Webinar om status ePlansak og eByggesak

Framside / Faggrupper / Faggruppe for plan, bygg og geodata / Aktuelt / Webinar om status ePlansak og eByggesak

22. april arrangerte faggruppe for plan, bygg og geodata eit webinar om status i arbeidet med regionalt fellesprosjekt ePlansak og eByggesak. Prosjektet har sidan oppstart i september 2021 arbeida med å innhente kunnskap og erfaringar knytt til anskaffing og innføring av fagsystem for plan- og byggesaksbehandling. Dette har blitt gjort gjennom samarbeid og erfaringsdeling med kommunar både i og utanfor regionen. Fellesprosjektet har òg nyleg gjennomført ei undersøking som kartlegg planar for anskaffing og innføring av eByggesak/ePlansak i regionen, samt ønske om å samarbeide og dele erfaringar med andre kommunar. Resultata viser til at fleire kommunar i regionen no planlegg å skaffe og innføre nye fagsystem, og vil i den anledning vurdere eit samarbeid med andre kommunar. Nesten samtlege av kommunane som har svart på undersøkinga ønskjer òg å delta i erfaringsdeling. Prosjektet arbeidar i det vidare med å utarbeide ei innføringshandbok for anskaffing og innføring av eByggesak/ePlansak, samt korleis leggje til rette for samarbeid og erfaringsdeling i regionen.

Faggruppa vil, i samarbeid med prosjektet, arrangere fleire webinar for å informere om og involvere i pågåande arbeid. For spørsmål eller ytterlegare informasjon om regionalt fellesprosjekt for ePlansak og eByggesak, kan prosjektleiar i Digi Vestland kontaktast: Erik.Thillmann@bergen.kommune.no

Kontakt og meir informasjon

Faggruppa si side

Prosjektet sin side

Kontakt

Erik Thillmann
prosjektleiar
e-post: Erik.Thillmann@bergen.kommune.no