Portefølje

Framside / Portefølje

Prosjekt og tiltak i Digi Vestland

Under er oversikt planlagde, pågåande og avslutta prosjekt og tiltak i regi av samarbeidet. Klikk på prosjekt- eller tiltaksnamnet for å sjå detaljar.


Plan, bygg og geodata

Regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 01.10.2021 - 31.12.2022

Eigar: Faggruppe Plan, bygg, geodata

Kontaktperson: Prosjektleiar Eirik Thillmann, eirik.thillmann@bergen.kommune.no


Skildring:

Fellesprosjekt for kommunar som ønskjer eller som er i anskaffingsprosess av løysing for eByggesak/ePlansak. Prosjektet har som formål å støtte og koordinere innføringa av nye fagsystem for plan- og byggesaksbehandling i regionen, og gjennom det bidra til ein meir effektiv innføring av løysingane for kommunane i Vestland. Prosjektet skal utarbeide veileder for anskaffing av fagsystem tilpassa kravspesifikk utarbeidet av KS, og deretter støtte kommunar som er i anskaffelsesprosess for å høste erfaring og justere veileder.


Les meir:

Regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak

Kartlegging digitale byggesøknader [tiltak] - Gjennomført

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2020 - desember 2021

Eigar: Faggruppe Plan, bygg, geodata

Kontaktperson: Arne Magne Håvardstun, arne.magne.havardstun@bergen.kommune.no


Skildring: Digitale byggesøknader kan sendast inn til kommunen gjennom digitale løysingar, ebyggesøknad. Søknader sendt inn gjennom dei nasjonale søknadsløysingane blir sendt via Fellestenester bygg, og søknadene blir sjekka opp mot nasjonale sjekklister for byggesak som er utarbeida av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Søknaden sendast deretter til kommunen.

Fleire aktørar har tatt i bruk digitale søknader, og Digi Vestland sin faggruppe for plan, bygg og geodata har i ei undersøking samla inn tilbakemeldingar på kva erfaringar bruken av ebyggesøknad gir. Det er utarbeida ei rapport som samanstiller funna.

Les meir her:

Kartlegging digitale byggesøknader

Webinar droneprosjekt i Alver kommune [tiltak] - Gjennomført

Type: Regionalt tiltak

Periode: oktober 2021

Eigar: Faggruppe Plan, bygg, geodata

Kontaktperson: Steinar Hjelset, steinar.hjelset@karabin.no


Skildring:

Alver kommune er med i eit utviklings- og innovasjonsprosjekt der vi ser på bruk av droneteknologi innanfor fleire fagområde i kommunen. I prosjektet har vi fått testa ut droneteknologi innafor ei rekkje områder, der drift og vedlikehald, landbruk, byggesak, oppmåling, miljø er nokre av fagområda. Bruk av droneteknologi er mykje meir enn visualisering med bilete og foto frå lufta!

Les meir her:

Webinar droneprosjekt i Alver kommune

Oppvekst

Pilotering av regional rettleiarteneste innan personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren [Prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2021- april2022

Eigar: Faggruppe oppvekst

Kontaktperson: Steinar Hjelset, steinar.hjelset@karabin.no

Skildring: SkoleSec-prosjektet til KS vil i samarbeid med Digi Vestland gjennomføre ein pilot (Proof of Concept) - korleis nå heilt ut til kommunane i arbeidet med personvern- og informasjonstryggleik.

Piloten vil blant anna teste ut og vurdere bruk av ein regional veilederteneste for skoleeigarar som ønskjer rettleiing og økt kompetanse knytta til gjennomføringa av oppgaver som anskaffelse av digitale læremidler og -ressurser, inngåing av databehandleravtaler, gjennomføring av risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger og lignande.

Les meir her: Pilotering av regional rettleiarteneste innafor personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren

Helse


Digital hjemmeoppfølging [under kartlegging]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022

Eigar: Faggruppe eHelse

Kontaktperson:

Skildring:

Les meir her: Nasjonal portefølje for e-helse

Utbredelse pandemiløsning [under kartlegging]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022

Eigar: Faggruppe eHelse

Kontaktperson:

Skildring:

Les meir her: Digitalisering av pandemien

Regional koordinator pasientens legemiddelliste [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022

Eigar: Faggruppe eHelse

Kontaktperson:

Skildring: «Pasientens Legemiddelliste» (PLL) er eit prosjekt som skal gje pasientane ei felles medisinliste som helsepersonell kan nytte, uavhengig av omsorgsnivå. Utprøvinga av PLL leiast av Direktoratet for e-helse, og Bergen er pilot kommune. For å bidra til rask utbreiing, skal det utarbeidas innførings- og opplæringsmateriale som kan nyttas av alle kommunene etter kvart som PLL blir tilgjengeleg for alle kommunane i Digi Vestland. Opplæringsmaterialet skal dekkje eksisterande forskrivningsmodul og framtidig sentral forskrivningsmodul for elektroniske resepter

Les meir her: Pasientens legemiddelliste

Regional koordinator Felles kommunal journal [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022

Eigar: Faggruppe eHelse

Kontaktperson:

Skildring: Pasientjournal for alle kommunar i Noreg, utan foretaksområdet til Helse Midt. Overordnet løysningsforslag lagt frem. Går inn i fase "november 2021 versjon". Mål om forpliktelse fra kommunane sommeren 2022.


Les meir her: Felles kommunal journal | KS sin side om prosjektet
Regional koordinator Velferdsteknologi [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022

Eigar: Faggruppe eHelse

Kontaktperson:


Skildring: Bruk av velferdsteknologi kan bidra til ein meir effektiv bruk av tilgjengelige ressursar i helse- og omsorgstenestene i kommunene. Koordinator skal koordinere satsinga innan velferdsteknologi i tråd med prioriterte satsingsområder og bidra til lik praksis ved påkobling og bruk av VKP, auka bruk.

Les meir her: Velferdsteknologisk knutepunkt | Utbreiing av velferdsteknologisk knutepunktDigi Helsestasjon [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022

Eigar: Faggruppe eHelse

Kontaktperson:


Skildring:

Digi Helsestasjon er eit Nasjonalt prosjekt som omfattar blant anna forenkla dialog mellom helsestasjonen og innbyggarar som brukar helsestasjonen. Sekretariatet i Digi Vestland har bidrege med ressursar inn i prosjektet, og Askøy kommune er pilot kommune. Prosjektet har i 2021/ 2022 utarbeid ei handbok som gjer at samtlige kommunar i fylket no kan ta den ferdige løysninga i bruk. I 2022 jobbas det vidare med ein ungdomsløysing som rettas mot ungdom frå 13 år og eldre. Løysinga skal levere digitale tenester til skolehelsetenesten og helsestasjon for ungdom.


Les meir her: Digi Helsestasjon | KS sin side om Digihelsestasjon Innføringahandbok Digi Helsestasjon

FIKS Bekymringsmelding innføring [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: Oktober 2020 - februar 2021

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Tine Nielsen, tine.nielsen@karabin.no


Skildring: Eit regionalt innføringsprosjekt for kommunane i Vestland for å ta Nasjonal portal for bekymringsmeldingar i bruk på ein god måte. Prosjektet hadde med representantar frå Askøy kommune, Bjørnafjroden kommune, Stad kommune, Stord kommune og Sogndal kommune. Gjennom den regionale innføringa fekk deltakarkommunane eit fora der dei kunne diskutere utfordringar og saman finne gode løysingar og dele erfaringar.

DigiHelse Innføringshåndbok [tiltak] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2019

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Atle Sandal, atle.sandal@karabin.no


Skildring:

Tiltaket inneber å utarbeide ei handbok for innføring av DigiHelse i kommunane samarbeidet.


Les meir:

Innføringshandbok DigiHelse

DigiSos Innføringshåndbok [tiltak] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2019

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Atle Sandal, atle.sandal@karabin.no


Skildring:

Tiltaket skal utarbeide ei handbok for innføring av DigiSos i kommunane.


Les meir:

Innføringshandbok DigiSosTverrfagleg

Informasjonsmøte Kobo [møte]

Type: Webinar

Periode: 9. mars 2022 kl. 13.00 - 15.00

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no


Skildring:

Digi Rogaland og Digi Vestland inviterer til eit digitalt informasjonsmøte om prosjekt Kobo - digitalt system for kommunale utleigebustadar! I informasjonsmøtet får du informasjon om kva Kobo er, erfaringar frå kommunar som brukar Kobo i dag, informasjon om påmelding og korleis ein kan kome i gang, samt plan for innføring våren 2022.

Alle kommunar i Digi Rogaland og Digi Vestland oppfordrast til å delta, kvar kommune kan stille med fleire deltakarar.

Les meir og meld deg på her:

Informasjonsmøte Kobo

KOBO (Prosjekt)

Type: Regionalt innføringsprosjekt

Periode: 2022

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no


Skildring: Husbanken samarbeidar med KS og 19 kommuner om å utvikle eit digitalt system for kommunale utleige boligar. Systemet vil lette prosessen med å søkje, tildele og administrere kommunale utleigeboligar, samt følge opp beboare og skaffe naudsynt datagrunnlag.

Innføringsprosjektet har til hensikt å tilby løysinga til fleire kommunar i ein såkalt utvida pilot. Husbanken, Digi Rogaland og Digi Vestland vil tilby støtte og samlingar for kommunane som blir valt ut til å vere med i prosjektet.

Les meir: Kobo innføringsprosjekt

Historiske arkiv og digital innsynsløysing [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: høst 2021 - 2022

Eigar: Digitaliseringsutvalet Vestland

Kontaktperson: Lars Tveit, lars.tveit@diginordhordaland.no


Skildring: Etablerte innsynsløysningar er i dag manuelle og ressurskrevjande for kommunane å følgje opp, og behovet for antall kostbare databaser som skal ivareta nye og historiske data øker. Problemstillinga gjeld både sak/arkiv system og fagsystem. Det er difor etablert ei arbeidsgruppe som skal skildre prosess og tematikk for dei ulike fasane i prosjektet.

Mål: utrede løysinger og utarbeide ein strategi og ein plan som kan møte det økande behovet for tilgang og lagring av data (historisk og ny), og utvikling av digitale innsynsløysningar. Effektmål: økt framsyn knytta til kostnader og effektivisering av prosesser.

Datasjø [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022- 2023

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no


Skildring: Pilot på bruk av Bergen kommune sin datasjø i regional kontekst. Bruk av data på tvers av sektorer, tjenester og system skal gi bedre grunnlag for planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedringer av tjenester og system.

Les meir: Datasjø

KS Min side - påkobling av medlemskommunar [tiltak]

Type: Regionalt tiltak

Periode: oktober 2021-januar 2022

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no


Skildring:

KS Min Side er ein sikker personleg portal der innbyggjarar får tilgang til relevante digitale tenester frå alle kommunane dei har eit forhold til. Løysinga er eit viktig verkemiddel for å setje fart på digitaliseringa i kommunane gjennom å tilby brukarorientert digital dialog og sjølvbetening. Portalen legg til rette for at vi raskare og rimelegare kan utvikle og rulle ut nye tenester til innbyggjarar og næringsliv.

I dag er det få kommunar i Digi Vestland-samarbeidet som har tatt i bruk KS Min Side. Styringsgruppa i Digi Vestland meiner at dette kan bidra til å avgrense utnyttinga av eksisterande felleskomponentar og moglegheitsrommet for vidare utvikling av nye digitale tenester. Som eit verkemiddel for å få fleire kommunar til å ta i bruk løysinga, har styringsgruppa vedteke å starte eit felles regionalt arbeid for påkopling til KS Min Side. Kostnad for påkopling til løysinga blir dekket gjennom kommunane sin grunnfinansiering av Digi Vestland.


Les meir:

KS Min side - påkobling av medlemskommunar

Personvern og informasjonssikkerhet [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt og tiltak

Periode: 2022-2023

Eigar: Faggruppe for personvern og informasjonstryggleik

Kontaktperson: Torkell Pettersen: torkell.pettersen@bergen.kommune.no

Skildring:

Styringsgruppa i Digi Vestland vedtok i sitt styremøte 18 februar å jobbe vidare med prosjekt og tiltak som beskrives i ferdigstilt rapport for fellesprosjektet innan personvern og innformasjonstryggleik 2021-2022.


Les meir:

Digitale innbyggertenester [prosjekt]

Type: Regionalt fellesprosjekt

Periode: 2022-2023

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Ottar Midtrød: OMI@bjornafjorden.kommune.no


Skildring:

Målet med prosjektet er å bistå kommunane i samarbeidet med å ta i bruk fellesløysingar og -komponenter, i første omgang tenester på Fiks-plattforma. Prosjektet skal støtte kommunane i å utnytte potensialet i KS Min side gjennom å ta i bruk fellesløysingar og koble opp informasjonssystemer med relevante data. Ved å ta i bruk fellesløysingar vil vi i stor grad kunne standardisere datadeling og gjenbruk av data. Dette vil danne eit godt grunnlag for vidare utvikling av nye og betre innbyggartenester.


Les meir:

Digitale innbyggertenester

Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern [Avslutta]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2021-2022

Eigar: Faggruppe Personvern og informasjonssikkerhet

Kontaktperson: Iren Ramsøy, iren.ramsoy@bergen.kommune.no


Skildring:

Målsetninga for prosjektet er å utforme nødvendige anbefalingar og tiltak som skal gje regional nytte for heile Digi Vestland, og lokale tiltak i den enkelte kommune. Prosjektet er delt inn i to fasar:

  • Analyse og kartlegging av utfordringar i kommunane

  • Anbefalingar og tiltak for kommunane.


Les meir:

Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern

Ferdigstilt rapport
Regionalt folkeregisterprosjekt [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2021

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Johanna Alme, johanna.alme@bergen.kommune.no


Skildring:

Gjennom prosjektet Regionalt folkeregisterprosjekt inviterast kommunane i Digi Vestland til eit samarbeid om overgangen frå Det Sentrale Folkeregisteret (DSF) til det moderniserte folkeregisteret (FREG). Overgangen til FREG kan vere krevjande og her vil eit samarbeid kunne vere til hjelp for kommunane. Kommunane må sjølv leie sine eigne interne prosjekt, mens det regionale prosjektet vil fungere som prosessleiar, koordinator og tilretteleggjar for deltakande kommunar. Hensikta er å bistå kvarandre i både planlegging, gjennomføring og erfaringsutveksling i overgangen frå DSF til FREG.

Les meir:

Regionalt folkeregisterprosjekt

Arkitekturlandskap [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2020 - 2021

Eigar: Faggruppe Arkitektur og portefølje

Kontaktperson: Lars Tveit


Skildring:

I januar 2020 starta eit prosjekt om verksemdsarkitektur i kommunal sektor der det vart utarbeida ei innføringshandbok og ein metamodell. I januar 2021 starta fase 2, eit implementeringsprosjekt for kommunane som ønska å delta. Prosjektet vart avslutta i juni 2021.

Les meir:

Arkitekturlandskap

Digital dialog og sjølvbetening [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2019-2020

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no


Skildring:

Prosjektet skal bidra til å utvikle ei brukartilpassa (personleg) Min Side med relevant innhald og felles design med utgangspunkt i KS MinSide. Innhaldet skal gje innbyggjarar og næringsliv tilgang til relevante kommunale tenester, uavhengig av kommunegrense. Tenestene skal vere så enkle at dei føretrekje å vere sjølvbetjent. I samarbeid med KS bidrar prosjektet til å utvikle løysingar for faktura og eigedom, samt undersøke brukarbehovet for andre løysingar.

Les meir:

Digital dialog og selvbetjening

Felles IT-driftsløysing [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt forprosjekt

Periode: 2018-2019

Eigar: Faggruppe IT-drift

Kontaktperson: Atle Sandal, atle.sandal@karabin.no


Skildring:

Målet med arbeidet har vore å undersøke moglegheitene for ei eventuell felles regional driftseining og kva for gevinstar dette kan gje for kommunane som tar del av samarbeidet.

Hausten 2018 starta arbeidet med ei utgreiing av moglegheita for ei eventuell felles regional driftseining for kommunane i Hordaland. Sluttrapporten frå arbeidet antydde ulike nivå av samarbeid og peikte i retning av eit vidareførande arbeid. Hausten 2019 ble det gjennomført eit forprosjekt som konkretiserte arbeidet. Forprosjektet bestod av representantar frå fleire av kommunane i Hordaland.


Referansearkitektur for eHelse[tiltak]

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2021

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson:


Skildring: Referansearkitekturen for kommunal sektor skal gi ein veiledning til utforming av arkitekturar og løysinger, ut fra erfaring eller som målbilder med særskild vekt på arkitekturprinsipper om økosystem, plattformtilnærming og åpne grensesnitt som leggjer til rette for nasjonal samhandling. Prosjektet er koordinert av KS, med deltakarar frå Digi Vestland, FKJ, Helseplattformen og Oslo kommune.


Les meir her: Referansearkitektur for e-helse | KS Sin side