Faggruppe for plan, bygg og geodata

Framside / Portefølje / Faggrupper / Faggruppe for plan, bygg og geodata

Om faggruppa

Bakgrunn og formål

Store nasjonale prosjekt innanfor dei tekniske områda vil påverke våre kommunar i tida framover. Dette er løysingar som bidrar til å forenkle og forbetre kommunanes moglegheiter til å sikre gode plan- og byggesaksprosessar og betene innbyggjarar og næringsliv.

Dei nye digitale tenestene krev tilpassingar i tekniske løysingar og infrastruktur, men vil også påverke kommunens arbeidsprosessar og samhandlinga med innbyggjarar og næringsliv. Dette vil ha betydning for måten tenestene organiserast på og skal bidra til ein meir effektiv saksbehandling i kommunane.

Faggruppe for plan, bygg og geodata er etablert med eit formål om å bidra til eit kollektivt lyft innan fagområdet for å sikre kompetansebygging, utvikling av felles verktøy og mottak og innføring av nasjonale løysingar. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med andre faggrupper, prosjekt og andre regionale initiativ innanfor Digi Vestland.

Aktivitetar

Faggruppa møtes gjerne digitalt, ein gong kvar månad. I tillegg bidrar gruppa i det regionale prosjektet Digital dialog og sjølvbetening.

Organisering

Alle kommunar i regionen er invitert til å delta i faggruppa, som er koordinert av Bergen kommune.

20200310_Mandat Faggruppe plan bygg og geodata_Endelig (002).pdf

Aktuelt

ePlansak og eByggesak

Det vart gjennomført eit webinar 22. april 2022.

Så status fra webinaret under!

Nettverk for digitalt planregister

Faggruppa har sett behovet for å opprette eit nettverk for samhandling og kunnskapsdeling om digitale planregister. Fullstendige planar og planregister er sentrale brikker i grunnmuren for gode digitale tenester innanfor plan-, bygg- og geodataområdet.

Aktuelle sakar frå faggruppa

Du kan sjå tidlegare aktuelle saker frå faggruppa her.

Tiltaksplan

Tiltaksoversikt per 01.11.2021.pdf

Kontakt

Leiar av faggruppa

Arne Magne Håvardstun

E-post: Arne.Havardstun@bergen.kommune.no

Gruppemedlemmer

Faggruppa består av representanter frå kommunane i Digi Vestland. Klikk her for å sjå oversikta.

Kalender

Faggruppe for plan, bygg og geodata sin kalender

Her finn du oversikta over tidlegare og kommande samlingar i Faggruppe for plan, bygg og geodata. Klikk på den enkelte kalenderoppføringa for detaljar og saksdokument. For å sjå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på «Søk etter flere» eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege.

Ønskjer du sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eige kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om framgangsmåten her.

Lenke for påmelding til kommande samlingar

Sist oppdatert: 19. april 2022