Portefølje

Nasjonale digitaliseringsprosjekt og tilgjengelige -fellesløsninger, digitaliseringsporteføljen til KS, og behov i kommunesamarbeidet ligger til grunn for den regionale porteføljen i DigiVestland.

Oversikt over planlagde, pågåande og avslutta regionale prosjekt og aktivitetar i regi av samarbeidet.

Klikk på prosjekt- eller tiltaksnamnet for å sjå detaljar.


Plan,Bygg, Geodata

Regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 01.10.2021 - 31.12.2022

Eigar: Faggruppe Plan, bygg, geodata

Kontaktperson: Prosjektleiar Eirik Thillmann, eirik.thillmann@bergen.kommune.no


Skildring:

Fellesprosjekt for kommunar som ønskjer eller som er i anskaffingsprosess av løysing for eByggesak/ePlansak. Prosjektet har som formål å støtte og koordinere innføringa av nye fagsystem for plan- og byggesaksbehandling i regionen, og gjennom det bidra til ein meir effektiv innføring av løysingane for kommunane i Vestland. Prosjektet skal utarbeide veileder for anskaffing av fagsystem tilpassa kravspesifikk utarbeidet av KS, og deretter støtte kommunar som er i anskaffelsesprosess for å høste erfaring og justere veileder.


Les meir:

Regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak

Digitale byggesøknader, utbredelse og bruk [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 01.01.2023- 31.12.2023

Eigar: Faggruppe Plan, Bygg, Geodata

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe Plan, Bygg, Geodata : Kristine Sylta: kristine.sylta@karabin.no

Skildring:

Formål med prosjektet er økt kunnskap ute i kommunenen om digitale byggesøknadsprosesser.


Andre relevante prosjekt

Regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak

Oppvekst

Veiledertjeneste [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 01.01.2023 - 01.07.2022

Eigar: Faggruppe oppvekst

Kontaktperson: Prosjektleiar Steinar Hjelset, steinar.hjelset@karabin.no

Skildring: SkoleSec-prosjektet til KS har i samarbeid med DigiVestland og KS gjennomført ein pilot (Proof of Concept) om korleis nå heilt ut til kommunane i arbeidet med personvern- og informasjonstryggleik innan oppvekst.

Piloten blei avslutta våren 2022 med gode resultat. Faggruppe for oppvekst kjører derfor ein ny runde med veilederteneste i 2023. Tenesten er retta mot skuleeigare i høve til anskaffing, bruk og avslutning av digitale læringsressursar. I dette inngår blant anna rutinar kring anskaffing, databehandlaravtalar, risikovurderingar, personvern og konsekvensvurderingar, behandlingsprotokollar med meir.

Les meir Her: Rettleiarteneste innan oppvekst

Les meir om gjennomført prosjekt i 2022 her: Pilotering av regional rettleiarteneste innafor personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren


E-helse

Felles innføringsløp Digihelse [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - støttetenester

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe E-helse: Tove M. Bech, tove.bech@bergen.kommune.no

Skildring: Digihelse er ein nasjonale e-helseløysning som det gjennom Felles plan og rammeverk er satt eit mål om at alle kommunar skal ta i bruk innan 2025. Som eit verkemiddel for å få fleire kommunar til å ta i bruk løysingane samarbeider DigiVestland, Digi Rogaland og KS e-Komp om eit felles innføringsløp for kommunar i Vestland og Rogaland. Felles innføringar startar allereie hausten 2022 for dei kommunane som ynskjer å delta.


Det gjennomførast møtar med mål om å dele erfaringar frå kommunar som brukar løysinga i dag, og informasjon om plan for innføringsløp.

Les meir: Innføring fellesløysingar

Felles innføringsløp Digihelsestasjon [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - støttetenester

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe E-helse: Tove M. Bech, tove.bech@bergen.kommune.no

Skildring: Digihelsestasjon er ein nasjonale e-helseløysning som det gjennom Felles plan og rammeverk er satt eit mål om at alle kommunar skal ta i bruk innan 2025. Som eit verkemiddel for å få fleire kommunar til å ta i bruk løysingane samarbeider DigiVestland, Digi Rogaland og KS e-Komp om eit felles innføringsløp for kommunar i Vestland og Rogaland. Felles innføringar startar allereie hausten 2022 for dei kommunane som ynskjer å delta.


Det gjennomførast møtar med mål om å dele erfaringar frå kommunar som brukar løysinga i dag, og informasjon om plan for innføringsløp.

Les meir: Innføring fellesløysingar

Felles innføringsløp kjernejournal [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - støttetenester

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe E-helse: Tove M. Bech, tove.bech@bergen.kommune.no

Skildring: Kjernejournal er ein nasjonale e-helseløysning som det gjennom Felles plan og rammeverk er satt eit mål om at alle kommunar skal ta i bruk innan 2025. Som eit verkemiddel for å få fleire kommunar til å ta i bruk løysingane samarbeider DigiVestland, Digi Rogaland og KS e-Komp om eit felles innføringsløp for kommunar i Vestland og Rogaland. Felles innføringar startar allereie hausten 2022 for dei kommunane som ynskjer å delta.


Det gjennomførast møtar med mål om å dele erfaringar frå kommunar som brukar løysinga i dag, og informasjon om plan for innføringsløp.

Les meir: Innføring fellesløysingar

Program for digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi [program]

Type: Regional prosjekt

Periode: 2023

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - e-helse

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe E-helse: Tove M. Bech, tove.bech@bergen.kommune.no

Skildring: DigiVestland ser betydelige gevinster gjennom å forsterke kommunenes bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i tjenestene. Området favner bredt og er en vesentlig del av de løsningene som skal gjøre helse- og omsorgsektoren i stand til å opprettholde og øke kvaliteten på tjenestene fremover.


Les meir: Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Velferdsteknologisk knutepunkt [aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - e-helse

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe E-helse: Tove M. Bech, tove.bech@bergen.kommune.no

Skildring: En tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystem


Les meir: Velferdsteknologisk knutepunkt

Felles kommunal journal [Prosjekt]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - e-helse

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe E-helse: Tove M. Bech, tove.bech@bergen.kommune.no

Skildring: Teste ut og opparbeide erfaring med deling av informasjon mellom flere system.


Les meir:

Pasientens legemiddelliste [aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2023

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - e-helse

Kontaktperson: Koordinator Faggruppe E-helse: Tove M. Bech, tove.bech@bergen.kommune.no

Skildring: Regional utbredelse


Les meir:

Personvern og informasjonstryggleik

Personvern og Innformasjonstryggleik [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022-2023

Eigar: Faggruppa personvern og informasjonstryggleik

Kontaktperson: Prosjektleiar Torkell B. Håland: Torkell.Haland@bergen.kommune.no

Skildring: faggruppa følgje opp ferdigstilt utgreiing i høve kartlegginga av modenheit innenfor personvern og informasjonstryggleik hos medlemskommunane. Det pågår stor aktivitet nasjonalt innanfor IT sikkerheit, og det er starta ei omfattande kartlegging i høve til dette i fleire av kommunane. Det er difor vurdert naudsynt å bruke noko tid på innsiktsarbeid før planlagt arbeid tek til. Det er planlagt fleire workshopar hausten 2022.

Les meir: Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern

Virksomhetsarkitektur

Arkitekturlandskap informasjonsobjekter [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2023

Eigar: Faggruppa Virksomhetsarkitektur

Kontaktperson: leder for faggruppen Andreas Sigvaldsen: andreas.sigvaldsen@bergen.kommune.no

Skildring: Beskrive informasjonsobjekter brukt i kommunal sektor

Les meir:

Sosial og Velferd

Digisos []

Type:

Periode:

Eigar:

Kontaktperson:

Skildring:

Les meir:

Digihot []

Type:

Periode:

Eigar:

Kontaktperson:

Skildring:

Les meir:

Støttetjenester og annet

Digitale innbyggertenester [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode:

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - støttetenester

Kontaktperson: Prosjektleiar Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring:

Prosjektet har gjennomført påkobling av medlemskommunar til KS Min side hausten 2021- vinteren 2022, og 29 av 39 medlemskommunar har no inngått avtale med KS. Våren 2022 er det gjennomført veiledning og prosess for ROS og DPIA for løysningen. 8 kommunar i tillegg til eit av IKT nettverka har nytta seg av dette tilbodet. Veiledning i høve ROS blei avslutta i april, og arbeid med DPIA pågår fortsatt.

parallelt pågår dialog med KS/ digitale fellestenester for å avklare korleis Digi Vestland og KS kan samhandla for å tilby gode og relevante innbyggertenester på FIKS plattformen. Digi Vestland er representert i brukarrådet for KS Min side.


Les meir: Prosjekt digitale innbyggertenester

Digibarnevern [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode:

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - støttetenester

Kontaktperson: Prosjektleiar: Iren Ramsøy, iren.ramsy@bergen.kommune.no

Skildring:


Les meir: DigiBarnevern

Tilgjengelighetserklæringen [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode:

Eigar: Digi Vestland, ved sekretariat - støttetenester

Kontaktperson: Koordinator: Malin.maroy@bergen.kommune.no

Skildring: Nye krav til universel utforming på nettsider


Les meir:

Historiske arkiv og digitale innsynsløysingar [prosjekt]

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022-2023

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Prosjektleiar/ koordinator Iren Ramsøy, iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Prosjekt for historiske arkiv og innsynsløysingar er eit regionalt fellesprosjekt, med mål om å utarbeida ein felles strategi og plan for etablering av digitale innsynsløysingar for kommunane og innbyggjarane i Vestland fylke.

Bakgrunn

Innbyggjarane, næringslivet og tilsette treng tilgang til historiske data.


Det er i dag eit aukande behov for antall databasar for både nye og historiske data. Dagens løysingar har som regel separate løysingar for tilgangsstyring, og kostbare lisensar frå kvar enkelt leverandør. Mange kommunar gjer heller ikkje tilgang til historiske data gjennom kommunen si heimeside, som dermed må bestillast via postmottak. Måten vi løyser dette på i dag er derfor både inneffektivt og kostnadsdrivande for kommunane, og er ikkje i tråd med forventninga om effektiv digital samhandling og tenesteyting.


Formål

Prosjektet vil i første omgang bidra til å utforske, utvikle og pilotere ein innsynsløysing for tilsette i kommunane. Dette skal seinare leggje grunnlag for framtidige digitale sjølvbetente innsynsløysingar for innbyggjarane og næringslivet.

Løysingen skal gi rask og sikker tilgang til korrekt informasjon, der både personvern og IKT-tryggleik er ivareteke, inkludert sikker identifikasjon ved høve, og prosjektet skal og sikre framtidig tilgang for innbyggjarane til data gjennom andre løysingar som "Mi Side".

Skildring: Les meir: Historisk arkiv og digitale innsynsløysingar

Nasjonale fellesløysingar [tiltak]

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson: koordinator Ottar Midtrød, OMI.midtrod@bjornafjorden.kommune.no

Skildring: Målet med prosjektet er å bistå kommunane i samarbeidet med å ta i bruk fellesløysingar og -komponenter, i første omgang tenester på Fiks-plattforma. Prosjektet skal støtte kommunane i å utnytte potensialet i KS Min side gjennom å ta i bruk fellesløysingar og koble opp informasjonssystemer med relevante data. Ved å ta i bruk fellesløysingar vil vi i stor grad kunne standardisere datadeling og gjenbruk av data. Dette vil danne eit godt grunnlag for vidare utvikling av nye og betre innbyggartenester.


Les meir:

Digitale innbyggertenester

Datasjø i regional kontekst [tiltak]

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Skildring: Pilot på bruk av Bergen kommune sin datasjø i regional kontekst. Bruk av data på tvers av sektorer, tjenester og system skal gi bedre grunnlag for planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedringer av tjenester og system.

Les meir: Datasjø

Kobo [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Utvikling av digitale løysinger som skal gjere det enklare for innbyggjerane å søkje om kommunale utleigeboligar, og forenkle saksbehandlinga for dei tilsette i kommunen. Løysinga vil også gjere det lettare og rapportera og tilgjengeliggjøra statistikk for kommunale utleigeboligar lokalt og nasjonalt. Prosjektet er eit samarbeid mellom KS og norske kommunar, og målet er å forenkle prosessen med å søkje, tildele og administrera kommunale utleigeboligar.

Som et virkemiddel for å få kommunar til å ta i bruk løysinga, samarbeidar DigiRogaland og DigiVestland med Husbanken om ein felles innføring av løysningen for kommuner i Rogaland og Vestland, og til høsten starter andre felles innføring. Digi Rogaland leder prosjektet og i Digi Vestland sin portefølje er innføringsløpet registrert som et tiltak.

Les meir: innføringsprosjekt Kobo

Fiks bekymringsmelding [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Digital fellesøysing

Les meir:

Digital postkasse for innbyggjarar [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Digital fellesøysing

Les meir:

Fiks protokoller - Fiks IO [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Digital fellesøysing

Les meir: Fiks protokoller

Tilgjengelighetserklæringen [Aktivitet]

Type: Regional Aktivitet

Periode: 2022-2023

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Skildring: Tilgjengelighetserklæringa er pålagt for alle virksomheter i offentlig sektor, og skal vere på plass på virksomheitene sine nettstader innen 1. februar 2023. Det er innleia eit arbeid på å få oversikt over løsninga, og dein einskilde kommune anbefalast å kartleggja korleis dei liggjer an. Minstekrava er dei 35 som gjelder frå før, i tillegg til 12 nye som gjelder fra februar 2023.

Les meir: Tilgjengelighetserklæringen

Gjennomførte prosjekt og aktiviteter

Kartlegging digitale byggesøknader [tiltak] - Gjennomført

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2020 - desember 2021

Eigar: Faggruppe Plan, bygg, geodata

Kontaktperson: Arne Magne Håvardstun, arne.magne.havardstun@bergen.kommune.no


Skildring: Digitale byggesøknader kan sendast inn til kommunen gjennom digitale løysingar, ebyggesøknad. Søknader sendt inn gjennom dei nasjonale søknadsløysingane blir sendt via Fellestenester bygg, og søknadene blir sjekka opp mot nasjonale sjekklister for byggesak som er utarbeida av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Søknaden sendast deretter til kommunen.

Fleire aktørar har tatt i bruk digitale søknader, og Digi Vestland sin faggruppe for plan, bygg og geodata har i ei undersøking samla inn tilbakemeldingar på kva erfaringar bruken av ebyggesøknad gir. Det er utarbeida ei rapport som samanstiller funna.

Les meir her:

Kartlegging digitale byggesøknader

Fellesprosjekt informasjonstryggleik [prosjekt] Avslutta

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022-2022

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson: prosjektleiar Iren Ramsøy, iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Skildring:

Målsetninga for prosjektet er å utforme nødvendige anbefalingar og tiltak som skal gje regional nytte for heile Digi Vestland, og lokale tiltak i den enkelte kommune. Prosjektet er delt inn i to fasar:

  • Analyse og kartlegging av utfordringar i kommunane

  • Anbefalingar og tiltak for kommunane.

Les meir:

Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern

Ferdigstilt rapport

Fellesprosjekt informasjonstryggleik [prosjekt] Avslutta

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2022-2022

Eigar: Digi Vestland ved sekretariatet

Kontaktperson: prosjektleiar Iren Ramsøy, iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Skildring:

Målsetninga for prosjektet er å utforme nødvendige anbefalingar og tiltak som skal gje regional nytte for heile Digi Vestland, og lokale tiltak i den enkelte kommune. Prosjektet er delt inn i to fasar:

  • Analyse og kartlegging av utfordringar i kommunane

  • Anbefalingar og tiltak for kommunane.

Les meir:

Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern

Ferdigstilt rapport

Webinar droneprosjekt i Alver kommune [tiltak] - Gjennomført

Type: Regionalt tiltak

Periode: oktober 2021

Eigar: Faggruppe Plan, bygg, geodata

Kontaktperson: Steinar Hjelset, steinar.hjelset@karabin.no


Skildring:

Alver kommune er med i eit utviklings- og innovasjonsprosjekt der vi ser på bruk av droneteknologi innanfor fleire fagområde i kommunen. I prosjektet har vi fått testa ut droneteknologi innafor ei rekkje områder, der drift og vedlikehald, landbruk, byggesak, oppmåling, miljø er nokre av fagområda. Bruk av droneteknologi er mykje meir enn visualisering med bilete og foto frå lufta!

Les meir her:

Webinar droneprosjekt i Alver kommune

FIKS Bekymringsmelding innføring [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: Oktober 2020 - februar 2021

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Tine Nielsen, tine.nielsen@karabin.no


Skildring: Eit regionalt innføringsprosjekt for kommunane i Vestland for å ta Nasjonal portal for bekymringsmeldingar i bruk på ein god måte. Prosjektet hadde med representantar frå Askøy kommune, Bjørnafjroden kommune, Stad kommune, Stord kommune og Sogndal kommune. Gjennom den regionale innføringa fekk deltakarkommunane eit fora der dei kunne diskutere utfordringar og saman finne gode løysingar og dele erfaringar.

DigiHelse Innføringshåndbok [tiltak] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2019

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Atle Sandal, atle.sandal@karabin.no


Skildring:

Tiltaket inneber å utarbeide ei handbok for innføring av DigiHelse i kommunane samarbeidet.


Les meir:

Innføringshandbok DigiHelse

DigiSos Innføringshåndbok [tiltak] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2019

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Atle Sandal, atle.sandal@karabin.no


Skildring:

Tiltaket skal utarbeide ei handbok for innføring av DigiSos i kommunane.


Les meir:

Innføringshandbok DigiSosRegionalt folkeregisterprosjekt [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt prosjekt

Periode: 2021

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Johanna Alme, johanna.alme@bergen.kommune.no


Skildring:

Gjennom prosjektet Regionalt folkeregisterprosjekt inviterast kommunane i Digi Vestland til eit samarbeid om overgangen frå Det Sentrale Folkeregisteret (DSF) til det moderniserte folkeregisteret (FREG). Overgangen til FREG kan vere krevjande og her vil eit samarbeid kunne vere til hjelp for kommunane. Kommunane må sjølv leie sine eigne interne prosjekt, mens det regionale prosjektet vil fungere som prosessleiar, koordinator og tilretteleggjar for deltakande kommunar. Hensikta er å bistå kvarandre i både planlegging, gjennomføring og erfaringsutveksling i overgangen frå DSF til FREG.

Les meir:

Regionalt folkeregisterprosjekt

Arkitekturlandskap [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2020 - 2021

Eigar: Faggruppe Arkitektur og portefølje

Kontaktperson: Lars Tveit


Skildring:

I januar 2020 starta eit prosjekt om verksemdsarkitektur i kommunal sektor der det vart utarbeida ei innføringshandbok og ein metamodell. I januar 2021 starta fase 2, eit implementeringsprosjekt for kommunane som ønska å delta. Prosjektet vart avslutta i juni 2021.

Les meir:

Arkitekturlandskap

Digital dialog og sjølvbetening [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt tiltak

Periode: 2019-2020

Eigar: Sekretariatet

Kontaktperson: Simen Soltvedt, simen.soltvedt@bergen.kommune.no


Skildring:

Prosjektet skal bidra til å utvikle ei brukartilpassa (personleg) Min Side med relevant innhald og felles design med utgangspunkt i KS MinSide. Innhaldet skal gje innbyggjarar og næringsliv tilgang til relevante kommunale tenester, uavhengig av kommunegrense. Tenestene skal vere så enkle at dei føretrekje å vere sjølvbetjent. I samarbeid med KS bidrar prosjektet til å utvikle løysingar for faktura og eigedom, samt undersøke brukarbehovet for andre løysingar.

Les meir:

Digital dialog og selvbetjening

Felles IT-driftsløysing [prosjekt] - Avslutta

Type: Regionalt forprosjekt

Periode: 2018-2019

Eigar: Faggruppe IT-drift

Kontaktperson: Atle Sandal, atle.sandal@karabin.no


Skildring:

Målet med arbeidet har vore å undersøke moglegheitene for ei eventuell felles regional driftseining og kva for gevinstar dette kan gje for kommunane som tar del av samarbeidet.

Hausten 2018 starta arbeidet med ei utgreiing av moglegheita for ei eventuell felles regional driftseining for kommunane i Hordaland. Sluttrapporten frå arbeidet antydde ulike nivå av samarbeid og peikte i retning av eit vidareførande arbeid. Hausten 2019 ble det gjennomført eit forprosjekt som konkretiserte arbeidet. Forprosjektet bestod av representantar frå fleire av kommunane i Hordaland.