Portefølje

Nasjonale digitaliseringsprosjekt og tilgjengelige -fellesløsninger, digitaliseringsporteføljen til KS, og  behov i kommunesamarbeidet ligger til grunn for den regionale porteføljen i DigiVestland.

Oversikt over planlakte, pågående og avsluttede  regionale prosjekt og aktiviteter i regi av samarbeidet.  

Klikk på prosjekt- eller tiltak for å se detaljer.

Plan,Bygg, Geodata

Utfasing av gamle reguleringsplaner (Aktivitet)

Type: Aktivitet

Periode: 01.03.2023- 30.16.2023

Eier: Faggruppe Plan, bygg, geodata

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe Plan, bygg, geodata. Kristine Sylta kristine.sylta@karabin.no 

Beskrivelse: Arbeidsgruppen skal etablere en beste praksis for evaluering og oppheving av gamle reguleringsplaner. Anbefalt praksis understøttes av eksempel/maler fra deltakende kommuner og kan enkelt tilpasses lokalt i alle kommuner i Vestland, uavhengig av størrelse, systemer og intern organisering. 


Å rydde i gamle reguleringsplaner, og sådan sikre et godt plangrunnlag, er et nødvendig arbeid for å legge til rette for god digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Det skal bidra til en mer effektiv byggesaksbehandling gjennom blant annet god og forståelig planinformasjon for innbygger og næringsliv, samt en reduksjon i andel dispensasjonssøknader.​

Digitale byggesøknader, utbredelse og bruk [Aktivitet]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 01.04.2023- 

Eigar: Faggruppe Plan, Bygg, Geodata

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe Plan, bygg, geodata, Kristine Sylta kristine.sylta@karabin.no 

Skildring:

Tiltaket omhandler å øke kunnskapen om digitale byggesøknadsløsninger hos kommunene, samt etablere en felles fremgangsmåte for hvordan kommunene kan øke både kunnskap om og bruk hos søkere/innbyggere.


Arbeidet skal utføres etter metode for tjenestedesign. I første omgang handler det om å samle informasjon og forstå behovet til både kommunene, private søkere og ansvarlige søkere (profesjonelle). Dette vil danne grunnlag for ideer som prioriteres for videre løsningsforslag som testes på målgruppen og justeres etter behov.

Andre relevante prosjekt

Regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak

Oppvekst

Operasjonalisering av nasjonal strategi, Oppvekst [Aktivitet]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: juni 2023-

Eier: Faggruppe oppvekst

Kontaktperson: Prosjektleder Steinar Hjelset, steinar.hjelset@karabin.no 

Beskrivelse: Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole (les mer her) ble lansert i april 2023. Strategiperioden er 2023-2030, og vil følges opp av egne handlingsplaner.

Styringsgruppen har budsjettert 300 000 kr til et forarbeid/analyse av behovene i kommunen opp mot digitaliseringsstrategien og varslede handlingsplaner. Dette kan resultere i enn egen sak til styringsgruppen senere i 2023, eller at arbeidet bereder grunnen for en ny prosjektsøknad til Statsforvalteren i 2024.

Det gjennomføres et første innspillsmøte fredag 2. juni hvor alle kommunene er invitert til gi innspill til hva og hvordan DigiVestland skal prioritere i operasjonaliseringen av strategien. Basert på dette vil et ytterligere forarbeid/analyse av behovene planlegges.


Les meir her: Ny strategi innen oppvekst

Bakgrunnsdokumenter: 

Digitaliseringsstrategi for grunnskolen 2017-2021

Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen


Veiledertjeneste [Aktivitet]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 01.01.2023 - 01.07.2022

Eigar: Faggruppe oppvekst

Kontaktperson: Prosjektleiar Steinar Hjelset, steinar.hjelset@karabin.no 

Skildring: SkoleSec-prosjektet til KS har i samarbeid med DigiVestland og KS gjennomført ein pilot (Proof of Concept) om  korleis  nå heilt ut til kommunane i arbeidet med personvern- og informasjonstryggleik innan oppvekst.

 Piloten blei avslutta våren 2022 med gode resultat. Faggruppe for oppvekst kjører derfor ein ny runde med veilederteneste i 2023. Tenesten er retta mot skuleeigare i høve til anskaffing, bruk og avslutning av digitale læringsressursar. I dette inngår blant anna rutinar kring anskaffing, databehandlaravtalar, risikovurderingar, personvern og konsekvensvurderingar, behandlingsprotokollar  med meir. 

Les meir Her: Rettleiarteneste innan oppvekst

Les meir om gjennomført prosjekt i 2022 her: Pilotering av regional rettleiarteneste innafor personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren


E-helse

Samstyring, koordinering, og kommunikasjon [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eier: Faggruppe for e-helse

Kontaktperson: Tove M. Bech: tove.bech@bergen.kommune.no 

Beskrivelse:  Bedre styring av portefølje, koordinering og kommunikasjon mellom nettverk og nivåer i nettverkene slik at kommunikasjon blir helhetlig og tydeligere til kommunene og gjennomføringskraften øker.


Behovskartlegging og porteføljestyring for kommunene​

Kommunikasjonsstrategi og handlingsplan for e-helse ​

Ukentlige samhandlingsmøter mellom nettverkene og felles kommunikasjon​

Samhandling med KS regionalt og nasjonalt ​

Rapport om erfaringer med styringsmodell for evt. utbedring til flere tjeneste- og/eller fagområde

Implementering av helhetlig tjenestemodell [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eier: Faggruppe for e-helse

Kontaktperson: Kjell Olav Bondevik: Kjell.Olav.Bondevik@luster.kommune.no 

Beskrivelse:  Innføring av heilhetling tenestemodell ligg som eit av tiltaka i Kommunal sektors ambisjoner på e-helse området.

HTM vart utarbeida i tryggleik og mestringsprosjektet i 2019. Det vart i den samanheng gjennomført innføringsaktivitetar for dei kommunane som var med i dette programmet. Men av fleire årsakar, blant anna pandemi, har ikkje denne innføringa blitt fulgt nok opp og tilstrekkelig implementert i dei fleste kommunane. Det er og mange kommunar som ikkje var med i denne prosessen i det heile. 


HTM legg grunnlaget for å ta i bruk ny teknologi i helse og omsorgstenesta i kommunane. Den kan og nyttast opp mot digital heimeoppfølging. 

Tiltaket vil gå ut på gjennomføra regionale oppstartsseminar. I etterkant vil kvar kommune få oppfølging i innføringingsaktivitetane. 

Skatte- og inntekstopplysninger for beregning av egenandel av opphold på institusjon og praktisk bistand og opplæring [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eier: Faggruppe for e-helse

Kontaktperson: Styrk Grimstad, styrk.grimstad@bergen.kommune.no 

Beskrivelse: Det er under planlegging et webinar rettet mot helseledere og operative kontaktpunkt for Skatte og inntektsopplysninger for vederlagsberegning. Leverandørene, skatteetaten og KS jobber med løsning som skal erstatte dagens system.

Les mer:   Skatte og inntektsdeling for bistand og institusjonsopphold

Felles innføringsløp Digihelse [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eier: Digi Vestland, ved sekretariat - støttetenester

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe E-helse: Tove M. Bech, tove.bech@bergen.kommune.no 

Beskrivelse: Digihelse er ein nasjonale e-helseløysning som det gjennom Felles plan og rammeverk er satt eit mål om at alle kommunar skal ta i bruk innan 2025. Som eit verkemiddel for å få fleire kommunar til å ta i bruk løysingane samarbeider DigiVestland, Digi Rogaland og KS e-Komp om eit felles innføringsløp for kommunar i Vestland og Rogaland. Felles innføringar startar allereie hausten 2022 for dei kommunane som ynskjer å delta. 


Det gjennomførast møtar med mål om å dele erfaringar frå kommunar som brukar løysinga i dag, og informasjon om plan for innføringsløp.

Les mer:  Informasjonsmøte om felles innføring av DigiHelse og DigiHelsestasjon 

Felles innføringsløp Digihelsestasjon [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eier: Digi Vestland, ved sekretariat - støttetenester

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe E-helse: Tove M. Bech, tove.bech@bergen.kommune.no 

Beskrivelse: Digihelsestasjon er ein nasjonale e-helseløysning som det gjennom Felles plan og rammeverk er satt eit mål om at alle kommunar skal ta i bruk innan 2025. Som eit verkemiddel for å få fleire kommunar til å ta i bruk løysingane samarbeider DigiVestland, Digi Rogaland og KS e-Komp om eit felles innføringsløp for kommunar i Vestland og Rogaland. Felles innføringar startar allereie hausten 2022 for dei kommunane som ynskjer å delta. 


Det gjennomførast møtar med mål om å dele erfaringar frå kommunar som brukar løysinga i dag, og informasjon om plan for innføringsløp.

Les meir: Innformasjonsmøte om felles innføring av DigiHelse og DigiHelsestasjon

Program for digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi [program]

Type: Regionale  prosjekt

Periode: 2022-2024

Eier: DigiVestland, ved sekretariat for eHelse

Kontaktperson: Atle Sandal: atle.sandal@karabin.no 

Beskrivelse:  

 I programmet inngår 6 delprosjekt;

Les mer: Program for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Velferdsteknologisk knutepunkt [aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eigar: DigiVestland, ved sekretariat - e-helse

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe eHelse, Tove M. Bech tove.bech@bergen.kommune.no 

Skildring: En tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystem 


Les meir:  Velferdsteknologisk knutepunkt

Felles kommunal journal [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: mai 2023- desember 2023

Eier: Faggruppe for e-helse: 

Kontaktperson:   Per Arne Hoff per.arne.hoff@begen.kommune.no 

Beskrivelse:  En av de to KS-initierte arbeidsgruppene i FKJ-prosjektet har jobbet med forslag til utprøvinger. Gruppen landet på «Oversikt over kommunale tjenester» og «NEWS2-måledata» som utprøvingsprosjekter. KS har sammen med NHN laget et løsningsforslag for «Oversikt over kommunale tjenester» som er basert på en kopi av NHN sin infrastruktur for «Pasientens Prøvesvar», tidligere kalt NILAR.

Det planlegges nå utprøving i et utvalg av pilotkommuner tett samarbeid med KS.

Virksomhetsarkitektur

Prosesskartlegging av kommunale prosesser (Aktivitet)

Type:                           Aktivitet

Periode: 2023

Eier: Faggruppe for virksomhetsarkitektur

Kontaktperson: Faggruppeleder, Andreas Sigvaldsen andreas.sigvaldsen@bergen.kommune.no 

Beskrivelse:       Prosesskartlegging av kommunale arbeidsprosesser. Tiltak ble startet i 2022 og skal avsluttes i 2023. Arbeid har stoppet opp noe pga. Avklaringsbehov vedrørende LOS-struktur (KS).

Les mer:  

Økt forståelse og kompetanse om hva virksomhetsarkitektur er i kommunene  (Aktivitet)

Type: Aktivitet

Periode: 2023

Eier: Faggruppe for virksomhetsarkitektur

Kontaktperson: Faggruppeleder, Andreas Sigvaldsen andreas.sigvaldsen@bergen.kommune.no 

Beskrivelse:        

Les mer:  

Pilotering av tverrfaglige styringsverktøy innen virksomhetsarkitektur  (Aktivitet)

Type: Aktivitet

Periode: 2023

Eier: Faggruppe for virksomhetsarkitektur

Kontaktperson: Faggruppeleder, Andreas Sigvaldsen andreas.sigvaldsen@bergen.kommune.no 

Beskrivelse:        

Les mer:  

Personvern og informasjonssikkerhet

Økt modenhet innen personvern og innformasjonssikkerhet [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: juni 2023- juni 2024

Eier: Faggruppa personvern og informasjonssikkerhet

Kontaktperson: Prosjektleder, Siri Fjukstad, siri.fjukstad@bergen.kommune.no 

Beskrivelse: Øke modenheten til medlemskommunene i DigiVestland ved å gjennomføre nødvendig risikovurdering av IKT-infrastruktur opp mot NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0.En slik risikovurdering er et nødvendig tiltak alle virksomheter bør gjennomføre, uavhengig andre sikkerhetsinitiativ- og prosjekt. Det vil også kunne bidra til at kommunene er bedre rustet til å konsumere tiltak fra andre aktører som NPISK.
  

Prosjektet vil på bakgrunn av risikovurderingen støtte kommunene med håndteringen av risiko, og ikke begrense seg til overordnet veiledning. Dette innebærer at kommunene vil få lokal innføringsstøtte i forbindelse med gjennomføringen av identifiserte tiltak som følger av gjennomført risikovurdering.


Andre prosjekt innen området: Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern 

Informasjonssikkerhet og digital beredskap [prosjekt]

Type: Informasjonssikkerhet og digital beredsskap

Periode: 2023

Eier: Faggruppa personvern og informasjonssikkerhet

Kontaktperson: Prosjektleder: Siri Fjukstad, siri.fjukstad@bergen.kommune.no

Beskrivelse:  


Andre prosjekt innen området: Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern 

Støttetjenester og annet

Digitale innbyggertenester [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: januar 2022-desember 2023

Eigar: DigiVestland, ved sekretariat - støttetjenester

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no 

Beskrivelse: Målet med prosjektet er å bistå kommunene i samarbeidet med å ta i bruk fellesløsninger og felleskomponenter, i første omgang tjenester på Fiks-plattformen. Første fase vil innebære påkobling opp mot KS Min side, for så å støtte kommunene i å utnytte potensialet i løsningen gjennom åta i bruk andre fellesløsninger og koble opp informasjonssystemer med relevante data.

Les meir: Prosjekt digitale innbyggertenester

Digibarnevern [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode:

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - støttetjenester

Kontaktperson: Iren Ramsøy, iren.ramsy@bergen.kommune.no 

Beskrivelse: Leveransene i DigiBarnevern omhandler:

·Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

·Barnevernfaglig kvalitetssystem

·Ny rapporteringsløsning fra staten

·Digitale innbyggertjenester

Diginettverkene har siden 2022 hatt jevnlige møter, og i 2023 har møtene også vært åpen for barnevernledere/ prosjektledere/ ansatte i barneverntjenesten. For å sikre riktig fokus ble det gjennomført en kartlegging blant barnevernansatte og diginettverk, og resultatet ble et webinar med tre utvalgte tema der kommuner landet over delte av sine erfaringer knyttet til forberedelser og anskaffelse av nytt fagsystem, erfaringer knyttet til innføring av nytt fagsystem og prosessarbeid knyttet til blant annet endring i arbeidsflyt. Webinaret ble tatt opp med mål om å sikre deling av erfaringer og prosesser.

Videre prosess i 2023 omhandler å følge opp prosessen fra 2022, og bidra til at leveransene i digiBarnevern optimaliseres og effektiviseres i tråd med dette. Det er etablert en gruppe regionalt som inviteres med i det videre arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjon for nytt fagsystem, og å utarbeide en konseptbeskrivelse for videre oppfølging av DigiBarnevern i 2024. prosjektet har også tatt initiativ til deltakelse i etablert nettverk (Buf dir/ KS) for barneverntjenesten.

Les mer: DigiBarnevern

Historiske arkiv og digitale innsynsløysingar [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022-2023

Eier: Sekretariatet

Kontaktperson: Prosjektleder/ koordinator Iren Ramsøy, iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Prosjektet skal utarbeide en strategi/plan for historiske arkiv og digitale innsynsløsninger, samt gjennomføre piloter i utvalgte kommuner med mål om å utvikle innsynsløsninger for arkivdepot, kommunale saksbehandlere, innbyggere og næringsliv. En visjon er at løsningene som utvikles i framtiden også skal være selvbetjente.

 

Skildring: Les mer: Historisk arkiv og digitale innsynsløysingar

Nasjonale fellesløsninger [Tiltak]

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson: Malin Marøy malin.maroy@bergen.kommune.no

Skildring: Målet med prosjektet er å bistå kommunane i samarbeidet med å ta i bruk fellesløysingar og -komponenter, i første omgang tenester på Fiks-plattforma. Prosjektet skal støtte kommunane i å utnytte potensialet i KS Min side gjennom å ta i bruk fellesløysingar og koble opp informasjonssystemer med relevante data. Ved å ta i bruk fellesløysingar vil vi i stor grad kunne standardisere datadeling og gjenbruk av data. Dette vil danne eit godt grunnlag for vidare utvikling av nye og betre innbyggartenester. 


Les meir:

Digitale innbyggertenester

Datasjø i regional kontekst [Prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson:  Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Skildring: Pilot på bruk av Bergen kommune sin datasjø i regional kontekst.  Bruk av data på tvers av sektorer, tjenester og system skal gi bedre grunnlag for planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedringer av tjenester og system.

Les meir: Datasjø

Kobo [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson:  Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Utvikling av digitale løysinger som skal gjere det enklare for innbyggjerane å søkje om kommunale utleigeboligar, og forenkle saksbehandlinga for dei tilsette i kommunen. Løysinga vil også gjere det lettare og rapportera og tilgjengeliggjøra statistikk for kommunale utleigeboligar lokalt og nasjonalt. Prosjektet er eit samarbeid mellom KS og norske kommunar, og målet er å forenkle prosessen med å søkje, tildele og administrera kommunale utleigeboligar.

Som et virkemiddel for å få kommunar til å ta i bruk løysinga, samarbeidar DigiRogaland og DigiVestland med Husbanken om ein felles innføring av løysningen for kommuner i Rogaland og Vestland, og til høsten starter andre felles innføring. Digi Rogaland leder prosjektet og i Digi Vestland sin portefølje er innføringsløpet registrert som et tiltak.

Les meir: innføringsprosjekt Kobo

Digital postkasse for innbyggere [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson:  Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Digital fellesøysing

Les meir:

Fiks protokoller - Fiks IO [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson:  Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Digital fellesøysing

Les meir: Fiks protokoller 

Gjennomførte prosjekt og aktiviteter

Fiks bekymringsmelding [Aktivitet] Avsluttet

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson:  Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Digital fellesøysing

Les meir:

Regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak [prosjekt] Avslutta

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 01.10.2021 - 31.05.2023

Eigar: Faggruppe Plan, bygg, geodata

Kontaktperson: Prosjektleiar Eirik Thillmann, eirik.thillmann@bergen.kommune.no 


Skildring:

Fellesprosjekt for kommunar som ønskjer eller som er i anskaffingsprosess av løysing for eByggesak/ePlansak. Prosjektet har som formål å støtte og koordinere innføringa av nye fagsystem for plan- og byggesaksbehandling i regionen, og gjennom det bidra til ein meir effektiv innføring av løysingane for kommunane i Vestland.  Prosjektet  skal utarbeide veileder for anskaffing av fagsystem tilpassa kravspesifikk utarbeidet av KS, og deretter støtte  kommunar som er i anskaffelsesprosess for å høste erfaring  og  justere veileder.


Les meir: 

Regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak

Innføringshåndbok for ePlan- og eByggesak

Tilgjengelighetserklæringen [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2022-2023

Eigar: DigiVestland ved sekretariatet

Kontaktperson:  Malin Marøy (malin.maroy@bergen.kommune.no)

Skildring: Tilgjengelighetserklæringa er pålagt for alle virksomheter i offentlig sektor, og skal vere på plass på virksomheitene sine nettstader innen 1. februar 2023. Det er innleia eit arbeid på å få oversikt over løsninga, og dein einskilde kommune anbefalast å kartleggja korleis dei liggjer an. Minstekrava er dei 35 som gjelder frå før, i tillegg til 12 nye som gjelder fra februar 2023. 

Les meir: Tilgjengelighetserklæringen

Kartlegging digitale byggesøknader [tiltak] - Gjennomført

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2020 - desember 2021

Eigar: Faggruppe Plan, bygg, geodata

Kontaktperson:  Arne Magne Håvardstun, arne.magne.havardstun@bergen.kommune.no


Skildring: Digitale byggesøknader kan sendast inn til kommunen gjennom digitale løysingar, ebyggesøknad. Søknader sendt inn gjennom dei nasjonale søknadsløysingane blir sendt via Fellestenester bygg, og søknadene blir sjekka opp mot nasjonale sjekklister for byggesak som er utarbeida av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Søknaden sendast deretter til kommunen.

Fleire aktørar har tatt i bruk digitale søknader, og Digi Vestland sin faggruppe for plan, bygg og geodata har i ei undersøking samla inn tilbakemeldingar på kva erfaringar bruken av ebyggesøknad gir. Det er utarbeida ei rapport som samanstiller funna.

Les meir her: 

Kartlegging digitale byggesøknader

Fellesprosjekt informasjonstryggleik [prosjekt] Avslutta

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022-2022

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson:  prosjektleiar Iren Ramsøy, iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Skildring:

Målsetninga for prosjektet er å utforme nødvendige anbefalingar og tiltak som skal gje regional nytte for heile Digi Vestland, og lokale tiltak i den enkelte kommune. Prosjektet er delt inn i to fasar:

Les meir:

Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern 

Ferdigstilt rapport

Fellesprosjekt informasjonstryggleik [prosjekt] Avslutta

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022-2022

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson:  prosjektleiar Iren Ramsøy, iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Skildring:

Målsetninga for prosjektet er å utforme nødvendige anbefalingar og tiltak som skal gje regional nytte for heile Digi Vestland, og lokale tiltak i den enkelte kommune. Prosjektet er delt inn i to fasar:

Les meir:

Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern 

Ferdigstilt rapport

Webinar droneprosjekt i Alver kommune  [tiltak] - Gjennomført

Type: Regionalt tiltak

Periode: oktober 2021

Eigar: Faggruppe Plan, bygg, geodata

Kontaktperson:  Steinar Hjelset, steinar.hjelset@karabin.no 


Skildring:

Alver kommune er med i eit utviklings- og innovasjonsprosjekt der vi ser på bruk av droneteknologi innanfor fleire fagområde i kommunen. I prosjektet har vi fått testa ut droneteknologi innafor ei rekkje områder, der drift og vedlikehald, landbruk, byggesak, oppmåling, miljø er nokre av fagområda. Bruk av droneteknologi er mykje meir enn visualisering med bilete og foto frå lufta!

Les meir her:

Webinar droneprosjekt i Alver kommune

FIKS Bekymringsmelding innføring [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: Oktober 2020 - februar 2021

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson:  Tine Nielsen, tine.nielsen@karabin.no 


Skildring: Eit regionalt innføringsprosjekt for kommunane i Vestland for å ta Nasjonal portal for bekymringsmeldingar i bruk på ein god måte. Prosjektet hadde med representantar frå Askøy kommune, Bjørnafjroden kommune, Stad kommune, Stord kommune og Sogndal kommune. Gjennom den regionale innføringa fekk deltakarkommunane eit fora der dei kunne diskutere utfordringar og saman finne gode løysingar og dele erfaringar. 

DigiHelse Innføringshåndbok  [tiltak] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2019

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson:  Atle Sandal, atle.sandal@karabin.no 


Skildring:

Tiltaket inneber å utarbeide ei handbok for innføring av DigiHelse i kommunane samarbeidet.


Les meir: 

Innføringshandbok DigiHelse

DigiSos Innføringshåndbok  [tiltak] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2019

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson:  Atle Sandal, atle.sandal@karabin.no 


Skildring:

Tiltaket skal utarbeide ei handbok for innføring av DigiSos i kommunane. 


Les meir: 

Innføringshandbok DigiSos Regionalt folkeregisterprosjekt [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2021

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson:  Johanna  Alme, johanna.alme@bergen.kommune.no 


Skildring:

Gjennom prosjektet Regionalt folkeregisterprosjekt inviterast kommunane i Digi Vestland til eit samarbeid om overgangen frå Det Sentrale Folkeregisteret (DSF) til det moderniserte folkeregisteret (FREG). Overgangen til FREG kan vere krevjande og her vil eit samarbeid kunne vere til hjelp for kommunane. Kommunane må sjølv leie sine eigne interne prosjekt, mens det regionale prosjektet vil fungere som prosessleiar, koordinator og tilretteleggjar for deltakande kommunar. Hensikta er å bistå kvarandre i både planlegging, gjennomføring og erfaringsutveksling i overgangen frå DSF til FREG. 

Les meir:

Regionalt folkeregisterprosjekt 

Arkitekturlandskap [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2020 - 2021

Eigar: Faggruppe Arkitektur og portefølje

Kontaktperson:  Lars Tveit


Skildring:

I januar 2020 starta eit prosjekt om verksemdsarkitektur i kommunal sektor der det vart utarbeida ei innføringshandbok og ein metamodell.  I januar 2021 starta fase 2, eit implementeringsprosjekt for kommunane som ønska å delta. Prosjektet vart avslutta i juni 2021.

Les meir:

Arkitekturlandskap 

Digital dialog og sjølvbetening [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2019-2020

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson:  Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no 


Skildring:

Prosjektet skal bidra til å utvikle ei brukartilpassa (personleg) Min Side med relevant innhald og felles design med utgangspunkt i KS MinSide. Innhaldet skal gje innbyggjarar og næringsliv tilgang til relevante kommunale tenester, uavhengig av kommunegrense. Tenestene skal vere så enkle at dei føretrekje å vere sjølvbetjent. I samarbeid med KS bidrar prosjektet til å utvikle løysingar for faktura og eigedom, samt undersøke brukarbehovet for andre løysingar. 

Les meir:

Digital dialog og selvbetjening 

Felles IT-driftsløysing [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt forprosjekt

Periode: 2018-2019

Eigar: Faggruppe IT-drift

Kontaktperson:  Atle Sandal, atle.sandal@karabin.no 


Skildring:

Målet med arbeidet har vore å undersøke moglegheitene for ei eventuell felles regional driftseining og kva for gevinstar dette kan gje for kommunane som tar del av samarbeidet. 

Hausten 2018 starta arbeidet med ei utgreiing av moglegheita for ei eventuell felles regional driftseining for kommunane i Hordaland. Sluttrapporten frå arbeidet antydde ulike nivå av samarbeid og peikte i retning av eit vidareførande arbeid. Hausten 2019 ble det gjennomført eit forprosjekt som konkretiserte arbeidet. Forprosjektet bestod av representantar frå fleire av kommunane i Hordaland.