Resyme 20.12

Møte i Regionalt Digitaliseringutvalg (DuVe)

 

Nytt fra nasjonale prosesser 

KS sin selskapsetablering av fellestjenester, innspill til styringsdokument om journalløft for kommuner, robusthet i kommunal sektor og felles målbilde for hvordan kommunene se ut i fremtiden med tanke på digitalisering, IKT, IKT-samarbeid er særlig fire ting som er aktuelle på det nasjonale nivået om dagen. DigiVestland planlegger en strategisamling i begynnelsen av mars, og frem mot denne vil det være spesielt viktig å drøfte hvordan man kan jobbe med disse tingene i det store bildet. Disse må sees på som en helhet, og særlig dette med robusthet og hvordan kommunene skal se ut i tiden fremover er viktig å jobbe frem sammen. DigiVestland har nok kompetanse og kapasitet til å være ute i forkant og kunne påvirke det nasjonale arbeidet som gjøres.   

På møtet ble det også drøftet hvordan Vestlandsbehovene kan løses innenfor KS sine etablerte strukturer, uten at ting blir liggende for langt unna eget domene. Det er viktig at man ikke gaper over for mye samtidig for å forhindre at kommuner detter av og at man mister koblingen mot det lokale. Det må her finnes en balanse mellom hvordan man kan arbeide inn mot det nasjonale og samtidig forhindre at kommuner blir hengende bakpå. DigiVestland må her drøfte hvilke muligheter som finnes, og hvilken retning som skal tas. Det bør videre undersøkes hva de ulike retningene og muligheten betyr i praksis.  

 

Dypdykk e-helse 

DigiVestland faggruppe for e-helse har gjennomgått omfattende endringer i løpet av den siste tiden. Det ble gitt en presentasjon av arbeidet som foregår i faggruppen. Her ble det orientert om informasjon fra nasjonalt, høstens e-helseleveranser, vårens planlagte aktiviteter og portefølje.  


Det har skjedd en del nye ting på e-helsefeltet i løpet av høsten. E-helse har etablert et eget sekretariat, og det jobbes kontinuerlig med å skape en rolleforståelse og en flyt i arbeidet som gjøres. Det jobbes også med forbedringsoppgaver. Det er besluttet et mandat for regionalt fag- og prioriteringsutvalg (RFPU) som ligger til grunn for arbeidet som nå gjøres. En sak som har vært viktig i løpet av høsten er samordningen av e-helse Vestland og e-helse DigiVestland.  


Når det kommer til vårens planlagte aktiviteter står kommunikasjonsplan for e-helse, utredning av forankringsgruppen som e-helse Vestland har, mandater og prosjektoppstart, strukturer og møtearenaer, ansvarsmatrise, rollekort og innføringsløp på agendaen. Det ble også gitt en presentasjon av porteføljen til e-helse. Denne er foreløpig tentativ ettersom det mangler avklaringer rundt finansiering. Porteføljen strekker seg frem mot 2024, og målet er å kunne gi kommunene et lengre blikk fremover på hva som kommer til skje. Det jobbes også med å få porteføljen til å stemme overens med kommunens årshjul. Kjernejournal står som prioritet nummer 1 fra nasjonalt nivå, og vi utgjøre en viktig de lav arbeidet fremover. Videre følger blant annet DigiHelse og Velferdsteknologisk Knutepunkt (VKP).