Faggruppe for plan, bygg og geodata

Framside / Faggrupper / Faggruppe for plan, bygg og geodata

Om faggruppa

Bakgrunn og formål

Store nasjonale prosjekt innanfor dei tekniske områda vil påverke våre kommunar i tida framover. Dette er løysingar som bidrar til å forenkle og forbetre kommunanes moglegheiter til å sikre gode plan- og byggesaksprosessar og betene innbyggjarar og næringsliv.

Dei nye digitale tenestene krev tilpassingar i tekniske løysingar og infrastruktur, men vil også påverke kommunens arbeidsprosessar og samhandlinga med innbyggjarar og næringsliv. Dette vil ha betydning for måten tenestene organiserast på og skal bidra til ein meir effektiv saksbehandling i kommunane.

Faggruppe for plan, bygg og geodata er etablert med eit formål om å bidra til eit kollektivt lyft innan fagområdet for å sikre kompetansebygging, utvikling av felles verktøy og mottak og innføring av nasjonale løysingar. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med andre faggrupper, prosjekt og andre regionale initiativ innanfor Digi Vestland.

Organisering

Faggruppa består av medlemmer fra Alver, Askøy, Bergen Bjørnafjorden, Fjaler, Kvam, Sunnfjord, SYS IKT og Øygarden. Gruppa vert leia av representant frå Bergen kommune med støtte frå koordinator i sekretariatet til DigiVestland.

 

Faggruppa har digitale møter kvar siste fredag i månaden. Møta benyttas til å dele kunnskap og erfaringar, få kunnskapspåfyll og arbeide med felles initiativ. Ved behov og ynske om å gjennomføre større tiltak vert det oppretta enten prosjekt eller arbeidsgrupper.

Organisert under faggruppa er eit eige Nettverk for digitalt planregister som fokuserar på korleis sikre eit oppdatert og digitalisert planregister. Eit viktig ledd i digitalisering av plan- og byggesaksprosessen.  


Lyst til å delta?

 Send ein e-post til leiar for faggruppa! Alle medlemskommunar i DigiVestland er velkomne til å delta med representant frå fagområdet i eigen kommune.20200310_Mandat Faggruppe plan bygg og geodata_Endelig (002).pdf

Aktuelt

Aktiviteter og felles verktøy 

Organisering av plan, bygg og geodata 

Kontakt

Faggruppeleiar

Arne Magne Håvardstun

E-post: Arne.Havardstun@bergen.kommune.no 

Koordinator

Kristine Sylta

E-post: kristine.sylta@karabin.no 

Kalender

Faggruppe for plan, bygg og geodata sin kalender

Her finn du oversikt over kommande møter i Faggruppe for plan, bygg og geodata og Nettverk for digitalt planregister, samt arrangement innafor fagområdet i regi av DigiVestland.

 Ynskjer din kommune å delta på neste samling? Ta kontakt med oss!

Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eige kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om framgangsmåten her.

Sist oppdatert: 19. april 2022