnivå. DigiVestland samarbeidar med DigiAgder om livshendingane Alvorleg sjukt barn og Få barn for å sjå kor tid og korleis desse livshendingane treff kommunane. 


Fleire legekontor i Vestland har teke i bruk e-multidose

I Askøy kommune har alle legekontor teke i bruk e-multidose, og fleire kommunar kjem etter. Med e-multidose vil oversikta over legemidla hos pasienten vera tilgjengeleg digitalt for behandlande legar og andre rekvirentar. E-multidose kan vera tilgjengeleg for legekontor i di kommune òg.

Torsdag 31. august var kommunedirektører, it-, digitalisering-, sikkerhets- og personvernsfolk fra de fleste kommuner i Vestland samlet på Flesland for Sikkerhetsdagen Vestland 2023.

Les mer om Sikkerhetsdagen


Regionalt samarbeid i tilknytning til fagsystem for barnevern

Det er nå etablert en arbeidsgruppe  med deltakere fra SYS IKT  og IKT Nordfjord samarbeidene, samt Årdal og  Bjørnafjorden kommune. Arbeidsgruppen skal jobbe frem en kravspesifikasjon for nytt fagsystem i barnevernet, og mulig felles anbudsprosess.  

Digital og gratis konferanse Brukerrådet 2023


Tirsdag 19. september kl. 09:00–onsdag 20. september kl. 15:00, 2023 

Emner:

Fellesløsninger/ ID-porten/ Altinn/ Digital postkasse/ eFormidling / eSignering/ Kontaktregisteret/ Masknporten/ eInnsyn

NB: Påmeldingsfrist 19 september kl. 09.00

Sikkerhetsdagene Vestland 2023

Velkommen til to spennende dager med høyaktuelle foredrag om digital sikkerhet, og samtaler om mulig regionalt samarbeid mellom kommunene i Vestland. 


Kurs i designdrevet innovasjon

Kurs i designdrevet innovasjon hadde sin siste samling 9 juni. Kurset besto av en teoridel og en praktisk del. I den  praktiske delen har deltakerne jobbet med innsiktsarbeid og prototyping for reelle prosjekt eid av kommunene i DigiVestland. 

Innføringshandbok e plansak og e byggesak

Faggruppe for Plan, bygg og geodata har utarbeidet en innføringshåndbok for eByggesak og ePlansak, som nå er klar for å tas i bruk.

Kobo- Ny runde med innføringsløp


Frist for å melde seg på er 1.august for oppstart i september.


Digitaliseringsbrevet 2023

I februar fekk kommunane "Digitaliseringsbrevet" frå Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). DigiVestland har valgt ut fem av disse der vi gir meir infromasjon og tips til vidare arbeid. 

Nyhetsbrev april 2023

DigiVestland sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev. Her kan du lese nyhetsbrevet for april 2023


Årsmelding 2022


2022 har vært samarbeidets første hele driftsår, og året har vært preget av høy aktivitet og positiv utvikling.    


Digi Viken inviterer til faglig påfyll om Ekko- innebygd arkivering! 

Tid: 26 april kl. 08.15-08.55

Innebygd arkivering er Arkivverkets visjon om at offentlige ansatte skal slippe å bruke tid på manuell arkivering. Arkivering skal ikke lenger være noe man tenker på i etterkant av en oppgave, men noe som skjer løpende og automatisk mens du jobber.

Dokumentforvaltningsområdet og rollen til arkivaren er i endring. I hovedsak drives dette av pågående regulatoriske endringer, underbygd i stortingsmeldinger og andre nasjonale styringsdokumenter. I tillegg er leverandørmarkedet i modning og vi har et stort teknologisk mulighetsrom.

Webinar om DigiBarnevern

Tid: 14 april. kl. 09.00 -15.00

Diginettverkene og KS inviterer til webinar om Digi Barnevern for å spre informasjon, og dele erfaringer om prosesser som vil være nyttige for alle kommuner som jobber med Digi Barnevern.

 

Målgruppe er ledere og ansatte i barnevernstjenesten, samt alle som jobber med å forberede tjenesteutviklingen og innføringen av modulene i Digi Barnevern.

 

Webinar deles i ulike temaer,  

31. mars inviterte KS Vestland til frokostmøte om KS læring!

KS læring er e-læringsportalen til KS, og flere kommuner i DigiVestland har tatt portalen i bruk. 

Kommunene har gjennom faggruppe for HR  etterlyst informasjon om bruk, og hvordan portalen skal utvikles videre, og oppfordrer kommunene i DigiVestland til å delta i frokostmøtet!

 

14. mars  blir det frokostmøte om tema: historiske arkiv og digitale innsynsløsninger!

Fagmiljø i kommunal sektor, og aktører som jobber inn mot kommunal sektor på området «Historiske arkiv og digitale innsynsløsninger» er invitert til å delta.

 

Arrangør er DigiVestland i samarbeid med Arkivverket, IKA Hordaland, Bergen byarkiv, og Vestlandsarkivet.

 

Bakgrunnen for møtet er pågående felles prosjekt «Historiske arkiv og digitale innsynsløsninger» og felles utfordring knyttet til et økende behov- og bedre løsninger for lagring av historiske data og innsyn av digitalt skapt data for både stat og kommuner.

 

I møtet blir deltakerne kjent med det pågående prosjektet, og har mulighet for å bidra med erfaringsdeling og spørsmål.

9. mars 2023, kick start for kurs i designdrevet innovasjon

Kurset arrangeres av tjenestedesignere fra Askøy- og Bergen kommune. Kurset har begrenset antall plasser, og 24 forventningsfulle ledere, prosessleder og prosjektledere med ulik fagbakgrunn, fordelt på 9 kommuner er deltakere.


Strategisamling 8. mars

8. mars inviterte DigiVestland medlemskommunene for første gang til en fysisk strategisamling i Bergen. Til sammen deltok rundt 60 representanter fordelt på medlemmer fra faggruppene, digitaliseringsutvalget Vestland, styringsgruppen og sekretariatet.

Åpent møte om digitalisering i oppvekstsektoren fredag 3. februar

 

Møtet er åpent for alle som ønsker å diskutere problemstillinger knyttet til digitalisering på oppvekstfeltet, og vil finne sted den første fredagen hver måned kl. 08.00-08.25. 


Møtet vil ha en åpen agenda, og er en mulighet til å bli kjent med andre ressurspersoner i regionen og finne nye kandidater og deltakere til nye arbeidsgrupper.

 

NB! Møtet 3. februar har utvidet møtetid: kl. 08.00 – 08.40.

Informasjonsmøter og påmelding til nasjonale innføringsløp e-helseløsninger

KS e-Komp Vest, DigiVestland og Digi Rogaland inviterer på nytt til deltakelse i felles innføringsløp for de nasjonale e-helseløsningene Kjernejournal, Digihelse og Digihelsestasjon. 

Basert på etterspørsel fra kommuner, og erfaringer fra pågående innføringsløp, startes nå nye innføringsløp for vårhalvåret 2023. 

Invitasjon til kurs i designdrevet innovasjon

Nå er det åpnet for medlemskommunene til å melde seg på kurs i designdrevet innovasjon. 

Det er begrenset antall plasser så her gjelder det å være tidlig ute.

Over fem samlinger skal deltakerne få en grundig og praktisk innføring i tankesett og metoder som brukes for å komme fram til innovative, menneskesentrerte løsninger innenfor både tjeneste- og organisasjonsutvikling.


DigiVestland Oppvekst 

inviterer til ny runde med regional rettleiarteneste


Digi Vestland Oppvekst inviterer til ny runde med rettleiarteneste om personvern og informasjonstryggleik.


2022

Faggruppe for personvern og informasjonssikkerhet arrangerer faggruppemøte 7 desember 2022

Faggruppen har blant annet invitert Jens A. Osberg fra Digitaliseringsdirektoratet og assisterende kunnskapsdirektør i NAV, Haakon Hertzberg.


 Webinarserie om DigiBarnevern

Hold av datoene 10, 16, 21 og 28 november!


KS inviterer til en webinarserie der kommuner og kommunesamarbeid deler sine erfaringer med anskaffing og innføring av nytt fagsystem. 


I tillegg presenterer KS status på arbeidet med innbyggertjenester. 

 Informasjonsmøte om tilgjengelighetserklæring

I etterkant av webinara arrangert av uu-tilsynet, inviterer digi-nettverka til eit informasjonsmøte .

31. oktober frå 14:00 - 15:00


Nyheitsbrev 

Oktober

DigiVestland sender med jamne mellomrom ut nyheitsbrev.

Her får medlemmane og andre interessenter  informasjon om prosjekt og aktivitetar. 

Webinar om oppheving av reguleringsplanar


15 september gjennomførte Nettverk for digitalt planregister i DigiVestland et webinar i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).


Tema var oppheving av reguleringsplanar etter plan- og bygningslova. 

 

Kursrekke i brukerdreven innovasjon, Tjenestedesign i 2023

Faggruppen for tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering inviterer i 2023 til en kursrekke innen tjenestedesign og brukerdreven innovasjon. 

Invitasjon til deltakelse sendes til kommunene via postmottakene i uke 49.

Deltakerne tar utgangspunkt i prosjektcaser spilt inn av kommunene.

Webinar om korleis kome i gang med Kobo

29 september inviterer Husbanken, KS og Diginettverka for Rogaland og Vestland til webinar om Korleis kommunane kan komme i gang med Kobo. Påmeldingsfrist er 28 september! 


Nettverk for digitalt planregister inviterer til webinar


Nettverk for digitalt planregister i DigiVestland inviterar til webinar i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).


Tema er oppheving av reguleringsplanar etter plan- og bygningslova. 


Felles innføringsløp i regi av Digi Vestland er eit tilbod som gjer det raskare og enklare å ta i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldingar. 


Innføringsløpet er retta mot kommunar som ikkje har starta innføring av løysinga, men kan òg  tilpassast dei som har starta innføring på eige initiativ allereie.


Presentasjon frå Webinar er vedlagt saka!

Informasjonsskriv om DigiBarnevern


Diginettverka ynskjer å støtta kommunane i prosessar knytta til laveransane i DigiBarnvern. 

Diginettverka  går derfor no saman om å etablere ei arbeidsgruppe på tvers av diginettverka i tett samarbeid med KS!

Nyheitsbrev april

DigiVestland sender med jamne mellomrom ut nyheitsbrev.

Her får medlemmane og andre interessenter  informasjon om prosjekt og aktivitetar. 

DigiVestland trer inn i ein koordinerande rolle på e-helseområdetWebinar om status for regionalt felles-prosjekt ePlanSak og eByggeSak 

Faggruppe plan, bygg og geodata inviterer til eit webinar om fellesprosjekt ePlanSak og eByggeSak 22. april 2022 kl. 12.00 - 13.30

Webinar om ePlanSak og eByggeSak

Det vart gjennomført eit webinar 22. april 2022.Nyheitsbrev Juni

DigiVestland sender med jamne mellomrom ut nyheitsbrev.

Her får medlemmane og andre interessenter  informasjon om prosjekt og aktivitetar. 


Webinar om myndigheitene sine ambisjonar på e-helseområdet

KS inviterar kommunedirektørar, helse og omsorgssjefar, digitaliseringssjefar og fylkeskommunar til eit nasjonalt webinar om kommunal sektor sine ambisjonar på e-helseområdet 6. april 2022.

Informasjonsmøte Kobo

Digi Rogaland og Digi Vestland inviterer til eit informasjonsmøte om Kobo

 9. mars kl. 13.00 - 15.00. 

Alle kommunar i Rogaland og Vestland oppfordrast til å delta.


Oppstartsmøte i faggruppe for tenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Faggruppa har oppstartsmøte 1. april 2022.

Årsoppsummering 2021

Det er utarbeida ei årsoppsummering for Digi Vestland frå året som har gått.Erfaringar frå bruk av digitale byggesøknadsløysingar

Faggruppe for plan, bygg og geodata har gjennomført ei kartlegging av erfaringar knytt til bruk av dei digitale søknadsløysingane for byggesøknader. 

2021

Regional rettleiarteneste innafor personvern og informasjonssikkerheit

Fagnettverk for Oppvekst startar med pilotering av ei regional rettleiarteneste innafor personvern og informasjonssikkerheit i oppvekstsektoren. Det vil bli arrangert eit opent informasjonsmøte på Teams for alle kommunar som ønskjer meir informasjon om piloteringa onsdag 15. desember kl. 08:30 - 09:15.

Nyheitsbrev frå november

I november sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. 

Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.Webinar:
Datasjø- kva er det og kva kan det brukast til?

Sekretariatet i Digi Vestland inviterer til webinar om datasjø.

Les meir og meld deg på!

Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern er i gang!

Fellesprosjektet for informasjonstryggleik og personvern er i gang, og dei aller fleste kommunane i Digi Vestland er med. 

Webinar: Dronar i kommunen - kvifor og korleis?

Faggruppe for plan, bygg og geodata inviterte til eit webinar 1. oktober 2021

Sjå agenda via lenka under.

Felles sikkerheitsprosjekt

Til hausten vil Digi Vestland starte opp eit fellesprosjekt innafor personvern og informasjonstryggleik. Du kan allereie no melde din interesse.

Les meir her!

Sjå den politiske markeringa av DigiVestland 1. september

Digitaliseringsbyråd Erlend Horn i Bergen kommune inviterte ordførarane i Vestland til ei felles digital markering av Digi Vestland 1. september 2021 kl. 13.30. Samlinga vart teke opp.

Kartlegging av erfaringar av digitale søknadsløysingar

Faggruppe for plan, bygg og geodata kartlegg erfaringar av digitale søknadsløysingar og ønskjer tilbakemeldingar frå kommunar i Digi Vestland.

Nyheitsbrev frå september

I september sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Nye videoar om personvern og informasjonssikkerheit

Faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern har publisert to nye videoar om personvern og informasjonssikkerheit i system og i prosjekt.

Styringsgruppa sitt svar til KS om digitaliserings-nettverka

Styringsgruppa i Digi Vestland har uttrykt sin støtte til KS sitt arbeid med å samordne arbeid med digitalisering i kommunal sektor.  Samtidig er ein utolmodig og ønskjer eit sterkare tempo i utviklinga av felles løysingar. 

Fellesprosjekt for ePlansak og eByggesak

Faggruppe for plan, bygg og geodata etablerer eit fellesprosjekt for kommunar som ønskjer eller som er i ei anskaffingsprosess av ny løysing for eByggesak/ePlansak.

Nyheitsbrev frå mai


I mai sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Verksemdsarkitektur i DigiVestland

I januar 2021 starta eit regionalt innføringsprosjekt for verksemdsarkitektur i Digi Vestland.

Faggruppe for e-helse

Faggruppa hadde sitt første ordinære møte 19. mai. Gruppa planlegg eit nytt møte før sommaren.

Faggruppe for oppvekst etablerer ny arbeidsgruppe

Faggruppe for Oppvekst er under reetablering denne våren. No etablerer fagnettverket ei eigen arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren. 

Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er eit av tiltaka for å realisere målbildet om 'ein innbyggar'ein journal

Regional koordinator for Felles kommunal journal

Regional koordinator for Felles kommunal journal

Les meir her!

Etablering av regional arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren

Invitasjon til arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister

Digi Vestland set ned ei arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister. Det var mogleg å melde seg på via påmeldingssida.

Webinar med KS om erfaringer frå Østre Toten

Faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern inviterte til eit opent webinar saman med KS 8. april 2021.

Nyheitsbrev frå mars

I februar sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Er din kommune interessert i å være med på utprøvinga eller den seinare utrullinga av Digi helsestasjon? Klikk på lenka under for å lese meir.  

I februar sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Webinar med leverandørar for eByggesak

Faggruppe for plan, bygg og geodata inviterte til eit webinar med tre ulike leverandørar av eByggesak 28. april 2021.

Oppsummering av 2020

Unntaksåret 2020 har snudd opp ned på arbeidskvardagen vi er vant til, men har samstundes gitt oss fleire moglegheiter. Også i 2020 har det vore stor aktivitet knytta til digitaliseringssamarbeidet, både nasjonalt og regionalt.

Les Digi Vestland sin årsoppsummering for 2020 her

Video: Verksemdsarkitektur i kommunal sektor


Invitasjon til arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister

Digi Vestland set ned ei arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister.

Les meir og meld deg på her!

Felles søknad om skjønnsmiddel

Eit av hovudføremåla med skjønnsmiddeltilskudda er å bidra til fornying og utvikling av kommunane. Det er grunnlag for at kommunane som samarbeider gjennom Digi Vestland søkjer om skjønnsmiddel i 2021.

Les meir her

Videoar om informasjonstryggleik og personvern

Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Fekk du ikkje med deg webinaret frå 26. januar? Sjå presentasjonane her!

Sist oppdatert: 22. februar 2022